Innovation Fund for Climate Action

Climate Action

Het Innovation Fund is het grootste fonds ter wereld voor de demonstratie van innovatieve ‘low-carbon’ technologieën en zogenaamde ‘flagship projecten’ voor significante emissiereductie op Europees niveau. Projecten moeten betrekking hebben op energie-intensieve industrieën. Het uiteindelijke doel van het fonds is om de EU doelstellingen uit het Klimaatverdrag van Parijs te behalen en om financiële stimulering richting een klimaatneutraal Europa in 2050 te bieden.

De focus van het Innovation Fund is op de demonstratie van nieuwe technologieën, stimulering van economische groei en concurrentie en spreiding van innovatie over alle EU lidstaten. Hiernaast worden projecten gestimuleerd die meerdere sectoren doorkruisen.

60% van de additionele kapitaalbehoefte en operationele kosten worden gesubsidieerd, met als voordeel dat deze bedragen flexibel worden toegewezen, gebaseerd op de gedefinieerde ‘milestones’.

De eerste openstelling van het Innovation Fund wordt in juni 2020 verwacht, gevolgd door periodieke openstellingen. De momenteel beschikbare informatie is een voorpublicatie, in volgende publicaties kunnen details nog wijzigen.

Aanvrager

 • Private partijen in de EU

Consortium

 • Minimaal 1 entiteit, consortia zijn ook toegestaan
 • Internationale consortia zijn niet vereist

Voowaarden

 • Projecten moeten vallen binnen de volgende sectoren:
  • Innovatieve ‘low-carbon’ technologieën en processen
  • Carbon Capture and Utilisation (CCU)
  • Carbon Capture and Storage (CCS)
  • Innovatieve productie van hernieuwbare energie
  • Energieopslag

Criteria

 • Toetsingscriteria:
  • Expression of interest fase:
   • Effectiviteit van vermindering broeikasgasemissies (binnen 10 jaar na start operationele fase)
   • Innovatief gehalte van doorbraaktechnologieën
   • Volwassenheid van het project (als dit laatste ontbreekt is ‘project development assistance’ mogelijk)
  • Full application fase: Bovenstaande criteria, inclusief schaalbaarheid (marktpotentie in 2050) en kostenefficiëntie (in relatie tot vermindering broeikasgasemissies)
  • Zowel de technische, bedrijfskundige en financiële aspecten van het project worden getoetst

Subsidie

 • Subsidiepercentage: Maximaal 60% van de additionele kapitaalbehoefte en operationele kosten
 • Totaal budget: €10 miljard (gebaseerd op huidige CO2-prijzen) 
 • Maximale subsidie:
  • Grootschalige projecten: Geen maximum
  • Kleinschalige projecten: Minder dan €7,5 miljoen aan kosten

Subsidiabele kosten

 • De aanvullende kosten voor demonstratie van innovatieve technologieen, processen of producten die voldoende rijp zijn en een aanzienlijk emissiebeperkend potentieel hebben. Dit is het verschil tussen de beste raming van de totale kapitaaluitgaven en de netto contante waarde van de exploitatiekosten en -baten gedurende 10 jaar na aanvang van het project enerzijds en het resultaat van dezelfde berekening voor conventionele productie
 • De kosten moeten vallen binnen een maximale projectduur van 4 jaar

Type aanvraag

 • tenderprocedure met 2 fasen: Expression of Interest en full application

Deadline

De verwachte deadlines voor 2020:

 • Expression of Interest: September 2020
 • Full application: 2e kwartaal 2021

 

Deze samenvatting heeft als doel snel inzicht te geven in het doel, de opzet en de voorwaarden van het subsidieprogramma (zoals bekend op: 28-1-2020). Op basis hiervan kunnen geen conclusies worden getrokken en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Indien u geïnteresseerd bent of meer informatie wilt, neemt u dan contact op met Evers + Manders Subsidieadviseurs (033 – 253 4820).

 

 

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook