Water4All

Overstroming

Water4All is de naam van de 2022 call voor het subsidieprogramma van Water JPI, ofwel het Joint Programming Initiative. Het programma is een partnerschap van onderzoeksinstellingen binnen en buiten de Europese Unie om onderzoeks- en innovatieprojecten op het gebied van water te ondersteunen. De focus ligt op het realiseren van duurzame watersystemen binnen en buiten Europa. 

Om de samenwerking op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en innovatie (RD&I) op watergebied te versterken, en watergerelateerde kennis te produceren en te delen, lanceert Water4All een reeks jaarlijkse ‘Joint Transnational Calls’ (JTC). Vanaf september 2022 is het mogelijk hiervoor subsidieaanvragen in te dienen. De deelnemende landen zijn de Europese landen, Brazilië, Israël, Zuid-Afrika en Turkije. 

Doelgroep

 • Organisaties die onderzoeks- of innovatieprojecten willen uitvoeren, gericht op het leveren van kennis, modellen, benaderingen, instrumenten of methodologieën om hydrologische processen op verschillende schalen beter te begrijpen.
 • Projecten moeten het mogelijk maken om efficiënter te kunnen reageren op toekomstige waterproblemen die worden veroorzaakt door extreme weersomstandigheden die gerelateerd zijn aan de klimaatveranderingen.

Wat is het (maatschappelijk) doel van deze subsidie?

Het maatschappelijke doel van dit programma is om de transformaties en veranderingen in het gehele onderzoeks- en innovatietraject te stimuleren. Door partners uit verschillende landen samen te brengen zorgt het programma voor matchmaking tussen probleemeigenaren en oplossingsaanbieders, met als doel de waterveiligheid op lange termijn voor iedereen te garanderen. Het uiteindelijke doel is om het hele watersysteem duurzamer en klimaatadaptief te maken.

Welke projecten en activiteiten komen in aanmerking?

Water JPI heeft tot doel om vóór 2030:

 • de waterstress te verminderen,
 • de watervoorraden en ecosystemen beter te beschermen en
 • de veerkracht, beperking en aanpassing van watersystemen te verbeteren.

Dit is vertaald naar een drietal concrete subsidieoproepen:

Veerkracht, aanpassing en mitigatie

Het doel van deze call is het verbeteren van de veerkracht, het ontwikkelen en demonstreren van innovatieve strategieën en het aanpakken van kennishiaten rondom watergerelateerde klimaatvraagstukken. Mogelijke thema’s voor projecten zijn:

 • Onderzoek naar waterschaarste, droogte, overstromingen of seizoenschommelingen in klimaateffecten
 • Ontwikkelen van een regionale – of waterscheidingsniveau-benadering die rekening houdt met klimaatverandering
 • Demonstratieprojecten die de waterinfrastructuur en het waternetwerk veerkrachtiger en meer klimaatadaptief maken, bijvoorbeeld met betrekking tot industriële watervoorzieningen, stedelijke netwerken, afvalwaterzuiveringsinstallaties, regenwaterbeheersystemen en landelijke systemen.

Tool voor waterbeheer

Bij deze call gaat het voornamelijk om het ontwikkelen van ondersteunende instrumenten, implementatie van strategieën en het genereren van nieuwe methodieken, instrumenten en modellen. Deze zijn gerelateerd aan extreme weersomstandigheden ten gevolge van klimaatveranderingen. Deze call heeft betrekking op: 

 • Ontwikkelprojecten die multi-risicobenadering of besluitvorming ondersteunende instrumenten implementeren om extreme gebeurtenissen te mitigeren, zoals overstromingen, ‘flash-floods’, hittegolven en droogte
 • Projecten die fysieke en digitale oplossingen combineren om de watervoorraden van een waterlichaam in een bepaald gebied te beoordelen of modelleren.
 • Technische projecten die gebruikmaken van innovatieve digitalisering, waaronder verbeterde/nieuwe sensoren, modellen, communicatie- en computertechnologieën. 

Verbeterd waterbeheer

Projecten binnen deze call voeren analyses uit en ontwikkelen robuuste bestuursmodellen voor het beheer van watervoorraden gerelateerd aan extreme klimaatgerelateerde gebeurtenissen. Succesvolle projecten dragen bij aan het vergroten van de besluitvormingscapaciteit van instellingen en de betrokkenheid van burgers. Potentiële thema’s zijn:

 • Verbeteren van de coördinatie tussen waterbeheerders om zo het vermogen te vergroten om de kwetsbaarheid voor extreme gebeurtenissen te verminderen en om er effectief op te reageren.
 • Aanpakken en aanmoedigen van internationale samenwerking op het gebied van water, inclusief het beheer van grensoverschrijdende watervoorraden en het leveren van een bijdrage aan diplomatische oplossingen met betrekking tot watergerelateerde discussies.
 • Modelprogramma’s om beter korte stevige buien te voorspellen en te berekenen hoeveel water er precies valt op een specifieke locatie.

Voorwaarden, kenmerken en kengetallen

 • Het totale budget van het programma bedraagt €30 miljoen
 • Het project moet bestaan uit een internationaal consortium van 3 tot 7 organisaties uit verschillende deelnemende landen. Minstens 2 van de deelnemers moeten onafhankelijke partijen zijn binnen de EU of Horizon Europe deelnemende landen
 • Voor NWO geldt dat hoogleraren, universitair (hoofd)docenten en andere onderzoekers met een vergelijkbare aanstelling een aanvraag kunnen indienen als zij in vaste dienst zijn of een tenure track overeenkomst hebben bij een van de organisaties die staan beschreven in de Funding Organisation rules (onderdeel NWO) van de call for proposals
 • Financiering per deelnemer is afhankelijk van de subsidievoorwaarden van hun nationale/regionale financieringsorganisatie. Voor Nederland is dit NWO
 • Beschikbare budget van NWO voor de Nederlandse deelnemers bedraagt €1.128.000 
 • Per project kan maximaal €270.000 bij NWO aangevraagd worden
 • De maximale projectduur is 36 maanden

Deadlines

 • De bovenstaande calls openen op 1 september 2022
 • De deadline voor de vooraanvragen: 31 oktober 2022
 • De deadline voor de volledige aanvraag is op 20 maart 2023

 

Volg ons op LinkedIn!

 

Dit artikel delen via: LinkedIn