EUCF – European City Facility

Duurzame stedelijke ontwikkeling

Doel

De European City Facility  (EUCF) is een initiatief van de EU gericht op het ondersteunen van gemeentes en lokale overheden bij de ontwikkeling van concepten voor een versnelling van investeringen op het gebied van duurzame energie. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het verduurzamen van openbare gebouwen, woningen en tertiaire (niet-gemeentelijke) gebouwen; ontwikkeling en gebruik van in gebouwen geïntegreerde hernieuwbare energiebronnen, modernisering van stadsverwarming of overschakeling op hernieuwbare brandstoffen, slimme netwerken, duurzame stedelijke mobiliteit (incl. openbaar vervoer, oplaadstations), innovatieve energie-infrastructuur (incl. burger-energiegemeenschappen en innovatieve benaderingen van openbare verlichting, afvalwaterzuiveringsinstallaties). Te ondersteunen activiteiten kunnen onder meer (technische) haalbaarheidsstudies, marktanalyses, belanghebbendenanalyses, juridische, economische en financiële analyses, risicoanalyses en coördinatie- en organisatieactiviteiten omvatten.

Doelgroep

 • Gemeentes, lokale overheden en lokale publieke instanties
 • de voorkeur gaat uit naar samenwerkende overheden

Hoogte van de subsidie

 • Het gaat om een financiële injectie van €60.000 (lump sum) per aanvraag
 • Zowel personeelskosten van eigen personeel als inhuur van derden komen in aanmerking voor financiering.

Aanvraag

De aanvraag bestaat allereerst uit een eligibility check waarbij getoetst wordt op vijf punten. De aanvrager:

 • Behoort tot bovenstaande doelgroep;
 • Is afkomstig uit een EU-lidstaat, UK, Noord-Ierland, of de EEA-EFTA staten;
 • Beschikt over een formeel goedgekeurd klimaat- en energieplan (i.e., SEAP, SECAP, of soortgelijk);
 • Heeft bewezen politieke steun van de gemeente of relevante politieke entiteit (bijvoorbeeld in de vorm van een steunbrief);
 • Is bereid minstens 2 jaar na indiening de voortgang van het concept te monitoren.

De volledige aanvraag bestaat uit drie onderdelen:

 • Formele identificatie van de aanvrager
 • Omschrijving van het investeringsconcept: incl. activiteiten; budget; governance; en stakeholder engagement
 • Implementatieplan: incl. een omschrijving van de investeringssectoren; totale omvang van de investering; technische componenten; verwachte impacts; en replicatie- en opschalingspotentieel.

Deadlines

 • De zes oproep is inmiddels gecommuniceerd en aanvragen kunnen worden ingediend van 15 januari 2024 tot en met 15 maart 2024.

 

Volg ons op LinkedIn!

 

Dit artikel delen via: LinkedIn