Subsidieregeling schoon en emissieloos bouwmaterieel (SSEB)

bouwmachines

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een subsidieregeling ontwikkeld om de uitstoot van stikstof, CO2 en fijnstof van bouwmateriaal te verkleinen. Ook in 2023 opent  deze subsidieregeling weer.

Doelstellingen

De Subsidieregeling schoon en emissieloos bouwmaterieel (SSEB) heeft als doel om de uitstoot van stikstof, CO2 en fijnstof van bouwmateriaal te verkleinen. Specifiek beoogt de regeling een impuls te geven aan:

 • De aanschaf van emissieloze bouwmachines voor bouwwerkzaamheden;
 • De ombouw van zowel nieuwe als reeds in gebruik zijnde bouwmachines en zeegaande bouwvaartuigen door middel van NOx-reducerende maatregelen, namelijk SCR-katalysatoren ombouw naar zero-emissie aandrijving of hermotorisering;
 • Haalbaarheid en experimentele ontwikkeling gericht op technologie-, innovatie- en kennisontwikkeling in de pre-commerciële fase of aanschaf in het kader van een experimentele ontwikkeling.

Deze drie beoogde doelstellingen vertalen zich in drie verschillende paden binnen de regeling.

Eerste twee paden: aanschaf en ombouw

We zullen de paden Aanschaf en Ombouw (ook wel ‘retrofit’) samen behandelen, gezien deze veelal van toepassing zijn op hetzelfde soort machines en voertuigen. De subsidies zijn aan te vragen voor machines en voertuigen volgens één van de volgende drie definities:

 • Bouwmachines: Hieronder worden bouwwerktuigen gerekend in de vorm van mobiele machines, vervoerbare industriële uitrusting, of vaartuigen en voertuigen die niet bestemd zijn voor personen- of goederenvervoer.
 • Machines met een hulpfunctie: Hieronder vallen machines die zijn gemonteerd op het chassis van een weg- of spoorvoertuig of een drijvend werktuig.
 • Bouwvoertuigen: Hiermee wordt verwezen naar voertuigen met de in het kentekenregister vastgelegde voertuigkwalificatie N2 of N3 en met de carrosseriecode 9, 10, 15, 16, 26, 27 of 28 of de aanduiding voor speciale doeleinden SF.

Een complete lijst met in aanmerking komende voer- en vaartuigen voor zowel aanschaf als ombouw is bij ons opvraagbaar. Daarbij is het belangrijk op te merken dat niet alle voer- en vaartuigen in aanmerking komen voor de retrofit met SCR. Dit is opgenomen in de lijst. Ook de meer technische details over de exacte eisen waar deze aan moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de subsidie zijn beschikbaar.

Hoogte van subsidie – aanschaf

De subsidie is gebaseerd op de meerkosten van de aanschaf van emissieloze bouwmachines voor bouwwerkzaamheden. Voor een groot bedrijf bedraagt dit 40% van de meerkosten en voor een mkb-bedrijf 50%. De maximale subsidiabele kosten zijn €300.000 per bouwmachine en de maximale subsidie per jaar per aanvrager bedraagt €1.000.000.

Hoogte van subsidie – retrofit

De subsidie voor een ‘retrofit’ is gebaseerd op de netto investeringskosten van de ombouw. Voor een groot bedrijf bedraagt dit 40% en voor een mkb-bedrijf 50%, met uitzondering van hermotorisering waar 15% van de netto investeringskosten subsidiabel zijn. De maximale subsidiabele kosten zijn €300.000 per ombouw (uitzondering voor meerdere SCR-katalysatoren op 1 zeegaand bouwvaartuig) en een maximale subsidie per jaar van €1.000.000 per aanvrager. Hierbij is een MIA korting aftrek van 11,25% over investeringskosten van toepassing (geldt niet voor hermotorisering). Neem voor vragen hierover contact met ons op.

Voorwaarden

Alhoewel het te ver gaat hier alle technische eisen te benoemen, geven wij een kort overzicht van de belangrijkste voorwaarden:

 • Machines moeten bestemd zijn of in hoofdzaak gebruikt worden voor het verrichten van bouwwerkzaamheden in de open lucht.
 • Elektrisch aangedreven machines moeten beschikkende over een continu elektrisch vermogen van 8 kilowatt of hoger.
 • Het accupakket dat de energie levert voor de aandrijving van de bouwmachine mag geen lood bevatten.
 • Het is een harde eis dat de voertuigen waarvoor subsidie wordt aangevraagd niet tenaamgesteld zijn ten tijde van de indiening van de aanvraag.
 • De subsidie mag niet worden gestapeld met andere subsidies. Daarnaast wordt de MIA op het subsidiebedrag in mindering gebracht.
 • Het voertuig dient max. 48 maanden (voor aanschaf) en max. 8 maanden (voor retrofit) na vaststelling van de subsidie in eigendom te zijn van de aanvrager, zonder overdracht aan derden, en wordt hoofdzakelijk gebruikt in de bouwsector in Nederland.
 • Voor aanschaf is een koopovereenkomst noodzakelijk. Een offerte is dus niet voldoende. Koopovereenkomsten die zijn overeengekomen vanaf 1 januari 2023 kunnen met terugwerkende kracht onder de regeling worden gebracht.

Derde pad: Haalbaarheid en experimentele ontwikkeling

Het derde pad binnen deze regeling betreft haalbaarheidsonderzoek en experimentele ontwikkeling. Experimentele ontwikkelingsprojecten hebben als doel het versnellen van de ontwikkeling van emissieloze bouwmachines in de pre-commerciële fase of de uitrol hiervan. Ook kan onderzoek worden gedaan naar het gebruik van infrastructuur voor alternatieve energiedragers voor emissieloze bouwmachines of oplaadsystemen voor de accu’s van de machines.

Bij de haalbaarheidsonderzoeken gaat het om het achterhalen van de haalbaarheid van een dergelijke experimentele ontwikkeling, zoals hierboven beschreven.

Voorwaarden

 • Zoals hierboven aangegeven, komt ook onderzoek naar alternatieve energiedragers in aanmerking. Het mag hier echter expliciet niet gaan om onderwerpen m.b.t. energieopwekking ten behoeve van het opladen.
 • Experimentele ontwikkeling mag alleen betrekking hebben op bouwmachines zonder verbrandingsmotor die in hun energiebehoefte worden voorzien door elektriciteit, waterstof of niet-petrochemische waterstofdragers.
 • De maximale looptijd van een haalbaarheidsstudie is 6 maanden.
 • De maximale looptijd van een experimenteel ontwikkelingsproject is 2 jaar.
 • Aanvragen kunnen ook gedaan worden door een samenwerkingsverband. Hier mag maximaal één onderzoeksorganisatie bij betrokken zijn.

Beoordelingscriteria

Voor haalbaarheidsstudies en experimentele ontwikkeling gelden de volgend beoordelingscriteria:

 • Onderwerp: technische ontwikkeling & praktijkervaring
 • Impact: NOx-reductie, vervolgpotentieel & kennisoverdracht
 • Kwaliteit voorstel: doelstellingen, snelle implementatie, project management, kosteneffectiviteit & samenwerking

Baggerschip

Jaar- en eindrapportage

Aan het eind van het projectjaar en bij afloop van het project moet de subsidienemer een rapportage aanleveren waarin wordt aangegeven in welke mate de technologische en organisatorische belemmeringen zijn opgelost. Ook moet worden gerapporteerd in hoeverre wet- en regelgeving als belemmerend is ervaren; en wat de invloed van het project is geweest op energieverbruik, emissies, kostprijs en toepasbaarheid van de innovatieve techniek ten opzichte van bestaande alternatieven.

 

Volg ons op LinkedIn!

 

Dit artikel delen via: LinkedIn