EUI – European Urban Initiative

Grootstedelijke stadsontwikkeling

Het European Urban Initiative (EUI) is bedoeld om steden samenhangende steun te bieden en zo meer eenheid te brengen in het huidige versnipperde landschap van uiteenlopende initiatieven, programma’s en instrumenten. De EUI beoogt daarom een geïntegreerde en participatieve aanpak van duurzame stadsontwikkeling te versterken en tegelijkertijd te zorgen voor een sterkere koppeling met relevant EU-beleid, met name door investeringen in het kader van het cohesiebeleid.

De programma’s Urban Innovative Actions (UIA) en URBACT uit de periode 2014-2020 gaan op in het EUI-programma. Ook worden de activiteiten van het EUI en van de Urban Agenda for the EU (UAEU) met elkaar verbonden.

Doelgroep

Aanvragen kunnen worden gedaan door gemeentes met meer dan 50.000 inwoners. Samenwerking tussen verschillende gemeenten, eventueel uit andere lidstaten, is geen verplichting, maar wordt wel gewaardeerd.

Het is ook mogelijk voor kleinere gemeentes om samen tot een totaal van 50.000 inwoners te komen en een aanvraag te doen. Het moet dan echter wel gaan om een functionele stedelijke eenheid, waarvan de samenhang goed onderbouwd moet worden in de aanvraag. 

Er zijn drie soorten acties die in aanmerking komen voor deze subsidie, namelijk innovatie, capaciteits- en kennisopbouw.

 • Innovatieve acties hebben betrekking op de thema’s groene, rechtvaardige, productieve en digitale steden, zoals geformuleerd in de nieuwe Leipzig Charter die in 2020 werd gepubliceerd. Concreet heeft dit betrekking op acties die bijdragen aan:
  • Vergroening en klimaatadaptatie in de stad;
  • Het verschaffen van toegang tot alles wat de stad te bieden heeft aan alle bevolkingsgroepen en dus het tegengaan van sociale segregatie en ongelijkheid;
  • Een gediversifieerde en bloeiende economie;
  • Digitalisatie.
 • Capaciteitsopbouw
  • Verbetering van de capaciteit van steden om op geïntegreerde en participatieve wijze beleid, strategieën en praktijken voor duurzame stedelijke ontwikkeling op te stellen;
  • Verbetering van de opzet en uitvoering van beleid, strategieën en actieplannen voor duurzame stedelijke ontwikkeling in steden.
 • Kennisopbouw, territoriale effectbeoordelingen, beleidsontwikkeling en communicatie
  • Ontwikkeling van een kennisbasis voor de uitwerking, uitvoering en mainstreaming van beleid en strategieën voor duurzame stedelijke ontwikkeling
  • De toegang tot horizontale en thematische kennis vergemakkelijken en knowhow inzake duurzame stedelijke ontwikkeling delen;
  • Ondersteuning van de stedelijke agenda voor de EU en, op verzoek van de lidsta(a)t(en), eventuele ondersteuning van de intergouvernementele samenwerking inzake stedelijke aangelegenheden.

Voorwaarden

 • De impact van het project heeft duidelijke meerwaarde voor de inwoners van de stad.
 • De resultaten moeten overdraagbaar zijn naar andere steden binnen de EU.
 • Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 80%.
 • De maximale projectduur is 3,5 jaar.
 • Het maximale budget per project is €5 miljoen.

In totaal bedraagt het budget voor de periode 2021-2027 een half miljard euro.

Beoordeling

Aanvragen moeten scoren op de volgende 5 beoordelingscriteria:

 • Innovatie: Het projectidee moet nieuw zijn voor Europa en een duidelijk experimenteel karakter hebben. Het mag dus geen onderdeel zijn van reguliere gemeentelijke activiteiten. Dit criterium geldt overigens alleen voor de innovatie-acties.
 • Participatie: Alle relevante stakeholders moeten bij het project betrokken worden, zowel tijdens de ontwerpfase als bij de uitvoering.
 • Kwaliteit: Het projectplan moet helder zijn, met duidelijke ambities en acties, en een kosteneffectief budget.
 • Meetbaar: Er moet sprake zijn van een duidelijke definitie van de beoogde verandering en het verwachte succes van het project. Hier hoort expliciet ook een methode bij om dit succes te meten.
 • Overdraagbaar: Het project moet betrekking hebben op een stedelijke uitdaging die ook relevant is voor andere Europese steden, die dus kunnen leren van de resultaten. Disseminatie van de eindresultaten moet dus ook onderdeel zijn van het projectplan.

Deadlines

De tweede EUI-oproep is gepubliceerd. Er is circa €120 miljoen beschikbaar voor aanvragen met betrekking tot het integreren van duurzaamheid, inclusiviteit en esthetiek. Het gaat om projecten met een maximale doorlooptijd van 3,5 jaar. Er kan maximaal €5 miljoen subsidie worden aangevraagd per project. De volgende thema’s komen in aanmerking:

 • Vergroenen stedelijk gebied (Greening Cities)
 • Duurzaam toerisme (Sustainable Tourism)
 • Benutten van talent in krimpsteden (Harnessing talent in shrinking cities)

Volg ons op LinkedIn voor updates!

 

Deze samenvatting heeft als doel snel inzicht te geven in het doel, de opzet en de voorwaarden van het subsidieprogramma (zoals bekend op: 01-06-2023). Op basis hiervan kunnen geen conclusies worden getrokken en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

Dit artikel delen via: LinkedIn