DPRA – Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie

DPRA Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie

Doel

In het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie is herbevestigd dat gemeenten, waterschappen en provincies eind 2020 de opgaven en maatregelen met betrekking tot klimaatadaptatie landsdekkend in beeld moeten hebben gebracht, door middel van stresstesten, risicodialogen en uitvoeringsagenda´s. Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) ondersteunt dit proces.

Stresstesten brengen de gevolgen van klimaatverandering in beeld. Risicodialogen zijn gesprekken waarin risico’s, kansen, ambities, strategische keuzes en inzet ten aanzien van de klimaatverandering thema’s zijn. De dialogen moeten leiden tot bewustwording van de kwetsbaarheid voor klimaatverandering en maken het bespreken van de maatregelen mogelijk, nodig om de kwetsbaarheden te minimaliseren.

Met het doorlopen van dit proces kiezen gemeenten, waterschappen en provincies effectieve maatregelen voor hun opgaven, zodat ze een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting kunnen realiseren.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (I en W) heeft ter ondersteuning van dit proces extra geld ter beschikking gesteld: in totaal € 20 miljoen voor 2019 en 2020. Dit bedrag wordt ingezet voor:

  • Procesondersteuning voor decentrale overheden bij de uitvoering van stresstesten en risicodialogen en het opstellen van uitvoeringsagenda’s.
  • Pilots in de vorm van uitvoeringsprojecten en de pilots ‘financiële prikkels voor klimaatadaptatie’.
  • Kennisontwikkeling en kennisdeling, zoals kennisontwikkeling door NKWK-KBS (de onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad van het Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat) en kennisdeling via dit Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie en Samen Klimaatbestendig.

Financiële ondersteuningsmogelijkheden

 

RegelingProcesondersteuning regionale versnelling Pilots uitvoeringsprojecten: Pilots financiële prikkels voor klimaatadaptatie
DoelProces van stresstest tot uitvoeringsagenda: regeling bedoeld voor het ondersteunen van overheden tijdens het proces van stresstest tot en met uitvoeringsagendaUitvoeringsprojecten voor voorlopers: ondersteuning aan een beperkt aantal uitvoeringsprojecten van regio’s of overheden die de adaptatieopgaven (nagenoeg) in beeld hebben, ofwel waar aantoonbaar sprake is van urgente problematiekStimuleren private partijen tot nemen van klimaatadaptatiemaatregelen op eigen terrein: in 2019 en 2020 is er ruimte voor acht pilots ‘financiële prikkels voor klimaatadaptatie’
Budget 2019 en 2020€ 6 miljoen€ 10 miljoen (40% in 2019 en 60% in 2020)Niet bekend
Subsidie/Cofinanciering€ 75.000 - € 150.000 / 50% in kind of cash€ 0,5 - € 3 miljoen / 50% Max. € 20.000 of 75% van de totale projectkosten
Deadline/type1 april 2019 / tender.
Bekendmaking 1 mei 2019
15 maart 2019, tender. Bekendmaking 8 april 2019Aanvraagformulier komt medio februari beschikbaar
ConsortiumMinimaal 2 overheidsorganisaties, pré is betrekken één of meerdere maatschappelijke partijen. Gemeente of provincie is penvoerderMinimaal 2 lokale/ regionale overheden (waarvan 1 gemeente of provincie), pré is betrekken onderwijs, kennisinstelling, bedrijfsleven en/ of internationale samenwerkingSamenwerking is geen vereiste
Andere voorwaarden- Focus op ambitie 1, 2 en 3 Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie: 1) uitvoeren stresstest, 2) risicodialoog voeren en strategie opstellen, 3) uitvoeringsagenda opstellen
- Zichtbare betrokkenheid bestuurder
- Einddatum december 2020, uitloop mogelijk tot medio 2021
- Uitgewerkt plan van aanpak
- Regionale opgave is inzichtelijk via stresstest/ risicodialoog
- Opschaalbare leereffecten
- Start uitvoering uiterlijk medio 2019, afronding medio 2021
- Geen reguliere beheer en onderhoud, tenzij innovatieve maatregelen
- Uitgewerkt plan van aanpak
- Instrumentenmix van financieel instrument (subsidie of heffingskorting) en beleidsmatig instrument
- Betrekken kennis en conclusies uit eerder onderzoek (zie website)
- Verplichte deelname aan ‘netwerk financiële prikkels klimaatadaptatie’
- Zichtbare betrokkenheid bestuurder
- Uitgewerkt plan van aanpak
Selectiecriteria- Verhouding aangevraagde budget vs. Consortium
- Mate bijdrage in eigen middelen vs. grootte samenwerking
- Spreiding over Nederland
- Ambitieniveau/ haalbaarheid
- Impact
- Spreiding over Nederland
- Thematische spreiding inhoudelijke ruimtelijke adaptatiethema’s
- Spreiding landelijk en bebouwd gebied
- Sterkte consortium
- Spreiding instrumentenmix
- Spreiding doelgroep en aard
- Spreiding over Nederland
- Financiële omvang

 

 

Deze samenvatting heeft als doel snel inzicht te geven in het doel, de opzet en de voorwaarden van het subsidieprogramma (zoals bekend op: 6-2-2019). Op basis hiervan kunnen geen conclusies worden getrokken en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

Volg ons op LinkedIn!       

 

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook