EU4Health

gezondheidszorg

Het EU4Health Programma is een financieringsinstrument om de samenwerking tussen EU-landen te versterken en de EU-activiteiten op gezondheidsgebied te ondersteunen. Het programma voor de periode 2021-2027 bedraagt in totaal €5,1 miljard ter bevordering van innovatie in de gezondheidszorg en de duurzaamheid van zorgsystemen binnen de EU. Het doel is burgers te beschermen tegen grensoverschrijdende bedreigingen voor de volksgezondheid. Dit wordt gedaan door gezondheidsbeleid te complementeren, ondersteunen, en versterken om zo de gezondheid van EU burgers te verbeteren en bovendien ongelijkheid in de zorg te verminderen. EU4Health heeft tot doel:

 • Zorgstelsels veerkrachtiger maken om met grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen zoals COVID-19 om te gaan en de capaciteit voor crisisbeheersing verbeteren;
 • De Europese gezondheidsunie werkelijkheid maken door te investeren in kankerzorg, betere paraatheid bij pandemieën, beschikbaarheid van medicijnen en innovatie; en
 • Het stimuleren van digitale gezondheid en ziektepreventie.

In de eerste jaren van het programma zal er duidelijk aandacht zijn voor herstel en veerkracht, in het bijzonder voor paraatheid en respons op pandemieën.

Bovendien zullen de werkzaamheden van de Europese Commissie aan urgente gezondheidsprioriteiten worden gestimuleerd en uitgebreid, zoals:

 • Succesvolle initiatieven zoals de Europese referentienetwerken voor zeldzame ziekten;
 • De strijd tegen kanker;
 • Het verminderen van het aantal antimicrobieel resistente infecties; en
 • Het nastreven van internationale samenwerking op het gebied van mondiale gezondheidsbedreigingen en uitdagingen.

Volgende stappen

Het Europees Parlement en de Raad zullen de wetteksten nu formeel goedkeuren. Zodra ook het meerjarig financieel kader voor 2021-2027 en de EU-wetgeving van de volgende generatie zijn aangenomen en het voorbereidende werk is voltooid, zal de Commissie een gedetailleerd werkprogramma voor 2021 indienen.

Het eerste EU4Health werkprogramma zal naar verwachting in het tweede kwartaal van het jaar worden goedgekeurd en zal ongeveer een budget hebben van €327 miljoen. Eén aspect van het budget dat nu al bekend is, is het feit dat tenminste 20% ervan gereserveerd wordt voor ziektepreventie en gezondheidsbevordering. De administratieve stappen om nog dit jaar projecten te kunnen financieren worden nu al genomen.

Algemene criteria

Hoewel specifieke criteria bekend zullen worden in de jaarlijkse werkprogramma’s en deze zullen verschillen per call, weten wij uit ervaring dat de criteria over het algemeen de volgende regels zullen volgen:

 • Over het algemeen worden aanvragen gedaan door grote, internationale consortia met zowel academische als non-academische partners.
 • Cofinanciering: Er moeten extra financiële middelen (door derden of door eigen instelling) beschikbaar zijn.
 • Nonprofit: De subsidie mag niet tot doel of tot gevolg hebben dat er winst wordt gemaakt.
 • Niet retroactief: medefinanciering kan alleen worden ontvangen voor kosten die gemaakt worden na de begindatum zoals vermeld in de subsidieovereenkomst.
 • Niet cumulatief: Elke actie kan aanleiding geven tot de toekenning van slechts één subsidie aan één begunstigde.
 • Het project moet een hoge toegevoegde waarde hebben voor de EU.
 • Het project moet relevant zijn voor de doelen en prioriteiten zoals gedefinieerd in het huidige werkprogramma.
 • Het project is innovatief.

Evers + Manders Subsidieadviseurs

Heeft u hulp nodig om te beslissen welk financieringsinstrument het meest geschikt is voor uw specifieke onderzoeksproject? Wij helpen u graag bij het vinden van het geschikte instrument. Neem vandaag nog contact met ons op om te informeren naar de mogelijkheden.

 

Volg ons op LinkedIn!         

 

Deze factsheet beoogt een snel overzicht te geven van de doelstellingen, structuur en voorwaarden van deze subsidieregeling. Op basis van deze informatie kunnen geen conclusies worden getrokken. Bovendien heeft dit document geen juridische status. 

Dit artikel delen via: LinkedIn