LIFE

life subsidie

LIFE is binnen de Europese regelingen de enige die specifiek op het milieu is gericht. De regeling focust zich op projecten die innovatieve concepten of technologieën demonstreren met toegevoegde Europese waarde. Monitoring en kennisverspreiding zijn daarom belangrijke elementen van een LIFE project. Er zijn binnen LIFE twee programma’s met een aantal categoriën:

Subprogramma Milieu

 • Milieu en efficiënt hulpbronnengebruik: meer innovatieve oplossingen voor meer effect van het milieubeleid en de integratie van milieudoelstellingen in andere sectoren
 • Biodiversiteit: ontwikkeling ‘best practises’ om het biodiversiteitsverlies tot staan te brengen en ecosysteemdiensten te herstellen. Het zwaartepunt blijft liggen op steun voor Natura 2000-gebieden
 • Milieubeheer en informatie: gericht op kennisdeling, de verspreiding van ‘best practises’, betere naleving en bewustmakingscampagnes.

Subprogramma klimaatactie

 • Mitigatie: verminderen van broeikasgasemissies
 • Adaptatie: meer weerbaarheid tegen klimaatverandering
 • Klimaatbeheer en informatie: bewustmaking, communicatie, samenwerking op het gebied van acties voor de matiging van en de aanpassing aan de klimaatverandering en de verspreiding van zulke acties.

Doelgroepen LIFE

LIFE is toegankelijk voor overheden, bedrijven, kennisinstellingen en ngo’s die bezig zijn met demonstratieprojecten op het gebied van natuur en biodiversiteit, innovatieve milieutechnologie en klimaatverandering. Internationale samenwerking is een pre, maar in tegenstelling tot de meeste andere Europese regelingen geen verplichting.

Voorwaarden, kenmerken en kengetallen

 • 3 thema’s: natuur en biodiversiteit; milieu en efficiënt gebruik van hulpbronnen; klimaat
 • Jaarlijks tender per thema (najaar, indicatief: eerste helft september)
 • Subsidiepercentage 50-70% van subsidiabele kosten
 • Gemiddelde subsidie-omvang 1-3 miljoen euro
 • Typische projectduur 3-5 jaar

Projectvoorbeelden LIFE

 

 

Volg ons op LinkedIn!

 

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook