NWO – TTW Perspectief

NWO TTW Perspectief - onderzoeksprojecten

Doel

Doel van het Perspectief programma is het stimuleren van onderzoek dat excellente wetenschap combineert met concrete toepassingsmogelijkheden van de onderzoeksresultaten. Via een multidisciplinaire aanpak wordt een nieuwe sleuteltechnologie ontwikkeld die een bijdrage levert aan het creëren van economische kansen voor Nederland. Calls voor Perspectief voorstellen kunnen van jaar tot jaar verschillen in budget en voorwaarden.

Perspectief richt zich op omvangrijke onderzoeksprogramma’s in plaats van enkelvoudig onderzoek. Een programma is opgebouwd uit een coherente set van afzonderlijke delen die allen bijdragen aan het behalen van de programmadoelstellingen. In de Perspectiefronde 2021/2022 bestaat hierin de keuze uit twee inrichtingsvarianten: één totaalpakket met werkpakketten, of een samenhangende bundel van projecten. Afhankelijk van de inrichtingsvariant worden cofinanciering, beschikking en samenwerkingsovereenkomst geregeld op totaalniveau of per project.

Doelgroep

 • Consortia van onderzoeksgroepen en “gebruikers”. Gebruikers vertegenwoordigen de (gehele) valorisatie- en innovatieketen en kunnen de onderzoeksresultaten toepassen. 
 • Hoofdaanvrager is een onderzoeker aan een universiteit, universitair medisch centrum, of door NWO erkende kennisinstelling.
 • Een of twee vertegenwoordigers van gebruikers als medetrekkers voor het programma.
 • Consortia worden aangespoord om waar relevant samen te werken met een TO2-instelling of hogeschool. Let op: Indien de TO2 instelling deelneemt als medeaanvrager, mogen deze activiteiten alleen betrekking hebben op industrieel onderzoek.
 • De totale kosten van de HBO-instellingen en TO2-instituten mogen niet hoger zijn dan 20% van de NWO-bijdrage.
 • Onderzoekers die deelnamen aan het consortium mogen geen nulaanstelling hebben.

Criteria

 • Binnen Perspectief weegt de coherentie van de activiteiten zwaarder dan bij andere regelingen. De programmatische meerwaarde moet duidelijk worden aangetoond.
 • Wetenschappelijke kwaliteit (50%) en utilisatie (50%) wegen even zwaar in de beoordeling van het programma-ontwerp (Fase 2) en programmavoorstel (Fase 3).
 • Het onderzoeksvoorstel moet aansluiten bij tenminste één van de Kennis- en Innovatie-Agenda’s (KIA’s) van het Missiegedreven innovatiebeleid.
 • In het voorstel moet tenminste één van de door het Ministerie van EZK gedefinieerde sleuteltechnologieën worden ingezet.

Subsidie

 • Budget 2021-2022: €22,8 miljoen
 • De maximale hoogte van de NWO bijdrage aan een programma varieert van call tot call, maar ligt in de orde van 1,5 – 4 M€.
 • Voor personele kosten gelden voor de universiteiten en NWO- en KNAW- instituten de NWO standaard tarieven. Voor de HBO-instellingen en TO2-instituten gelden de integrale tarieven volgens de Handleiding Overheids Tarieven. Overige direct toerekenbare kosten worden voor 100% vergoed.
 • Voor universitair personeel in vast dienstverband kan geen subsidie worden verkregen, met uitzondering van niet-wetenschappelijk personeel met een noodzakelijke en bijzondere deskundigheid.

Cofinanciering

 • Voor de ronde 2021/2022 is vanwege de gevolgen van COVID-19 op de financiële positie van veel bedrijven/organisaties de cash cofinanciering 7,5% in plaats van de gebruikelijke 15%
 • Totale verplichte cofinanciering 30% van de totale programmakosten.
 • Het cofinancieringspercentage voor TO2-instellingen is verlaagd van 50% naar 30%.

Intellectueel eigendom

Voor afspraken rondom intellectueel eigendom en andere projectovereenkomsten moet de modelovereenkomst van NWO worden gebruikt. Partijen kunnen gebruik maken van de standaardtekst of eigen afspraken maken. In het laatste geval moet de overeenkomst binnen zes maanden na toekenning van de subsidie worden voorgelegd aan NWO.

Aanvraag

 • Fase 1

Deadline voor aanmelden programma-initiatief: 19 oktober 2021

 • Fase 2

Deadline voor indienen programma-ontwerp: 23 november 2021

 • Fase 3

Deadline voor indienen uitgewerkt programmavoorstel: 17 mei 2022 

NWO TTW PERSPECTIEF

 

Projectvoorbeeld

Deze factsheet beoogt een snel overzicht te geven van de doelstellingen, structuur en voorwaarden van deze subsidieregeling. Op basis van deze informatie kunnen geen conclusies worden getrokken. Bovendien heeft dit document geen juridische status. 

 

Volg ons op LinkedIn!

Dit artikel delen via: LinkedIn