Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadapatie

Wateroverlast Nederland - Deltaplan

Doel

Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie (DPRA) is bedoeld om de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de beperking van gevolgen bij overstromingen te versnellen en te intensiveren doormiddel van maatregelen in de ruimtelijke inrichting. Het streven is om Nederland klimaatbestendig en water-robuust te hebben ingericht in 2050. Daarbij zijn de volgende ambities geformuleerd:

 • Kwetsbaarheid in beeld brengen met een stresstest
 • Risicodialoog voeren en strategie opstellen
 • Uitvoeringsagenda opstellen
 • Meekoppelkansen benutten
 • Reguleren en borgen
 • Stimuleren en faciliteren
 • Handelen bij calamiteiten

Het Deltaplan wordt iedere zes jaar onder de loep genomen. Het jaar 2021 markeert daarom een nieuwe fase in het programma, met hernieuwde focus op uitvoering en doelbereik. In totaal is er een subsidiepot van 200 miljoen ter beschikking gesteld aan de 45 werkregio’s van Nederland, waarbinnen het geld wordt uitgezet door regionale overheden.

Impulsregeling Klimaatadaptatie

Momenteel kunnen aanvragen worden ingediend voor de Tijdelijke impulsregeling Klimaatadaptatie. Via die regeling kunnen gemeenten, provincies en waterschappen een bijdrage van het Rijk krijgen voor klimaatadaptatiemaatregelen. Het maatregelpakket draagt bij aan het verminderen van de kwetsbaarheid van gebieden voor wateroverlast, droogte of de gevolgen van overstromingen.

De rijksbijdrage is nodig om adaptatiemaatregelen versneld uit te voeren, al geplande maatregelen uit te breiden met een adaptatiecomponent of nieuwe adaptatiemaatregelen op te pakken, en betreft alleen kosten voor de realisatie (niet voor de voorbereidings- of onderzoeksfase). De maatregelen betreffen geen regulier beheer en onderhoud of achterstallig onderhoud. De subsidie is alleen bedoeld voor maatregelen op het gebied van wateroverlast, droogte of de gevolgen van overstromingen die bij voorkeur integraal worden opgepakt.

Bij voorkeur versterken de fysieke maatregelen ook andere doelstellingen, bijvoorbeeld op het vlak van zoetwater beschikbaarheid, waterkwaliteit, vergroening, natuur/biodiversiteit, energietransitie of volksgezondheid.

Doelgroep

 • De 45 werkregio’s van het DPRA. Minimaal 50% van de aanwezige bestuurslagen in een werkregio (gemeenten, waterschappen en provincies) moeten akkoord zijn met het voorstel. De subsidie wordt aangevraagd door één van de bestuurslagen die als kassier fungeert en de middelen doorzet naar de overige deelnemende overheidspartijen.
 • Meerdere werkregio’s kunnen ook gezamenlijk een voorstel indienen. Het voorstel heeft commitment van minimaal twee bestuurslagen.

Financiële omvang regeling

De regeling omvat een bedrag van € 200 miljoen, naar rato van inwonersaantal te verdelen over 45 werkregio’s. Het maximale budget verschilt dus per werkregio. Vanuit de regeling draagt het Rijk maximaal 33% van de kosten voor een maatregelpakket bij. De decentrale overheden in de werkregio maken onderling afspraken over hoe ze de overige 67% financieren.

Evaluatie

Ingediende voorstellen worden getoetst o.b.v. de criteria:

 • doeltreffendheid en doelmatigheid;
 • cofinanciering; en
 • integraliteit.

Daarnaast gelden de randvoorwaarden:

 • urgentie;
 • haalbaarheid; en
 • legitimiteit.

Tijdpad

De regeling staat open van 1 januari 2021 t/m 31 december 2023. De beoogde maatregelen moeten uiterlijk op 31 december 2027 zijn gerealiseerd. Het is niet noodzakelijk dat er in één keer een aanvraag wordt gedaan voor het hele maatregelpakket. Het is mogelijk om 1x per jaar een bijdrage aan te vragen. Wilt u de mogelijkheden voor een aanvraag verkennen? Neem dan gerust contact met ons op.

 

 

Deze samenvatting heeft als doel snel inzicht te geven in het doel, de opzet en de voorwaarden van het subsidieprogramma (zoals bekend op: 16-2-2021). Op basis hiervan kunnen geen conclusies worden getrokken en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

Volg ons op LinkedIn!       

 

Dit artikel delen via: LinkedIn