DEI+ Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie

DEI

Doel van het Nederlandse Klimaatakkoord is om in 2030 een CO2-reductie van 49% te behalen. De Demonstratie Energie en Klimaat Innovatie (DEI+) draagt bij aan deze doelstelling door CO2-reductie op een zo kosteneffectief mogelijke manier te bereiken. De DEI+ richt zich daarom op nieuwe innovatieve producten, processen of diensten die bijdragen aan CO2-reductie (of CO2-equivalent) in Nederland.

Thema’s, budgetten en subsidie

De DEI+ staat open voor verschillende thema’s. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de thema’s voor 2021. Deze vallen allemaal onder een gezamenlijk budget van €76,6 miljoen en staan open van 18 januari 2021 tot en met 7 januari 2022.

 

DEI+ thema's 2021
Energie-efficiëntie
Hernieuwbare Energie
(incl. flexibilisering van het elektriciteitssysteem en ruimtelijke inpassing)
Lokale infrastructuur
Circulaire economie (voor projecten boven €3 miljoen)
CC(U)S: Carbon Capture, Utilisation and Storage
Overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie of elektriciteitssector
Flexibilisering van het energiesysteem, waaronder waterstof (alleen pilot projecten)

 

DEI+ thema’s met eigen budgetten:

 

ThemaOpenstellingBudget
DEI+ Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen18-01-2021 tot en met 07-01-2022€9.000.000

Per project kan maximaal €15 miljoen worden aangevraagd (met als uitzondering €9 miljoen voor projecten op het gebied van aardgasloze woningen, wijken en gebouwen). De subsidiepercentages lopen uiteen van 25% voor experimentele ontwikkeling tot 30-50% voor demonstratie. Dit verschilt per thema. Ook kan dit percentage nog worden opgehoogd met 10-20% voor kleine en middelgrote ondernemingen.

 

ThemaOpenstellingBudget
DEI+ Circulaire economie (voor projecten onder €3 miljoen)14 juni 2021, 9.00 uur tot en met 07-01-2022, 17.00 uur€12.500.00

Deze subsidie is bedoeld voor projecten die zich bezighouden met één van de volgende drie thema’s:

  • Recycling van afval
  • Hergebruik
  • Bio-based grondstoffen

De looptijd van de projecten is uiterlijk 30 juni 2023. Per project kan maximaal €3 miljoen worden aangevraagd. Voor projecten boven dit bedrag kan gebruik worden gemaakt van het reguliere DEI+ programma (zie bovenstaande). De subsidiepercentages worden later bekend gemaakt.

Doelgroep(en)

De DEI+ kan worden aangevraagd door individuele ondernemingen en deelnemers in samenwerkingsverbanden (met minimaal 1 onderneming). Ook universiteiten mogen deelnemen aan projecten. Provincies en gemeenten mogen deelnemen aan projecten, maar kunnen zelf geen subsidie ontvangen.

Voorwaarden

  • Binnen alle thema’s mogen zowel pilots als demonstratieprojecten worden aangevraagd, met uitzondering van CC(U)S en Flexibilisering van het elektriciteitssysteem waaronder waterstof waar alleen pilots zijn toegestaan
  • De looptijd van projecten is maximaal 4 jaar
  • Kleine projecten waarbij alle projectpartners individueel minder dan €125.000 aanvragen hebben voor deze thema’s een maximale looptijd van 1 jaar
  • Projecten binnen het thema energie-innovatie hebben een maximale doorlooptijd van 4 jaar
  • Projecten moeten in Nederland (of in Bonaire, Sint Eustatius of Saba) worden gerealiseerd. De CO2-reductie moet hier ook plaatsvinden
  • Projecten mogen nog niet zijn gestart voordat de aanvraag is ingediend

Een programma in transitie

De DEI+ is in 2019 ingrijpend gewijzigd ten opzichte van eerdere jaren. De scope van het programma is verruimd. De focus ligt niet langer alleen op energie innovaties en de productie van hernieuwbare energie, maar ook op CO2-reductie. Hiermee is het aantal categorieën waarbinnen kan worden aangevraagd uitgebreid. Dit betekent in de praktijk dat er veel meer projecten binnen de regeling kunnen vallen. Een andere wijziging is dat subsidies worden verdeeld volgens het first-come-first-serve principe. Voorheen werden er jaarlijks 2 tenders opengesteld.

*De in dit stuk genoemde bedragen en criteria gaan uit van de openstelling in 2020. Budgetten en regels omtrent subsidies kunnen veranderen

 

Volg ons op LinkedIn!

 

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook