RDM – R&D Mobiliteitssectoren

Mobiliteitssectoren

Inleiding

De (maak)industrie van de luchtvaart, maritieme en automotive sectoren heeft zwaar te lijden onder de gevolgen van de coronacrisis. Door de coronacrisis lopen omzetten sterk terug, en hierdoor staan investeringen in onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten sterk onder druk. Die projecten zijn onder andere belangrijk voor de overgang naar klimaatneutrale mobiliteit. 

Werkt uw bedrijf ook in bovengenoemde sectoren en staan bij u deze projecten ook onder druk? Mogelijk komt u in aanmerking voor de regeling R&D Mobiliteitssectoren (RDM), een regeling gericht op (maak)bedrijven, waaronder het mkb. Om een aanvraag te kunnen doen moet uw onderzoek gericht zijn op pilots waarbij de rijksoverheid als launching customer, de cruciale, eerste klant kan dienen of op demonstraties van private partijen die gefinancierd worden uit de het EU corona herstelfonds (dit is echter aan een volgend kabinet).

Doel van de regeling

 • Het behouden en verbeteren van de concurrentiepositie van Nederlandse ondernemingen binnen de automotive, luchtvaart en maritieme sector;
 • Het herstel van de negatieve economische gevolgen die zijn veroorzaakt door de uitbraak van het coronavirus;
 • Het leveren van een bijdrage aan de maatschappelijke opgaven op het vlak van duurzaamheid of digitalisering. Het moet hierbij gaan om industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling dat past binnen deze sectoren.

Er zijn roadmaps opgesteld om de toekomst van de R&D Mobiliteitssectoren te schtetsen. De focus ligt op:

 • alternatieve brandstoffen;
 • automatisering (decision support, autonoom rijden/varen, onderhoudsdiagnostisch);
 • modulair bouwen.

Doelgroep

 • Luchtvaart, maritieme en automotive sectoren (mobiliteitssectoren) 

Voorwaarden

 • Er is een samenwerkingsverband met minimaal 2 deelnemers, waarvan ten minste 1 onderneming, dat het project gaat uitvoeren. De deelnemers mogen niet met elkaar verbonden zijn in een groep;
 • De penvoerder van het samenwerkingsverband is een onderneming;
 • Via publiek-private samenwerking zijn kennisinstellingen, zoals TO2-instellingen en universiteiten te betrekken;
 • Industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling die bij voorkeur worden uitgevoerd door een groot samenwerkingsverband;
 • Projecten moeten een omvang hebben van minimaal € 5 miljoen aan kosten die in aanmerking komen voor subsidie;
 • De subsidie is minimaal € 125.000 per deelnemer en maximaal € 15 miljoen;
 • De subsidie is in totaal maximaal € 25 miljoen per mobiliteitsproject;
 • De start van het project is binnen 2 maanden na subsidieverlening;
 • Projecten met een duur van maximaal 4 jaar die aansluiten op aangewezen onderzoeksthema’s en doelen.

Subsidiepercentages

 • 45% van de subsidiabele kosten, voor zover deze betrekking hebben op industrieel onderzoek van een onderneming;
 • 25% van de subsidiabele kosten, voor zover deze betrekking hebben op experimentele ontwikkeling van een onderneming;
 • 10% ophoging, als de aanvrager een middelgrote of kleine onderneming (mkb) is;
 • 15% ophoging voor een onderneming, als het project tenminste 1 mkb- of onderzoeksorganisatie bevat en resultaten breed verspreid worden.

Subsidiabele kosten

 • Personeel (integraal, 50% opslag of €60,00 / uur lumpsum);
 • Verbruiksmaterialen;
 • Apparatuur en uitrusting op afschrijvingsbasis;
 • Kosten derden.

Aanvraag

 • Tender;
 • Verdeling op volgorde van rangschikking;
 • Bijdrage aan de doelstelling van de regeling;
 • Kwaliteit van het project;
 • Vernieuwing t.o.v. de stand der techniek;
 • Impact op sector:
  • Kwaliteit van het samenwerkingsverband;
  • Bereik over keten en verschillende sectoren;
 • Impact op de markt en breedte van toepassingsgebied.

Deadline

Deze regeling is momenteel gesloten.

Volg ons op LinkedIn!

 

Dit artikel delen via: LinkedIn