POP3 + Plattelandsubsidie

Hollands landschap - POP3

Het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) richt zich op het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector, in lijn met Europees Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en het Nationaal Strategisch Plan (NSP).

Het jaar 2020 markeerde de afsluiting van het huidige GLB. Het nieuwe GLB zal pas begin 2023 worden geïmplementeerd. Om deze overgangsperiode te overbruggen, is vorig jaar besloten het bestaande POP3 programma te verlengen. 

Regionale subsidieregelingen: Thema’s

De POP3 + subsidieregelingen worden uitgevoerd door de provincies, met de volgende thema’s:

 • Versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht
 • Jonge boeren
 • Natuur en landschap
 • Verbetering van waterkwaliteit
 • LEADER (versterken landelijk gebied)

Thema 2 (jonge boeren) is bestemd voor jonge agrarisch ondernemers die willen verduurzamen en investeren, bijvoorbeeld tijdens de bedrijfsopvolging. Het gaat hierbij om relatief kleine bijdragen van max. €20,000. In wat volgt, gaan we verder in op de thema’s 1, 2, 3 en 4.

Doelgroepen

Potentiele aanvragers voor thema’s 1, 2, 3 en 4 zijn:

 • Agrarische ondernemers
 • Grondeigenaren en -gebruikers
 • Landbouworganisaties
 • Natuur- en landschapsorganisaties
 • Provincies
 • Waterschappen
 • Gemeenten
 • Samenwerkingsverbanden tussen bovengenoemde partijen

Voorwaarden

De specifieke voorwaarden verschillen per regeling. De volgende voorwaarden zijn algemeen van toepassing:

 • Aanvrager valt onder één van de bovengenoemde doelgroepen.
 • Aanvraag geeft een omschrijving van de uit te voeren activiteiten/investeringen, evenals een begroting en een toelichting bij deze begroting en een financieringsplan.
 • Daarnaast worden de noodzaak, doelstellingen, uitvoering, en beoogde resultaten van het project weergegeven in een projectplan.
 • Veelal geldt een minimale projectomvang van €200,000.
 • Voor de meeste regelingen geldt een subsidiepercentage van 100%.
 • Beoordelingscriteria zijn veelal effectiviteit; haalbaarheid, efficiëntie; en urgentie.

Het totaal te vergeven bedrag aan subsidie, evenals specifieke subsidiabele kosten en projectactiviteiten, verschillen per regeling. Hieronder geven we kort een overzicht van de mogelijke activiteiten per thema. Daarnaast laten we zien voor welke provincies binnen deze thema’s momenteel openstellingen zijn.

 

 1. 1. Versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht

Deze subsidie betreft een bijdrage aan investeringen in het platteland die bijdragen aan verduurzaming en vergroening.

Binnen dit thema wordt de samenwerking tussen agrariërs, waterschappen en kennisinstellingen gestimuleerd, om samen te werken aan innovatie en verduurzaming van de landbouw.

De focus verschilt per provincie:

 • In Friesland kan vanaf april subsidie aangevraagd worden voor fysieke investeringen voor verduurzaming van landbouwbedrijven en het waarborgen van de waterkwaliteit (gesloten).
 • Vanaf 4 mei 2022 openen in Gelderland twee nieuwe regelingen: professionalisering van korte ketens (dat wil zeggen, ketens met één schakel tussen producent en afnemer, bijvoorbeeld van een streekproduct; gesloten); en innovatieve samenwerkingsprojecten binnen de agrarische sector die een positieve impact hebben op de natuur, biodiversiteit en het klimaat (gesloten). Daarnaast opent op 7 april een regeling voor de verplaatsing van paddestoelenteeltbedrijven naar het glastuinbouwontwikkelingsgebied Velddriel (gesloten).
 • In de provincie Drenthe kan vanaf 1 februari tevens subsidie worden aangevraagd voor de verduurzaming van verkaveling (gesloten).
 • Binnen de provincie Limburg kan subsidie worden aangevraagd voor fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen, en samenwerken voor innovatie (gesloten).
 • In Noord-Brabant is geld beschikbaar voor het organiseren van trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties ten behoeve van agrofood. Het subsidiepercentage bedraagt 80%, met een maximum van € 500.000 (gesloten).
 • In Drenthe kan subsidie worden aangevraagd voor het uitvoeren van innovatieprojecten in de Veenkoloniën door een samenwerkingsverband (gesloten).
 • In de provincie Noord-Holland kan vanaf 19 april subsidie worden aangevraagd voor de Verbetering van de verkavelingsstructuur van landbouwbedrijven 2022. Het geld kan worden besteed aan de uitvoering, maar ook aan planvorming of draagvlakontwikkeling (gesloten).
 • Binnen de provincie Zeeland kunnen agrarische ondernemers subsidie aanvragen voor fysieke investeringen in moderne installaties en machines met als doel het verbeteren van het milieu, klimaatbestendigheid, volksgezondheid en biodiversiteit (gesloten).
 1. 2. Natuur en landschap

De subsidies die hier onder vallen, hebben betrekking op niet-productieve investeringen in natuurherstel en -realisatie.

De regelingen onder dit thema verschillen per provincie. Soms er sprake van een bredere oproep, terwijl andere provincies een aantal specifieke gebieden hebben aangewezen waarbinnen de voorgestelde maatregelen kunnen plaatsvinden.

 • In de provincie Flevoland kan vanaf 6 juni subsidie worden aangevraagd voor Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen Stikstof in het kader van vismigratie (gesloten).
 • In Friesland kunnen vanaf 3 januari aanvragen worden ingediend voor niet-productieve hydrologische maatregelen PAS en niet-productieve investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor natuur, landschap, biodiversiteit met een aangetoonde directe link met de landbouw. Het subsidiepercentage bedraagt 100%; het totale budget is € 2,6 miljoen (gesloten). Ook is er vanaf september subsidie aan te vragen voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2023-2028 (gesloten).
 • Vanaf 31 januari 2022 kan binnen de provincie Zeeland subsidie worden aangevraagd voor niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur en landschap m.b.t. aanleg, herstel en inrichting (gesloten).
 • Vanaf 18 april 2022 kan binnen de provincie Overijssel subsidie worden aangevraagd voor niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen stikstof ten behoeve van Natura 2000 (gesloten).
 • Ook in de provincie Noord-Brabant kan vanaf 16 mei subsidie worden aangevraagd voor niet-productieve investeringen voor herstelmaatregelen voor natuur of biodiversiteit (gesloten).
 1. 3. Verbetering van waterkwaliteit

Subsidies die binnen dit thema vallen, hebben opnieuw betrekking op niet-productieve investeringen. Dit programma is bij uitstek geschikt voor activiteiten met als primair doel het verbeteren van natuur- en milieuwaarden.

Activiteiten die in aanmerking komen, hebben betrekking op de (her)inrichting of transformatie en het beheer van het watersysteem voor landbouw-, water- en klimaatdoelen. Activiteiten dienen bovendien bij te dragen aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) doelen. Momenteel staat er één regeling open onder dit thema:

 • Vanaf juni 2022 kan in Friesland subsidie aangevraagd worden voor het bereiken van de Klimaat en Kaderrichtlijn Waterdoelen (gesloten); en vanaf oktober ook voor Herstel Watergangen en Kaderrichtlijn Waterdoelen (gesloten).
 • Binnen de provincie Limburg kan vanaf 15 augustus door (samenwerkingsverbanden van) landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, provincies, waterschappen en/of gemeentes subsidie worden aangevraagd voor niet-productieve investeringen in water (gesloten).
 • Binnen de provincie Zeeland kunnen agrarische ondernemers subsidie aanvragen voor fysieke investeringen in moderne installaties en machines met als doel het duurzamer omgaan met grondwater en waterbeheer (gesloten).  

4. LEADER (versterken landelijk gebied)

Alle LEADER projecten hebben als gemeenschappelijk doel het samenwerken tussen verschillende partijen – agrariërs, ondernemers, waterschappen, lokale overheden, kennisinstellingen, etc.— om zo de versterking van het landelijk gebied te stimuleren. De focus van de regelingen binnen dit thema verschilt per provincie.

Sommige provincies stimuleren samenwerking in het algemeen rondom bepaalde thema’s. Andere provincies definiëren specifieke gemeenten of gebieden waarbinnen men het subsidie geld wil besteden.

 • De provincie Drenthe opent twee nieuwe programma’s ter versterking van de sociaaleconomische vitaliteit van Zuidoost- en Zuidwest-Drenthe, respectievelijk geopend vanaf 9 mei (gesloten) en 14 februari (gesloten). Het LEADER programma Zuidwest-Drenthe kent bovendien een tweede openstelling, te beginnen op 9 mei (gesloten). 
 • Oost-Groningen focust op sociale cohesie, een sterkere economie en (agro)toeristische infrastructuur. Er is een nationale en een Europese variant. 
 • Zuid-Holland’s LEADER programma is gebaseerd op de plannen van lokale actiegroepen (LAG) Holland Rijnland en LAG Polders met Waarden (gesloten).
 • Friesland heeft momenteel drie openstaande LEADER programma’s, namelijk Noardoost Fryslân ter algemene verbetering van de leefbaarheid van het platteland (gesloten); en Noardwest Fryslân en Noardoost Fryslân samenwerkingsprojecten (gesloten).
 • Utrecht kent een drietal regelingen met betrekking tot vernieuwende initiatieven binnen de plattelandseconomie, genaamd Weidse Veenweiden; Utrecht Oost; en Polders met Waarden in Vijfheerenlanden (gesloten).
 • In Gelderland openen de regelingen Achterhoek uitvoering en Achterhoek samenwerkingsactiviteiten vanaf 1 januari 2022 met een nieuw subsidieplafond van € 826.000. Het subsidiepercentage is 50% en projecten hebben een omvang van ten minste € 30.000 en maximaal € 120.000 (gesloten). 
 • Limburg subsidieert projecten die uitvoering geven aan de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) Nationaal Landschap Zuid-Limburg (gesloten). Daarnaast kan subsidie worden aangevraagd voor het opstellen van een nieuwe LOS en het oprichten van een Locale actiegroep (LAG) in Zuid-Limburg, Weerterland, Bergen, Gennep, Mook en Middelaar (gesloten).
 • Overijssel kent in totaal 4 LEADER programma’s gebaseerd op LAGs Noord-Overijssel; Noord-Oost Overijssel; Salland; en Zuidwest Twente (gesloten). Daarnaast kan vanaf 2 april subsidie worden aangevraagd voor het opzetten van plaatselijke actiegroepen en het opstellen van een lokale ontwikkelingsstrategie, beiden in het kader van het nieuwe LEADER programma voor de periode 2023-2027 (gesloten).
 • Zeeland stelt subsidie ter beschikking voor projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van het Zeeuwse platteland (gesloten).
 • Brabant biedt subsidie voor de plaatselijke ontwikkeling van plattelandsgebieden in Noord-Brabant (gesloten).
 • In Noord-Holland wordt subsidie verstrekt aan lokale initiatieven die passen binnen de thema’s circulaire economie (inclusief kringlooplandbouw), biobased economy en duurzame energie; tijdig anticiperen op demografische veranderingen; of het uitbreiden en verbeteren van de (agro)toeristische infrastructuur (deadline 31 maart 2023).

Waar liggen uw kansen?

Zoals blijkt uit het genoemde overzicht, biedt POP3+ een groot aantal mogelijkheden. Om u te helpen kansen te identificeren, geven wij de volgende globale suggesties.

AmbitiePOP3+ thema
Investering ten behoeve van zowel duurzaamheid en vergroening als economische groeiThema 1
Niet-productieve investering in natuurrealisatie en -herstelThema 2
Niet-productieve investering in waterkwaliteitThema 3
Innovatieve ideeën dichter bij de praktijk brengen in een samenwerkingsverbandThema 4

Heeft u een innovatief concept of investering die mogelijk in aanmerking komt voor POP3+? Of bent u van plan natuurherstellingsmaatregelen toe te passen in één van de bovengenoemde provincies? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om uw idee te toetsen. 

 

 

Volgt u ons al op LinkedIn?

 

Dit artikel delen via: LinkedIn