Topsector Energie regelingen

subsidie topsector energieregelingen

Klimaatverandering raakt alle aspecten binnen onze samenleving. Om CO2-besparing breed door te voeren heeft de Nederlandse overheid verschillende, samenhangende doelstellingen als het gaat om de verduurzaming van Nederland. 

De topsector energie kent al een aantal jaren subsidieregelingen als de DEI+ en HER+. In 2020 is daar de regeling MOOI (Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie) bijgekomen. Dit heeft te maken met de verandering die geleidelijk doorzet van topsectorgedreven naar missiegedreven innovatiebeleid. 

Bovendien is in het kader van TKI Nieuw Gas een nieuwe subsidieregeling voor waterstoftechnologie gepubliceerd. Naast waterstof focust de TKI Nieuw Gas zich op groen gas, CCUS en geo-energie. 

De topsector energie opereert in overeenstemming met de zogenaamde Meerjarig Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIPs). Deze MMIP’s bestrijken de gehele kennis- en innovatieketen, van fundamenteel onderzoek naar marktintroductie en kunnen meerdere topsectoren verbinden.

Doelgroepen

Alle bedrijven die op het gebied van CO2 reductie willen innoveren of investeren.

Missies en MMIP’s

In het kader van de energietransitie zijn er 6 missies geformuleerd waaraan de komende jaren openstellingen van MMIP’s worden gekoppeld:

  • Een volledig CO2-vrij elektriciteitssysteem in 2050
  • Een CO2-vrije gebouwde omgeving in 2050
  • In 2050 zijn grondstoffen, producten en processen in de industrie netto klimaatneutraal en voor tenminste 80% circulair
  • Emissieloze mobiliteit voor mensen en goederen in 2050
  • In 2050 is het systeem van landbouw en natuur netto klimaatneutraal

Vanuit de sectoren windenergie op zee, hernieuwbare energie op land, gebouwde omgeving en industrie zijn er 13 MMIP’s uitgewerkt:

ThemaMMIP'sDeelprogramma's
Windenergie op zeeMMIP 1: Hernieuwbare elektriciteit op zee1. Kostenreductie en optimalisatie
2. Integratie in het energiesysteem
3. Integratie in de omgeving
MMIP 8: Elektrificatie en radicaal vernieuwde processen1. Productie waterstof, moleculen en innovatieve hernieuwbare brandstoffen
2. Elektrische apparaten en elektrisch aangedreven processen
3. Flexibilisering en digitalisering
4. (Radicaal) vernieuwde processen
5. Maatschappelijke implicaties van industriele elektrificatie
MMIP 13: Een robuust en maatschappelijk gedragen energiesysteemGericht op kennis en innovaties om de transitie van het energiesysteem mogelijk te maken.
WaterstofprogrammaInnovatie, opschaling, versnelling, kennisontwikkeling en synergie op het gebied van waterstof.
Hernieuwbare elektriciteit op landMMIP: Hernieuwbare elektriciteitsopwekking op land1A. Enablers en breed toepasbare innovaties op het gebied van technologie (generiek)
1B. Enablers en breed toepasbare innovaties op het gebied van markt en beleid (generiek)
2A. Zonnestroomsystemen in de gebouwde omgeving
2B. Zonnestroomsystemen in het buitengebied
2C. Windparken in het buitengebied
2D. Overige opties voor opwekking op land en in de gebouwde omgeving
MMIP 13: Een robuust en maatschappelijk gedragen energiesysteemZie hierboven
Gebouwde omgevingMMIP 2: Hernieuwbare elektriciteitsopwekking op landZie hierboven
MMIP 3: Versnelling van energierenovaties in de gebouwde omgeving1. Ontwikkeling van integrale renovatieconcepten
2. Industrialisatie en digitalisering van het renovatieproces
3. Gebouweigenaren en -gebruikers centraal bij energierenovaties
MMIP 4: Duurzame warmte en koude in de gebouwde omgeving1. Warmtepompen
2. Afgifte-, ventilatie- en tapwatersystemen
3. Warmtebatterij
4. Duurzame waternetten
5. Grootschalige thermische opslag
6. Geothermie
7. LT bronnen als aquathermie en zonthermie
MMIP 5: Elektrificatie van het energiesysteem in de gebouwde omgeving5.1 Slim energiegebruik in/tussen gebouwen door haar gebruikers
5.2 Flexibiliteit van/voor het energiesysteem (in de gebouwde omgeving)
5.3 Systeemontwerp voor het elektriciteitssysteem in de gebouwde omgeving
5.4 Lokale flexibiliteit ten behoeve van het totale elektriciteitssysteem
MMIP 13: Een robuust en maatschappelijk gedragen energiesysteemZie hierboven
IndustrieMMIP 6: Sluiting van industriele ketens1. Circulaire kunststoffen
2. Biobasd grondstoffen voor producten en transportbrandstoffen
3. CCU
4. Circulaire non-ferrometalen
5. CCS
MMIP 7: Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem1. Maximalisering van proces-efficiency
2. Warmtehergebruik, -opwaardering en -opslag
3. Diepe en ultradiepe geothermie voor industrie
4. Toepassing klimaatneutrale brandstoffen
5. Systeemconcepten voor warmte en koude
MMIP 8: Elektrificatie en radicaal vernieuwde processenZie hierboven
MMIP 13: Een robuust en maatschappelijk gedragen energiesysteemZie hierboven

Van MMIP naar subsidie: de MOOI regeling

Projecten die gericht zijn op het realiseren van de doelstellingen van één of meerdere MMIP’s kunnen subsidie krijgen in de MOOI subsidie. De MOOI regeling staat periodiek open voor verschillende MMIP’s.

Bestaande regelingen blijven

De topsector subsidies die we al langer kennen, blijven bestaan:

RegelingCentrale doelstellingThema's
HER+ – Hernieuwbare Energie RegelingOntwikkeling van technologie voor duurzame energieopwekking met lagere kostenVanaf 1 september 2020 onder de naam HER+ verbreding naar reductie van CO2-emissies
Topsector Energiestudies IndustrieVaststellen haalbaarheid van innovatieve pilot of demonstratie* Sluiting van industriële ketens
* Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem
* Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen
* CCUS(Carbon Capture, Utilization and Storage)
* Overige CO2-reducerende maatregelen
DEI+ Demonstratie Energie- en KlimaatinnovatieDemonstratie van technologie voor vermindering van CO2-emissies* Energie-efficiëntie
* Hernieuwbare energie (incl. flexibilisering van het elektriciteitssysteem waaronder waterstof en ruimtelijke inpassing)
* Lokale infrastructuur
* Circulaire Economie
* CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage)
* Overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie of elektriciteitssector
*Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen
VEKI – Versnelde klimaatinvesteringen in de industrieInvestering in bewezen technologie met een terugverdientijd langer dan 5 jaar die leiden tot vermindering van broeikasgasemissie* Energie-efficientie
* Recycling en hergebruik van afval
* Lokale infrastructuur
* Overige CO2-reducerende maatregelen

Alleen bedrijven die vallen onder de groepen C, D en E van de standaard bedrijfsindeling van het CBS

Heeft u een innovatief idee of bent u betrokken in een project dat hernieuwbare energie opwekt, bespaart of op een andere manier een positieve klimaatbijdrage levert? Neem contact met ons op om de subsidiemogelijkheden in kaart te brengen. Wij helpen u graag!

Projectvoorbeeld

 

 

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook