Energiesystemen en duurzame energie

subsidie energiesystemen en duurzame energie

De Europese Unie en de Nederlandse overheid hebben scherpe klimaatdoelstellingen gesteld. Om deze doelstellingen te behalen moet op grote schaal CO2-uitstoot worden gereduceerd. Binnen de energiesector maar ook daarbuiten is deze transitie duidelijk zichtbaar.

Bij Evers + Manders zijn wij sterk bij deze ontwikkelingen betrokken. We hebben ruime ervaring als het gaat om de projecten rondom de productie van hernieuwbare energie, CO2-reducerende technieken, flexibilisering van het energiesysteem, alternatieven voor aardgas in de gebouwde omgeving en opslag- en conversietechnologieën.

Relevante subsidieregelingen

 

Topsector Energieregelingen:

De Topsector Energie stimuleert innovaties voor een betaalbare, betrouwbare en duurzame energietransitie. Vanuit deze beleidsdoelstellingen zijn subsidieregelingen opgesteld voor de ontwikkeling en demonstratie van nieuwe energie-innovaties.

Er bestaan binnen deze topsector verschillende Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) voor verschillende thema’s:

 • TKI Wind op Zee: De ontwikkeling van offshore wind-energie als grootschalige energiebron is een belangrijk onderdeel van de Nederlandse energietransitie. De TKI faciliteert onderzoek, ontwikkelingen, kennisoverdracht en marktontwikkeling in deze sector.
 • TKI Nieuw Gas: De energietransitie heeft in de gassector een afbouw van aardgas en een toename van duurzame alternatieven tot gevolg. In deze TKI worden kennisinstellingen en bedrijven geholpen met de ontwikkeling, demonstratie en toepassing van innovatieve technologieën met een lagere CO2-uitstoot. Hierin speelt waterstof een belangrijke rol.
 • TKI Urban Energy: In de gebouwde omgeving is er grote vraag naar energie-innovaties in de gebouwde omgeving en infrastructuur. Er bestaan 6 programmalijnen binnen deze TKI: Aardgasloze wijken, woningen en gebouwen; Zon PV; Warmte- en koudeinstallaties; Fysieke integratie; Flexibele energie-infrastructuur; Energieregelsystemen en -diensten.
 • TKI Energie & Industrie: De industrie is verantwoordelijk voor een groot deel van de Nederlandse CO2-uitstoot. De TKI Energie & Industrie stimuleert verduurzaming door bijvoorbeeld efficiënter gebruik van grondstoffen, energiebesparing en de elektrificatie van processen.
 • TKI Biobased Economy: Biomassa is een alternatief voor fossiele grondstoffen voor energieproductie en voor fossiele grondstoffen in de chemiesector. Zowel chemische als biologische conversie is mogelijk. In de TKI bestaan 4 programmalijnen: Thermische conversie, chemisch katalytische conversie, microbiologische conversie en solar capturing en biomassaproductie.

RVO publiceert jaarlijks per thema een subsidieprogramma. In 2019 is meer dan €43 miljoen beschikbaar, verdeeld over bovengenoemde thema’s. Daarnaast is geld beschikbaar voor zogenaamde energiestudies: haalbaarheidsstudies en milieustudies.

Demonstratie Energie Innovatie (DEI):

De DEI is een subsidieregeling die CO2-reducerende technologieën ondersteunt door pilots en demonstratieprojecten te financieren. Projecten kunnen worden ingediend in de volgende programmalijnen:

 • Energie-innovatie
 • CO2-reductie in de industrie
 • Flexibilisering van het elektriciteitsnet
 • Ruimtelijke inpassing grootschalige elektriciteitsopwekking met zon of wind
 • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen

Klik hier voor meer informatie over de DEI 2019.

Hernieuwbare Energie Regeling (HER):

De HER heeft tot doel om op een kosteneffectieve wijze de energiedoelstellingen voor 2030 te realiseren. Deze regeling staat open voor een breed scala aan hernieuwbare energiebronnen. De regeling richt zich op twee typen projecten:

 • SDE+ technieken: Innovatieve projecten verminderen de productiekosten van hernieuwbare energie waardoor de kosten voor toekomstige SDE+ (exploitatie)-subsidies worden verminderd.
 • Technieken die de opwek van hernieuwbare energie combineren met opslag, smart grids en additionele productie en daarmee leiden tot additionele productie van hernieuwbare energie.

Hier vindt u meer informatie over de HER.

NWO-regelingen

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) financiert wetenschappelijk onderzoek aan universiteiten en kennisinstellingen. De afdeling Toegepaste en Technische Wetenschappen bevordert technisch-wetenschappelijk onderzoek met een impact op mens en maatschappij. Hier is volop ruimte voor fundamenteel en toegepast onderzoek op het gebied van de energietransitie en CO2-reductie.

NWO financiert ook grootschalige onderzoekprogramma’s, zoals het programma Nationale Wetenschapsagenda – Onderzoek op Routes door consortia (ORC) en het Cross-over programma. ORC verleent subsidies voor maatschappelijke vraagstukken en voor versterking van kennisinfrastructuren. De Cross-over regeling is gericht op het bereiken van een significante impact op maatschappelijke uitdagingen waarbij onderzoeksthema’s van meerdere topsectoren en wetenschapsdisciplines worden verbonden.

Horizon 2020:

Horizon 2020 is het belangrijkste Europese programma voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie. De belangrijkste overkoepelende thema’s zijn ‘Excellent Science’, ‘Industrial Leadership’ en ‘Societal Challenges’. Onder deze thema’s hangen verschillende subsidieprogramma’s. Onderzoek en ontwikkeling in de energiesector kan in verschillende van deze programma’s vallen. Onder de ‘Societal Challenges’ kunnen onder andere projectenvoorstellen worden ingediend die zijn gericht op een veilige, schone en efficiënte energievoorziening. Meer informatie over Horizon 2020 kunt u vinden onder deze link.

Energie Investeringsaftrek (EIA):

De EIA is een fiscale aftrekpost om investeringen in energiezuinige technieken en duurzame energie te stimuleren. Ondernemers kunnen een deel van in aanmerking komende investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dit levert een voordeel op bij betaling van de vennootschapsbelasting.

Stimulering Duurzame Energie (SDE+):

Naast de vele subsidieregelingen die hierboven zijn genoemd om innovaties te realiseren bestaat de SDE+ om de exploitatiekosten van hernieuwbare energie te verminderen.  De SDE+ vergoedt de onrendabele top door het verschil tussen de kosten van grijze energie en hernieuwbaar opgewekte energie te subsidiëren. De regeling richt zich op bedrijven en instellingen. Er bestaan verschillende hernieuwbare energie categorieën waarvoor SDE+ kan worden aangevraagd. Vanaf 2020 gaat de regeling veranderen en verschuift de focus van energieproductie naar CO2-besparingen.

 

Projectvoorbeelden

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook