POP3+

Hollands landschap - POP3

Het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3+) is de Nederlandse uitwerking van het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Het betreft subsidie voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector, in lijn met Europees landbouwbeleid. POP3 zal tot en met 2022 doorlopen en heeft betrekking op de volgende thema’s:

 • Versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht
 • Jonge boeren
 • Natuur en landschap
 • Verbetering van waterkwaliteit
 • LEADER (versterken landelijk gebied)

Wie kan aanvragen?

De subsidie is bedoeld voor:

 • Agrarische ondernemers
 • Grondeigenaren en -gebruikers
 • Landbouworganisaties
 • Natuur- en landschapsorganisaties
 • Provincies
 • Waterschappen
 • Gemeenten
 • Samenwerkingsverbanden tussen bovengenoemde partijen.

De aanvraag

Onder POP vallen een fors aantal regelingen. Deze zijn globaal te verdelen in nationale en regionale subsidies. Nationale subsidies hebben betrekking op de volgende thema’s:

 • Subsidie deelname erkende kwaliteitsregeling kalversector
 • Brede weersverzekering
 • Investeringen in kalverstallen
 • Niet-productieve investeringen voor weide- en akkervogels
 • Pilots nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)

Voor meer informatie over de specifieke regelingen (incl. voorwaarden, budgetten en subsidiepercentages), vragen wij u contact met ons op te nemen.

De regionale subsidies worden uitgezet door de verschillende provincies en hebben betrekking op de hierboven genoemde hoofdthema’s. Hieronder geven we kort meer informatie over enkele relevante regionale programma’s.

POP3+ Fryslân

De POP3 Fryslân openstelling voor Niet-productieve investeringen water KRW-klimaat voorjaar 2021 is bestemd voor niet-productieve investeringen in het landelijk gebied die betrekking hebben op de (her)inrichting of transformatie en het beheer van het watersysteem voor landbouw-, water- en klimaatdoelen. Specifiek gaat het om de volgende activiteiten:

 • verbreding van overige te smalle hoofdwatergangen;
 • verbreding en/of natuurvriendelijke inrichting in KRW-hoofdwatergangen of KRW-boezemkanalen;
 • aanleg of inrichting van gronden in KRW-meren of -plassen met een maximale breedte van 20 meter (gemiddeld) of aanleg of inrichting van gronden die in verbinding (komen te) staan met de boezem, zodanig dat vissen het gebied in en uit kunnen komen in de paaiperiodes van de meeste vissoorten, waarbij in de zomerperiode een deel van de gronden permanent onder water staat met een waterdiepte tot 0,7 meter diep (gemiddeld), inclusief de daarbij behorende werkzaamheden (ook enting planten) en aanleg of benodigde aanpassing van kunstwerken;
 • aanleggen van vispassages;
 • Klimaatmaatregelen die een bijdrage leveren aan het conserveren van water in of op de bodem en aan een hogere grondwaterstand en/of maatregelen die leiden tot het vasthouden of bergen van water, inclusief de daarbij behorende werkzaamheden en aanleg of benodigde aanpassing van kunstwerken, met uitzondering van drainage. 

In totaal is er € 3,4 miljoen te vergeven. Het subsidiepercentage is 100%. De regeling was open tot 15 juli 2021. Bent u benieuwd hoe een dergelijk project eruit zou kunnen zien? Kijk dan even bij onze projectvoorbeelden.

Daarnaast zullen er in de Provincie Fryslân twee openstellingen komen voor de zogenaamde LEADER projecten. De regelingen zijn nog niet gepubliceerd. De rondes zijn van 17 mei tot en met 17 juni, en van 6 september tot en met 14 oktober. Doel is de plaatselijke ontwikkeling van plattelandsgebieden te stimuleren door bij te dragen aan de uitvoering van de zogeheten LEADER Ontwikkelingsstrategieën (LOS) voor Noordoost  Fryslân en Noardwest Fryslân. 

Ook kan vanaf 14 juni subsidie worden aangevraagd voor het geven van demonstraties, trainingen, workshops en coaching aan landbouwers. Deze activiteiten moeten betrekking hebben op één van de volgende thema’s: meerwaardestrategie, beheersen van productierisico’s, duurzaam grondstoffen gebruik, klimaatmitigatie, klimaatadaptatie, dierenwelzijn en limiteren van risico voor de volksgezondheid van mens-dier interacties en het versterken van de biodiversiteit, bodem en de omgevingskwaliteit. Het subsidiepercentage is 80%. In totaal is er een budget van €1,6 miljoen beschikbaar, met minimaal €100.000 en maximaal €500.000 per project.

Daarnaast kan men nu ook subsidie aanvragen voor Samenwerking voor Innovaties, met betrekking op deze zelfde thema’s. Hiervoor geldt een totaal budget van €1 miljoen, met minimaal €150.000 en maximaal €1 miljoen per project. Het subsidiepercentage ligt tussen de 40% en 100%. Projecten moeten worden aangevraagd door ten minste 2 partijen, waarvan ten minste 1 landbouwer. De deadline is 7 oktober 2021.

POP3+ Groningen

POP3GRON loopt door tot 2022. Specifiek kan er nu subsidie worden aangevraagd voor niet-productieve investeringen die gericht zijn op versterking van de biodiversiteit, waaronder het verhogen van de waterpeilen en het realiseren van natte natuur, specifiek binnen of ten behoeve van natuurgebied Dwarsdiep. Er is een totaal budget beschikbaar van € 8 miljoen. Met een minimale projectomvang van € 4 miljoen betekent dit dat er ruimte is voor een tweetal projecten. Indienen is mogelijk tot en met 30 juli. 

POP3+ Noord-Brabant

POP3NB is bedoeld voor niet-productieve investeringen ten behoeve van natuur- of biodiversiteitsherstelmaatregelen. De focus ligt op het herstellen van bestaande natuurlijke bossen die zijn aangetast door stikstofdepositie vanuit de landbouw en het weerbaar maken van deze bossen op zandgronden tegen toekomstige stikstofdepositie. Er is een totaal budget van €2.544.000 beschikbaar. Het subsidiepercentage is 100%. De regeling is inmiddels gesloten.

POP3+ Noord-Holland

De provincie Noord-Holland is momenteel op zoek naar nieuwe projectideeën voor het programma LEADER Kopkracht, die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de regionale economie. Het gaat daarbij om de volgende thema’s:

 • Tijdig anticiperen op demografische ontwikkelingen
 • Stimuleren van circulaire economie en duurzame energie
 • Uitbreiden en verbeteren van de (agro)toeristische infrastructuur.

Projecten kunnen tussen €50.000 en €300.000 subsidie ontvangen. Het subsidiepercentage is 50%. In totaal is er een budget van €1.112.520 miljoen beschikbaar. De deadline is 17 augustus.

Naast het Leader programma zal de provincie bovendien subsidie beschikbaar stellen voor:

 • verplaatsing glastuinbouw, projectomvang €250.000-€750.000, subsidieplafond €3.750.000, subsidiepercentage 40-100% (deadline 24 september);
 • samenwerking voor Europese Innovatiepartnerschappen, projectomvang €80.000-€250.000. subsidieplafond € 2.000.000, subsidiepercentage 25-60% (deadline 27 augustus);
 • niet-productieve investeringen water, projectomvang ten minste €400.000, subsidieplafond € 1.000.000, subsidiepercentage 100% (deadline 29 oktober).

POP3+ Overijssel

De regeling niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen tegen stikstofdeposities is er om natuurherstelmaatregelen te ondersteunen. Het gaat daarbij expliciet om maatregelen die het Natura 2000 netwerk beschermen tegen stikstofdepositie en zijn opgenomen in de Natura 2000 beheerplannen. Ook hier is een directe link met de landbouw noodzakelijk.

 • Totale budget is € 5.280.000
 • Het subsidiepercentage is 100%
 • De regeling is inmiddels gesloten.

Daarnaast is er de Regeling Niet-Productieve Investeringen Water, specifiek bedoeld voor de volgende deelonderwerpen:

 • Muggenbeet, verbinding Wieden Vollenhovermeer en Duinweg Leeuwte: €2.012.667
 • Buurserbeek, traject watermolen – Klaashuisstraat: €250.000
 • Aanvragen kunnen worden ingediend van 3 mei 2021 tot en met 30 juli 2021. Het plafond voor deze openstelling bedraagt €2.262.667

Daarnaast kan vanaf 2 augustus subsidie worden aangevraagd voor niet-productieve investeringen water in de gebieden Vecht/Vechtdal en/of de Kramerswatergang. Het totale budget bedraagt €2.197.648,19 met een subsidiepercentage van 100%. De deadline is 1 oktober 2021.

POP3+ Utrecht

Vanaf 5 juli kan in de provincie Utrecht subsidie aangevraagd worden binnen het programma ‘Samenwerking voor innovaties EIP’. De subsidie is bedoeld voor consortia die samen een projectplan willen schrijven voor nieuwe verdienmodellen met betrekking tot natuur-inclusieve, klimaat-neutrale landbouw of kringlooplandbouw, om zo een innovatief idee dichter bij de praktijk te brengen. De volgende specifieke thema’s komen in aanmerking:

 • Verschuiving van kostenreductiestrategie naar een meerwaardestrategie, met nieuwe marktconcepten, verdienmodellen of meerwaardecreatie;
 • Reductie grondstofgebruik of een meer gesloten kringloop met als doel verminderde emissie van milieubelastende stoffen en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen;
 • Klimaatmitigatie;
 • Behoud en versterking van biodiversiteit en omgevingskwaliteit.

Het totale budget bedraagt € 600.000. Per project gaat het om een bedrag tussen de  € 50.000 en € 300.000. De deadline is 24 September 2021.

Waterschappen of samenwerkingsverbanden mét inbegrip van een waterschap kunnen bovendien subsidie aanvragen voor Niet-productieve investeringen water in de volgende gebieden: 

 • Hoogheemraadschap Amtel Gooi en Vecht: €880.000;
 • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) €2.960.000;
 • Waterschap Rivierenland €840.000.

Per project wordt minimaal €500.000 subsidie toegekend. De deadline is 15 oktober.

POP3+ Zeeland

POP3 ZE zal openen op 30 April. Dit betreft een subsidie voor niet-productieve investeringen in het landelijk gebied van Zeeland die betrekking hebben op de (her)inrichting, of transformatie en het beheer van het watersysteem voor landbouw-, water- en klimaatdoelen. De investeringen moeten een directe link hebben met de landbouw.

 • Totale budget is €2,5 miljoen
 • Het subsidiepercentage is 100%
 • Deadline is 30 juli 2021

LEADERZE, de Zeeuwse variant van de LEADER-projecten, gaat ook weer open op 30 april. Het zwaartepunt ligt daarbij op samenwerkingsverbanden tussen (overheids)organisaties en (landbouw)ondernemers en/of particulieren die het Zeeuwse platteland willen verbeteren. Deelname van nationale overheden is verplicht voor deze projecten. In totaal is er een budget beschikbaar van €289.471,92 voor Midden- en Noord-Zeeland en €190.384,27 voor Zeeuws-Vlaanderen. De deadline is 31 december 2022.

POP3+ Zuid-Holland

Ook binnen de provincie Zuid-Holland zijn er verschillende nieuwe POP3 regelingen geopend. Vanaf 7 juni kan subsidie worden aangevraagd voor niet-productieve investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor natuur, biodiversiteit of landschap in de Krimpenerwaard. Het gaat om aanvragen van ten minste €500.000. Het totale budget bedraagt € 1,2 miljoen. Deze regeling is inmiddels gesloten.

Voor het Verbeteren van de waterkwaliteit is nog eens € 7 miljoen beschikbaar. Deze subsidie kan worden aangevraagd, bijvoorbeeld door de waterschappen, onder andere voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers en maatregelen die bodemdaling tegengaan. Het budget is verdeeld over de volgende beheergebieden:

 • het Hoogheemraadschap van Delfland: € 2,3 miljoen;
 • het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard: € 1 miljoen;
 • het Hoogheemraadschap van Rijnland: € 2.160.000;
 • het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden: € 2 miljoen;

Wederom ging het om een subsidie van ten minste €500.000. De deadline was 17 juli 2021.

 

 

 

 

Volgt u ons al op LinkedIn?

 

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook