SRVB – Subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen

Binnenvaartschip

Doel

Deze regeling heeft als doel het ondersteunen van de verbetering van de emissieprestatie van vaartuigen met een interne verbrandingsmotor. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat kan subsidie verstrekken aan de aanvrager van subsidie voor een vaartuig uit de binnenvaartsector met een interne verbrandingsmotor, teneinde de emissieprestatie van het vaartuig te verbeteren.

Deze regeling is van toepassing op bedrijfsmatig vervoer met schepen die vallen binnen het toepassingsbereik van het ROSR of de Richtlijn (EU) 2016/1629, alsmede op activiteiten met drijvende werktuigen die vallen binnen het toepassingsbereik van die richtlijn, met uitzondering van drijvende werktuigen die vallen onder bijlage 3.12 bij de Binnenvaartregeling.

Subsidiabele activiteiten

 • Aanschaf en installatie van een motor van het type IWP, IWA of NRE, als bedoeld in NRMM-verordening, of van een motor die op basis van die verordening als gelijkwaardig is erkend;
 • Aanschaf en installatie van een SCR-katalysator ten behoeve van de reeds ingebouwde motor, voor zover dit leidt tot een vermindering van de uitstoot van stikstofoxiden met tenminste 60% van de norm die wordt gesteld aan een motor met vergelijkbaar vermogen met een typegoedkeuring CCR2;
 • Aanschaf en installatie van een elektrische aandrijfmotor, als bedoeld in artikel 11.00, vijfde lid, van bijlage 1.1a bij de Binnenvaartregeling; de aanschaf en installatie van een elektrische aandrijfmotor komen uitsluitend voor subsidie in aanmerking indien de elektriciteit wordt opgewekt door een batterij of een brandstofcel of indien de verbrandingsmotor eenvoudig door een batterij of brandstofcel kan worden vervangen;
 • Het laten opstellen van een rapport door een erkend meetbedrijf of een gecertificeerd meetbedrijf waarin de meetresultaten van emissies van de motor na uitvoering van de verduurzamingsinvestering, voorafgaand aan de aanvraag tot subsidievaststelling. De metingen worden uitgevoerd conform de norm ISO 8178, testcyclus E3 of D2.
 • In aanmerking voor subsidie komen voorts extra maatregelen die leiden tot reductie van geluidsemissie binnen en buiten het vaartuig, voor zover deze maatregelen rechtstreeks samenhangen met geluid dat door scheepsaandrijving wordt geproduceerd.

Financiële omvang regeling

De regeling omvat voor de periode 2021-2025 een bedrag van € 77,2 miljoen. Per binnenvaartschip kan maximaal € 400.000 worden verkregen. Het maximale subsidiepercentage is 40%. Voor het MKB zijn hierboven op opslagen van 10% tot 20% van toepassing. Bij de beschikking tot subsidieverlening wordt een voorschot verleend van 100%.

Voorwaarden

 • Een aanvraag voor subsidie heeft betrekking op één vaartuig waarvan de motor nog intact is
 • Aanvrager beschikt over een binnenvaartcertificaat voor het beoogde schip
 • Subsidies voor de aanschaf en installatie van een motor van het type IWP, IWA of NRE of een elektrische aandrijfmotor kunnen worden aangevraagd tot uiterlijk 31-10-2023
 • Subsidies voor de aanschaf en installatie van een ICR Katalysator of het laten opstellen van een rapport t.a.v. emissies kunnen worden aangevraagd tot uiterlijk 31-10-2025
 • Een aanvrager toont bij de aanvraag aan dat het vaartuig waarvoor de subsidie wordt aangevraagd in de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag minimaal 60 dagen in bedrijf is geweest op het Nederlandse vaarwegennet

Budget en deadline 2023

 • Call opent 7 februari 2023, 9.00 uur (CET)
 • Call sluit 31 oktober 2023, 17.00 uur (CET)
 • €8,0 miljoen voor binnenvaartmotor
 • €12,9 miljoen voor SCR-katalysator

Volg ons op LinkedIn!       

Dit artikel delen via: LinkedIn