DEI – Demonstratie Energie Innovatie

DEI

De Nederlandse overheid heeft in het ‘Ontwerp van het Klimaatakkoord’ als doelstelling om in 2030 49% CO2-reductie te behalen. De energiesector biedt vele mogelijkheden om bij te dragen aan deze doelstelling. De Demonstratie Energie Innovatie (DEI) wil eraan bijdragen om de CO2-reductie op een zo kosteneffectief mogelijke manier te behalen. De DEI richt zich daarom op nieuwe innovatieve producten, processen of diensten die bijdragen aan CO2-reductie (of CO2-equivalent) in Nederland.

Thema’s, budgetten en subsidie

De Demonstratie Energie-Innovatie staat open voor verschillende thema’s. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de thema’s voor 2019. Daarnaast geeft de tabel een overzicht van de type projecten die kunnen worden aangevraagd en de budgetten van 2019.

 

DEI-themaPilot- of demonstratieprojectBudgetten
Energie-innovatiePilot- en demonstratieprojecten€35 miljoen
CO2-reductie industrie
(waaronder recycling, CCUS, infrastructuur)
Pilot- en demonstratieprojecten
(voor CCUS alleen pilots)
€23,74 miljoen
Flexibilisering elektriciteitssysteem
(o.a. opslag en conversie, demand-side response,
CO2-vrij regelbaar van elektriciteitsnetten)
Pilots€33,6 miljoen
Innovaties aardgasloze woningen,
wijken en gebouwen
Pilots€11 miljoen
Ruimtelijke inpassing van grootschalige
duurzame energieopwekking
Pilot- en demonstratieprojecten€9,6 miljoen

 

Per project kan maximaal € 6 miljoen worden aangevraagd (€ 15 miljoen voor projecten op het gebied van flexibilisering). De subsidiepercentages lopen uiteen van 25% voor experimentele ontwikkeling tot 30-45% voor demonstratie (eventueel opgehoogd met 10-20% voor kleine en middelgrote ondernemingen).

Doelgroep(en)

De DEI kan worden aangevraagd door individuele ondernemingen en deelnemers in samenwerkingsverbanden (met minimaal 1 onderneming). Provincies en gemeenten mogen deelnemen aan projecten, maar kunnen zelf geen subsidie ontvangen.

Voorwaarden

  • Projecten binnen de thema’s CO2-reductie industrie, flexibilisering elektriciteitssysteem, innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen en ruimtelijke inpassing van grootschalige duurzame energieopwekking moeten op 31 december 2019 zijn afgerond. Kleine project waarbij alle projectpartners individueel minder dan €125.000 aanvragen hebben voor deze thema’s een maximale looptijd van 1 jaar.
  • Projecten binnen het thema energie-innovatie hebben een maximale doorlooptijd van 4 jaar.
  • Projecten moeten in Nederland (of in Bonaire, Sint Eustatius of Saba) worden gerealiseerd. De CO2-reductie moet ook in Nederland plaatsvinden.
  • Projecten mogen nog niet zijn gestart voordat de aanvraag is ingediend;

Een programma in transitie

De DEI is in 2019 ingrijpend gewijzigd ten opzichte van eerdere jaren. De scope van het programma is verruimd. De focus ligt niet langer alleen op energie innovaties en de productie van hernieuwbare energie, maar vanaf 2019 ook op CO2-reductie. Hiermee is het aantal categorieën waarbinnen kan worden aangevraagd uitgebreid. Dit betekent in de praktijk dat er veel meer projecten binnen de regeling kunnen vallen. Een andere wijziging is dat subsidies worden verdeeld volgens het first-come-first-serve principe. Voorheen werden er jaarlijks 2 tenders opengesteld.

*De in dit stuk genoemde bedragen en criteria gaan uit van de openstelling in 2019. Budgetten en regels omtrent subsidies kunnen veranderen. Deze factsheet beoogt een snel overzicht te geven van de doelstellingen, structuur en voorwaarden van deze subsidieregeling. Op basis van deze informatie kunnen geen conclusies worden getrokken. Bovendien heeft dit document geen juridische status. 

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook