Topsector Energieregelingen

subsidie topsector energieregelingen

Klimaatverandering raakt alle aspecten binnen onze samenleving. Om CO2-besparing breed door te voeren heeft de Nederlandse overheid verschillende, samenhangende doelstellingen als het gaat om de verduurzaming van Nederland. Vanuit de Topsector Energie, gekoppeld aan verschillende Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s), wordt daarom jaarlijks een breed scala aan subsidieregelingen opengesteld om de Nederlandse energiehuishouding te vergroenen. Deze regelingen richten zich op zowel fundamenteel onderzoek als ontwikkeling, demonstratie en de eerste praktijktoepassing van innovaties.

Doelgroepen Topsector Energieregelingen

De Topsector Energieregelingen zijn bedoeld voor nationale consortia. Hierin zit tenminste een ondernemer, aangevuld met bijvoorbeeld andere ondernemers, onderzoeksinstellingen en/of universiteiten. Alleen in het geval van de Topsector Energiestudies (zie onder TKI-overstijgende subsidieregelingen) is het ook mogelijk om als individuele ondernemer een aanvraag in te dienen.

TKI-gerichte regelingen

TKI Biobased Economy

Biomassa is een alternatief voor fossiele grondstoffen voor energieproductie en voor fossiele grondstoffen in de chemiesector. Zowel chemische als biologische conversie is mogelijk. Binnen de TKI bestaan 4 programmalijnen: Thermische conversie, chemisch katalytische conversie, microbiologische conversie en solar capturing en biomassaproductie.

TKI Energie & Industrie

De industrie is verantwoordelijk voor een groot deel van de Nederlandse CO2-uitstoot. De TKI Energie & Industrie stimuleert verduurzaming door efficiënter gebruik van grondstoffen en energieverbruik en de elektrificatie van processen. Er kunnen binnen 3 programmalijnen projecten worden ingediend:

 • Programmalijn 1: Warmte (warmtemanipulatie en -opslag, efficiënte procestechnologie)
 • Programmalijn 2: Systeemintegratie – Elektrificatie en flexibilisering
 • Programmalijn 3: Circulariteit

TKI Nieuw gas

De energietransitie heeft in de gassector een afbouw van aardgas en een toename van duurzame alternatieven tot gevolg. In deze TKI worden kennisinstellingen en bedrijven geholpen met de ontwikkeling, demonstratie en toepassing van innovatieve technologieën met een lagere CO2-uitstoot. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor waterstof als energiedrager.

TKI Urban Energy

In de gebouwde omgeving is er grote vraag naar energie-innovaties in de gebouwde omgeving en infrastructuur. Er bestaan verschillende programmalijnen binnen deze TKI:

 • Zonne-energie
 • Duurzame installaties voor warmte/koude en aantrekkelijk binnenklimaat
 • Fysieke integratie
 • Flexibele energie-infrastructuur
 • Energieregelsystemen en -diensten

Daarnaast bestaat er een regeling voor Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP). Binnen deze categorie kan subsidie worden aangevraagd voor:

 • Versnelling energierenovaties in de gebouwde omgeving
 • Duurzame warmte en koude in de gebouwde omgeving (individuele en collectieve systemen)

TKI Wind op Zee

De ontwikkeling van offshore wind-energie als grootschalige energiebron is een belangrijk onderdeel van de Nederlandse energietransitie. De TKI faciliteert onderzoek, ontwikkelingen, kennisoverdracht en marktontwikkeling in deze sector. Er kunnen binnen 3 programmalijnen projecten worden ingediend:

 • Kostenreductie en optimalisatie
 • Integratie in het energiesysteem
 • Wind op zee en de omgeving

TKI-overstijgende subsidieregelingen

 • Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI) Energie: Multidisciplinair fundamenteel en industrieel onderzoek met betrekking tot het samenspel tussen technische energie-innovaties en maatschappelijke vernieuwingen. Het doel is om een transitie naar een toekomstbestendige, duurzame energievoorziening te faciliteren. De sociaalwetenschappelijke aspecten van de ontwikkeling wegen sterk mee in de beoordeling.
 • Topsector Energiestudies: Topsectorbrede haalbaarheidsstudies uitgesplitst naar:
  • R&D-haalbaarheidsstudies
  • Verkennende studies
  • CCUS (Carbon Capture Utilisation Storage)-haalbaarheidsstudies.

Naast de TKI regelingen bestaan er twee andere innovatieprogramma’s op het gebied van energie en CO2:

 

 

 

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook