European Green Deal

aarde en circulair teken

De Horizon 2020 call – European Green Deal is een nieuwe strategie van de EU om de economie duurzaam én competitief te maken, en tegelijkertijd efficiënt om te gaan met hulpbronnen. Het ambitieuze streven is om in 2050 geen broeikasgassen meer uit te stoten. Er wordt gestreefd naar een duurzame, circulaire economie zonder vervuiling en met restauratie van de biodiversiteit. Dit alles met een duidelijke focus op menselijk welzijn. Het streven is om alle Europese burgers mee te nemen in de transitie en ongelijkheid tegen te gaan.

In het kader van de European Green Deal zullen er dit jaar diverse nieuwe Horizon 2020 subsidieoproepen worden gepubliceerd. Het gaat hierbij om samenwerkingsprojecten, onderzoeks- en innovatie acties. Alle Europese organisaties kunnen een aanvraag indienen. Een consortium bestaat minimaal uit 3 partners uit 3 verschillende landen. Het totale budget bedraagt €1 miljard. Oproepen zullen worden geopend in september 2020 en sluiten in januari 2021.

Er is sprake van acht thematische hoofdlijnen. Onder ieder thema hangen vervolgens meerdere subsidieoproepen. Hieronder geven wij een overzicht van de thema’s, bijbehorende subsidieoproepen, type actie en budget.

RIA staat voor onderzoek en innovatie,  IA voor innovatie (CSA staat voor coördinatie en support acties)

1. Vergroten klimaatambitie: Cross-sectorale uitdagingenType actieBudget (miljoen euro)
1.1 Voorkomen en bestrijden van natuurbranden d.m.v. integratie en demonstratie van innovatieve methoden IA/CSA75
1.2 Klimaatneutrale en sociaal innovatieve methodenRIA53 (1 voorstel)
1.3 Klimaatbestendige innovatiepakketten voor EU-regio'sIA/CSA45
2. Schone, betaalbare en veilige energie
2.1 Demonstratie van innovatieve technologieën voor het op grote schaal toepassen van offshore hernieuwbare energie technologieën en hun integratie binnen het energiesysteemRIA80 (20-40 per project)
2.2 Ontwikkelen en demonstreren van een 100 MW electrolyser om de link tussen hernieuwbare energie en industriële applicaties te bestendigenIA60 (20 per project)
3. Industrie voor een duurzame en circulaire economie
3.1 Sluiting van de industriële koolstofcyclus om klimaatverandering tegen te gaan IA80 (max. 40 per project)
3.2 Demonstratie van systemische oplossingen voor de territoriale uitvoering van de circulaire economie IA60 (20 per project)
4. Energie- en grondstoffen efficiënte gebouwen
4.1 Bouwen en renoveren op een energie- en bron-zuinige wijzeIA60 (15-20 per project)
5. Duurzame en smart mobility
5.1 Groene vliegvelden en havens als hubs voor duurzame en smart mobilityIA100 (20-25 per project)
6. Van boer tot bord
6.1 Testen en demonstreren van systemische vernieuwingen voor duurzame voeding van boer tot bordIA72
7. Ecosystemen en biodiversiteit
7.1 Herstellen van de biodiversiteit en ecosystemische dienstenRIA80 (20-25 per project)
8. Een onvervuilde en gifvrije omgeving
8.1 Innovatieve, systemische en vervuilingsvrije oplossingen om gezondheid, omgeving en natuurlijke hulpbronnen te beschermen tegen persistente en mobiele chemicaliën RIA40 (8-12 per project)
8.2 Regulatief wetenschappelijk onderzoek naar chemische en farmaceutische stoffen RIA20 (4-6 per project)

Daarnaast zijn er drie horizontale programmalijnen die alle bovenstaande thema’s raken. Ook hier hangen een aantal specifieke subsidieoproepen onder:

9. Vergroten van kennis ter ondersteuning van de EU Green Deal (EGD)
9.1 Europees onderzoek, infrastructuur, capaciteit en diensten om EGD uitdagingen te adresserenRIA28
9.2 Ontwikkelen van producten en diensten gericht op eindgebruikers, alsmede alle stakeholders en burgers die zich inzetten voor klimaatadaptatie en mitigatieRIA25 (5 per project)
9.3 Een transparante en toegankelijke ocean: Richting een digital twin van de oceaanIA12 (max. 12 per project)
10. Burgerparticipatie in de transitie naar een klimaatneutraal, duurzaam Europa
10.1 Europese capaciteit voor consultatie en deelname van burgers aan de EGDRIA10 (3-5 per project)
10.2 Gedrags-, sociale en culturele veranderingen ten bate van de EGDRIA10 (3-5 per project)
10.3 Kansen creëren voor burgers om via onderwijs, citizen science, observatie initiatieven en burgerparticipatie actie te ondernemen tegen klimaatveranderingen en de omgeving te beschermenIA25 (5 per project)
11. Internationale samenwerking
11.1 Versnellen van de groene transitie en toegang tot energie in samenwerking met Afrika IA40 (5-10 per project)

Zoals aangegeven in het schema, is er sprake van twee typen acties: Onderzoek en innovatie (RIA) en Innovatie (IA). Per actie gelden de volgende specificaties:

RIAIA
TRL 3-5TRL 6-7
Subsidiepercentage 100% Subsidiepercentage 100% voor non-profit en 70% voor commerciële partners
Projectduur 3-5 jaar Projectduur 2-3 jaar

Aanvragen bestaan uit slechts een enkele fase. Aandachtpunten zijn een gebalanceerd consortium (met aandacht voor onderzoek, overheid, burgers, businesscase); eindgebruikers; en een interdisciplinaire insteek. De bijbehorende evaluatie criteria zijn:

  • Excellentie
  • Impact
  • Implementatie

Via onze website zullen wij u op de hoogte houden van de regeling en de aanvraagprocedure zodra de oproepen zijn gepubliceerd.

Deze factsheet beoogt een snel overzicht te geven van de doelstellingen, structuur en voorwaarden van deze subsidieregeling. Op basis van deze informatie kunnen geen conclusies worden getrokken. Bovendien heeft dit document geen juridische status. 

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook