MOOI – Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie

MOOI ook voor hernieuwbare energie

De Topsector Energie is een nieuwe subsidieregeling rijker: de Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) regeling. Deze subsidie ondersteunt grote projecten met integrale oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelen. Binnen deze regeling kunnen consortia projecten indienen binnen de thema’s ‘Wind op zee’, ‘Hernieuwbare elektriciteit op land’, ‘Gebouwde omgeving’ en ‘Industrie’.

Systeeminnovaties

Nederland staat de komende jaren voor een grote CO2-reductie opgave. Om deze reden zijn er subsidieprogramma’s in het leven geroepen voor verschillende stadia van de ontwikkeling. Veel regelingen zijn gericht op het ontwikkelen van innovatieve producten en processen, maar de MOOI-regeling ziet specifiek toe op systeeminnovaties die een totaaloplossing bieden voor de problemen van gebruikers. Deze projecten moeten gaan om industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling en moeten zich nog voor de pilotfase bevinden (TRL 3 t/m 5). Het ontwikkelen van een prototype is toegestaan, maar niet het daadwerkelijk beproeven in representatieve omgevingen.

Doelgroep(en)

De consortia die breed zijn samengesteld bestaande uit zowel bedrijven, onderzoeksorganisaties en maatschappelijke organisaties

Thema’s

Binnen deze regeling zijn er budgetten beschikbaar voor de volgende thema’s:

 • Wind op Zee (€10,1 miljoen)
 • Hernieuwbaar op land (€10,9 miljoen)
 • Gebouwde omgeving (€27 miljoen)
 • Industrie (€17 miljoen)

Belangrijke elementen

Binnen deze regeling is het belangrijk om aandacht te besteden aan de volgende elementen:

 • Kostenreductie en optimalisatie (veilig en betaalbaar opschalen)
 • Integratie in het energiesysteem (waaronder opslag en conversie)
 • Integratie in de omgeving (ecologie en multi-use)

Voorwaarden

 • Het voorstel moet voldoen aan de doelstellingen van een MMIP (zie onder)
 • Het consortium moet breed zijn samengesteld (minimaal drie ondernemingen)
 • De integrale aanpak komt naar voren in een multidisciplinaire samenwerking van bedrijven en belanghebbenden
 • De werkzaamheden mogen nog niet zijn gestart voor de indiening van de definitieve subsidieaanvraag
 • De projectduur is maximaal vier jaar
 • De minimale projectomvang is €2 miljoen

Budgetten

MOOI – totaal €65 miljoen

 • Wind op zee: €10,1 miljoen
 • Hernieuwbare elektriciteit op land: €10,9 miljoen
 • Gebouwde omgeving: €27 miljoen
 • Industrie: €17 miljoen

Deadlines

 • Vooraanmelding: 18  mei 2020
 • Volledige indiening: 6 oktober 2020

Beoordeling

In de tenderregeling worden de ingediende projecten naast elkaar gelegd voor beoordeling. De beste projecten krijgen subsidie totdat het budget is uitgeput.

De MMIP’s zijn:

ThemaMMIP'sDeelprogramma's
Windenergie op zeeMMIP 1: Hernieuwbare elektriciteit op zee1. Kostenreductie en optimalisatie
2. Integratie in het energiesysteem
3. Integratie in de omgeving
MMIP 8: Elektrificatie en radicaal vernieuwde processen1. Productie waterstof, moleculen en innovatieve hernieuwbare brandstoffen
2. Elektrische apparaten en elektrisch aangedreven processen
3. Flexibilisering en digitalisering
4. (Radicaal) vernieuwde processen
5. Maatschappelijke implicaties van industriele elektrificatie
MMIP 13: Een robuust en maatschappelijk gedragen energiesysteemGericht op kennis en innovaties om de transitie van het energiesysteem mogelijk te maken.
WaterstofprogrammaInnovatie, opschaling, versnelling, kennisontwikkeling en synergie op het gebied van waterstof.
Hernieuwbare elektriciteit op landMMIP: Hernieuwbare elektriciteitsopwekking op land1A. Enablers en breed toepasbare innovaties op het gebied van technologie (generiek)
1B. Enablers en breed toepasbare innovaties op het gebied van markt en beleid (generiek)
2A. Zonnestroomsystemen in de gebouwde omgeving
2B. Zonnestroomsystemen in het buitengebied
2C. Windparken in het buitengebied
2D. Overige opties voor opwekking op land en in de gebouwde omgeving
MMIP 13: Een robuust en maatschappelijk gedragen energiesysteemZie hierboven
Gebouwde omgevingMMIP 2: Hernieuwbare elektriciteitsopwekking op landZie hierboven
MMIP 3: Versnelling van energierenovaties in de gebouwde omgeving1. Ontwikkeling van integrale renovatieconcepten
2. Industrialisatie en digitalisering van het renovatieproces
3. Gebouweigenaren en -gebruikers centraal bij energierenovaties
MMIP 4: Duurzame warmte en koude in de gebouwde omgeving1. Warmtepompen
2. Afgifte-, ventilatie- en tapwatersystemen
3. Warmtebatterij
4. Duurzame waternetten
5. Grootschalige thermische opslag
6. Geothermie
7. LT bronnen als aquathermie en zonthermie
MMIP 5: Elektrificatie van het energiesysteem in de gebouwde omgeving5.1 Slim energiegebruik in/tussen gebouwen door haar gebruikers
5.2 Flexibiliteit van/voor het energiesysteem (in de gebouwde omgeving)
5.3 Systeemontwerp voor het elektriciteitssysteem in de gebouwde omgeving
5.4 Lokale flexibiliteit ten behoeve van het totale elektriciteitssysteem
MMIP 13: Een robuust en maatschappelijk gedragen energiesysteemZie hierboven
IndustrieMMIP 6: Sluiting van industriele ketens1. Circulaire kunststoffen
2. Biobasd grondstoffen voor producten en transportbrandstoffen
3. CCU
4. Circulaire non-ferrometalen
5. CCS
MMIP 7: Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem1. Maximalisering van proces-efficiency
2. Warmtehergebruik, -opwaardering en -opslag
3. Diepe en ultradiepe geothermie voor industrie
4. Toepassing klimaatneutrale brandstoffen
5. Systeemconcepten voor warmte en koude
MMIP 8: Elektrificatie en radicaal vernieuwde processenZie hierboven
MMIP 13: Een robuust en maatschappelijk gedragen energiesysteemZie hierboven

 

*De in dit stuk genoemde bedragen en criteria gaan uit van de MOOI openstellingen in 2020 en de MMIP openstelling in 2019. Budgetten en regels omtrent subsidies kunnen veranderen.

 

Volg ons op LinkedIn!

 

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook