NWO – KIC – Missiegedreven calls

NWO- KIC - sleuteltechnologieen

Missiegedreven thematische calls gericht op de prioriteiten van de zes KIA’s

Met de financieringslijn Kennis- en Innovatie Convenant (KIC) draagt NWO bij aan het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid van het kabinet. NWO zet in op grootschalige en gericht onderzoek, waarbij publieke en private samen innovatieve oplossingen ontwikkelen voor maatschappelijke vraagstukken. Grote uitdagingen binnen onze samenleving zijn bijvoorbeeld klimaatverandering, cybersecurity en vergrijzing.

Een hoofdlijn binnen KIC is MISSIE: missiegedreven thematische calls gericht op prioriteiten van de zes Kennis en Innovatie Agenda’s (KIA’s):

 • Energietransitie & duurzaamheid
 • Landbouw, water & voedsel
 • Gezondheid & zorg
 • Veiligheid
 • Sleuteltechnologieën
 • Human Capital

In de eerste vier KIA’s zijn maatschappelijk belangrijke thema’s uitgewerkt in 25 missies die concrete ambities bevatten. De ontwerpkeuze binnen missiegedreven calls wordt bepaald op basis van een prioritering binnen de KIA’s, al kent ‘Human Capital’ een oriëntatie door alle KIA’s heen. Elke KIA-programma heeft een budget van € 5-15 miljoen en er zijn meerdere calls for proposals per jaar.

Type project

Er kunnen voorstellen worden ingediend voor publiek-private samenwerkingsprojecten gericht op maatschappelijke impact. Om de kans op beoogde veranderingen te vergroten wordt ingezet op interdisciplinair onderzoek, met samenwerking tussen relevante kennisinstellingen (incl. hogescholen), publieke en private partners, incl. midden- en kleinbedrijf. Vanaf 2021 is interdisciplinaire samenwerking een voorwaarde voor onderzoeksvoorstellen. Projecten zijn opgebouwd uit wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek.

 

Subsidie en cofinanciering (afhankelijk van de call)

 • Projectbudget van € 750.000 tot 4 miljoen per voorstel.
 • Co-financiering tussen 10-30%, vaak met een verplicht percentage in cash cofinanciering.
 • Afhankelijk van de call een verplicht minimum percentage voor cofinanciering van private oorsprong.

Energietransitie & duurzaamheid

Het Nederlands klimaatbeleid ambieert voor 2050 een CO2-emissiereductie van 80 tot 95% en een volledig CO2-vrij elektriciteitssysteem. Omdat nog niet alle oplossingen die nodig zijn voor het halen van deze doelen beschikbaar zijn, wordt binnen dit programma innovatief onderzoek gestimuleerd naar o.a. wind- en zonne-energie, circulariteit, duurzame mobiliteit, emissieloze scheepvaart, en maatschappelijk draagvlak voor innovaties.

Landbouw, water & voedsel

Calls binnen het programma sluiten aan bij de zes missies van Landbouw, water en voedsel:

 • Kringlooplandbouw
 • Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
 • Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
 • Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
 • Duurzame en veilige Noordzee, oceanen en binnenwateren
 • Nederland best beschermde delta

Gezondheid & zorg

Gezondheid & zorg faciliteert burgers om gezond en wel mee te doen in hun eigen omgeving. Er wordt ingezet op preventieve ondersteuning, het zelf oplossen van gezondheidsproblemen, en passende technologie die samen met belanghebbenden is ontwikkeld en gevalideerd. Calls binnen dit programma focussen zich o.a. op verplaatsing van zorg naar de eigen leefomgeving, onderzoek naar dementie, en structurele verbetering van de kansengelijkheid om in goede gezondheid te leven.

Veiligheid

Het thema Veiligheid is afgebakend tot security en heeft als overkoepelende ambitie om (potentiële) tegenstanders steeds een stap vóór blijven, met slimme oplossingen in dienst van een veilige maatschappij. Dit vraagt om de nieuwste wetenschappelijke inzichten, sleutel(technologieen) en toepassingen met aandacht voor ethische en maatschappelijk aspecten. Er zijn calls over gehele reikwijdte van security, waaronder: maritieme hightech voor een veilige zee, ondermijnende criminaliteit, en betere en bruikbare intelligenceproducten.

Sleuteltechnologieën

Sleuteltechnologieën zijn technologieën met een breed toepassingsgebied of bereik in innovaties en zijn essentieel bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Er is financiering beschikbaar voor fundamenteel en toepassingsgericht wetenschappelijk onderzoek naar technologische doorbraken. Voorbeeldonderwerpen zijn: cyber-physical systemen, fotonica, en slimme medische technologie die effectieve minimaal invasieve interventies mogelijk maakt.

Human Capital

Het in gang zetten van innovaties en het realiseren van de beoogde impact van de KIC-missies stelt de komende jaren hoge eisen aan werkend Nederland. Human capital richt zich op gerichte inzet en nieuwe inzichten op het gebied van leren, werken en innoveren, die nodig zijn om het arbeidspotentieel op het benodigde niveau te brengen en de innovatiekracht te vergroten. Calls binnen dit programma zijn erop gericht het innovatiebeleid tot een succes te maken.

 

Volg ons op LinkedIn!

Dit artikel delen via: LinkedIn