DEI+ Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie

DEI

Doel van het Nederlandse Klimaatakkoord is om in 2030 een CO2-reductie van 49% te behalen. De Demonstratie Energie en Klimaat Innovatie (DEI+) draagt bij aan deze doelstelling door CO2-reductie op een zo kosteneffectief mogelijke manier te bereiken. De DEI+ richt zich daarom op nieuwe innovatieve producten, processen of diensten die bijdragen aan CO2-reductie (of CO2-equivalent) in Nederland.

Thema’s, budgetten en subsidie

De DEI+ staat open voor verschillende thema’s. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de thema’s voor 2020. Deze vallen allemaal onder een gezamenlijk budget van €86,1 miljoen en staan open van 15 januari 2020 tot en met 7 januari 2021.

 

DEI+ thema's 2020
Energie-efficiëntie
Hernieuwbare Energie
(incl. flexibilisering van het elektriciteitssysteem en ruimtelijke inpassing)
Lokale infrastructuur
Circulaire economie
CC(U)S: Carbon Capture, Utilisation and Storage
Overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie of elektriciteitssector

 

DEI+ thema’s met eigen budgetten:

 

ThemaOpenstellingBudget
DEI+ Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen15-01-2020 tot en met 07-01-2021€9.000.000
DEI+ Circulaire economie01-07-2019 tot en met 22-08-2020€44.000.000

Per project kan maximaal €15 miljoen worden aangevraagd (met als uitzondering €9 miljoen voor projecten op het gebied van aardgasloze woningen, wijken en gebouwen). De subsidiepercentages lopen uiteen van 25% voor experimentele ontwikkeling tot 30-50% voor demonstratie. Dit verschilt per thema. Ook kan dit percentage nog worden opgehoogd met 10-20% voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Doelgroep(en)

De DEI+ kan worden aangevraagd door individuele ondernemingen en deelnemers in samenwerkingsverbanden (met minimaal 1 onderneming). Ook universiteiten mogen deelnemen aan projecten. Provincies en gemeenten mogen deelnemen aan projecten, maar kunnen zelf geen subsidie ontvangen.

Voorwaarden

  • Binnen alle thema’s mogen zowel pilots als demonstratieprojecten worden aangevraagd, met uitzondering van CC(U)S en Flexibilisering van het elektriciteitssysteem waaronder waterstof waar alleen pilots zijn toegestaan
  • De looptijd van projecten is maximaal 4 jaar
  • binnen het thema ‘Circulaire economie’ moeten projecten met een subsidie van €3 miljoen of lager eind 2020 zijn afgerond. Projecten met een hoger subsidiebedrag hebben een maximale projectduur van 4 jaar
  • Kleine project waarbij alle projectpartners individueel minder dan €125.000 aanvragen hebben voor deze thema’s een maximale looptijd van 1 jaar
  • Projecten binnen het thema energie-innovatie hebben een maximale doorlooptijd van 4 jaar
  • Projecten moeten in Nederland (of in Bonaire, Sint Eustatius of Saba) worden gerealiseerd. De CO2-reductie moet hier ook plaatsvinden
  • Projecten mogen nog niet zijn gestart voordat de aanvraag is ingediend

Een programma in transitie

De DEI+ is in 2019 ingrijpend gewijzigd ten opzichte van eerdere jaren. De scope van het programma is verruimd. De focus ligt niet langer alleen op energie innovaties en de productie van hernieuwbare energie, maar vanaf 2019 ook op CO2-reductie. Hiermee is het aantal categorieën waarbinnen kan worden aangevraagd uitgebreid. Dit betekent in de praktijk dat er veel meer projecten binnen de regeling kunnen vallen. Een andere wijziging is dat subsidies worden verdeeld volgens het first-come-first-serve principe. Voorheen werden er jaarlijks 2 tenders opengesteld.

*De in dit stuk genoemde bedragen en criteria gaan uit van de openstelling in 2020. Budgetten en regels omtrent subsidies kunnen veranderen

 

Volg ons op LinkedIn!

 

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook