NWO – TTW Perspectief

NWO TTW Perspectief - onderzoeksprojecten

Doel

Doel van het Perspectief programma is het stimuleren van onderzoek dat excellente wetenschap combineert met concrete toepassingsmogelijkheden van de onderzoeksresultaten. Perspectief richt zich op onderzoeksprogramma’s in plaats van enkelvoudige projecten. Een programma werd daarbij tot nu toe gedefinieerd als een “samenhangende bundel van projecten”. Die mogelijkheid blijft bestaan. Nieuw is dat ook één totaalproject kan worden voorgesteld. Dan kunnen cofinanciering, beschikking en samenwerkingsovereenkomst op het totaalniveau geregeld worden en niet per project. Calls voor Perspectief voorstellen kunnen van jaar tot jaar verschillen in budget en voorwaarden.

Doelgroep

 • Consortia van onderzoeksgroepen en “gebruikers”. Gebruikers zijn technologieleveranciers (partijen die de onderzoeksresultaten vertalen in producten of diensten) en eindgebruikers. 
 • Hoofdaanvrager: onderzoeker aan een universiteit, universitair medisch centrum, of door NWO erkende kennisinstelling.
 • Mede-aanvrager: nieuw is dat HBO-instellingen en TO2-instituten mede-aanvrager kunnen zijn en dan ook subsidie kunnen krijgen. TNO mag in dit kader alleen onderzoek uitvoeren en geen ontwikkeling.
 • De totale kosten van de HBO-instellingen en TO2-instituten mogen niet hoger zijn dan 20% van de NWO-bijdrage.
 • Onderzoekers die deelnamen aan het consortium mogen geen nulaanstelling hebben, bij een deeltijdaanstelling moet de onderzoeksinstelling een verklaring afgeven dat de aanvrager over voldoende faciliteiten en budget beschikt

Criteria

 • Wetenschappelijke kwaliteit en utilisatie waarbij beide criteria even zwaar wegen in de eindbeoordeling.
 • Omdat Perspectief een programma-subsidie is weegt coherentie van de activiteiten zwaarder dan bij andere regelingen: de meerwaarde van het uitvoeren van de projecten als onderdeel van een programma, of van het totaalproject moet duidelijk worden gemaakt.
 • Het onderzoeksvoorstel moet aansluiten bij tenminste één van de missiegedreven Kennis en Innovatie Agenda’s.
 • In het voorstel moet tenminste één van de door EZK gedefinieerde sleuteltechnologieën worden ingezet.

Subsidie

 • Budget 2020: €22 miljoen
 • De maximale hoogte van de NWO bijdrage aan een programma varieert van call tot call, maar is typisch in de orde van 1,5 – 4 M€.
 • Voor personele kosten gelden voor de universiteiten en NWO- en KNAW- instituten de NWO standaard tarieven. Voor de HBO-instellingen en TO2-instituten gelden de integrale tarieven volgens de Handleiding Overheids Tarieven. Overige direct toerekenbare kosten worden voor 100% vergoed.
 • Voor universitair personeel in vast dienstverband kan geen subsidie worden verkregen, met uitzondering van niet-wetenschappelijk personeel met een noodzakelijke en bijzondere deskundigheid.

Cofinanciering

 • Cofinanciering 30% van de totale programmakosten
 • Voor de ronde 2020/2021 is er vanwege de financiële positie van veel bedrijven/organisaties door COVID-19 geen cash cofinanciering verplicht. 
 • Het cofinancieringspercentage voor TO2-instellingen is verlaagd van 50% naar 30%.

Intellectueel eigendom

Onderzoekers en gebruikers kunnen er voor kiezen om bij zaken rond intellectueel eigendom (IE) NWO te laten optreden als ‘makelaar’ of zelf afspraken te maken. In het laatste geval moet er binnen drie maanden na toekenning van de subsidie een getekende samenwerkingsovereenkomst aan NWO worden overlegd, waarin de afspraken rond IE zijn vastgelegd.

Aanvraag

 • Fase 1

Deadline voor aanmelden programma-initiatief: donderdag 22 oktober 2020, 14.00 CEST

 • Fase 2

Deadline voor indienen programma-ontwerp: dinsdag 15 december 2020, 14.00 CET

 • Fase 3

Deadline voor indienen uitgewerkt programmavoorstel: dinsdag 15 juni 2021, 14.00 CEST 

 

Projectvoorbeeld

Deze factsheet beoogt een snel overzicht te geven van de doelstellingen, structuur en voorwaarden van deze subsidieregeling. Op basis van deze informatie kunnen geen conclusies worden getrokken. Bovendien heeft dit document geen juridische status. 

 

Volg ons op LinkedIn!

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook