POP3+

Hollands landschap - POP3

Het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) richt zich op het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector, in lijn met Europees Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en het Nationaal Strategisch Plan (NSP).

Het jaar 2020 markeerde de afsluiting van het huidige GLB. Het nieuwe GLB zal pas begin 2023 worden geïmplementeerd. Om deze overgangsperiode te overbruggen, is vorig jaar besloten het bestaande POP3 programma te verlengen. Onder de naam POP3+ zullen ook in 2022 weer verscheidene nieuwe regelingen worden geopend.

Regionale subsidieregelingen: Thema’s

De POP3+ subsidieregelingen worden uitgevoerd door de provincies, met de volgende thema’s:

 • Versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht
 • Jonge boeren
 • Natuur en landschap
 • Verbetering van waterkwaliteit
 • LEADER (versterken landelijk gebied)

Thema 2 (jonge boeren) is bestemd voor jonge agrarisch ondernemers die willen verduurzamen en investeren, bijvoorbeeld tijdens de bedrijfsopvolging. Het gaat hierbij om relatief kleine bijdragen van max. €20,000. In wat volgt, gaan we verder in op de thema’s 1, 2, 3 en 4.

Doelgroepen

Potentiele aanvragers voor thema’s 1, 2, 3 en 4 zijn:

 • Agrarische ondernemers
 • Grondeigenaren en -gebruikers
 • Landbouworganisaties
 • Natuur- en landschapsorganisaties
 • Provincies
 • Waterschappen
 • Gemeenten
 • Samenwerkingsverbanden tussen bovengenoemde partijen

Voorwaarden

De specifieke voorwaarden verschillen per regeling. De volgende voorwaarden zijn algemeen van toepassing:

 • Aanvrager valt onder één van de bovengenoemde doelgroepen.
 • Aanvraag geeft een omschrijving van de uit te voeren activiteiten/investeringen, evenals een begroting en een toelichting bij deze begroting en een financieringsplan.
 • Daarnaast worden de noodzaak, doelstellingen, uitvoering, en beoogde resultaten van het project weergegeven in een projectplan.
 • Veelal geldt een minimale projectomvang van €200,000.
 • Voor de meeste regelingen geldt een subsidiepercentage van 100%.
 • Beoordelingscriteria zijn veelal effectiviteit; haalbaarheid, efficiëntie; en urgentie.

Het totaal te vergeven bedrag aan subsidie, evenals specifieke subsidiabele kosten en projectactiviteiten, verschillen per regeling. Hieronder geven we kort een overzicht van de mogelijke activiteiten per thema. Daarnaast laten we zien voor welke provincies binnen deze thema’s momenteel openstellingen zijn.

 

 1. 1. Versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht

Deze subsidie betreft een bijdrage aan investeringen in het platteland die bijdragen aan verduurzaming en vergroening.

Binnen dit thema wordt de samenwerking tussen agrariërs, waterschappen en kennisinstellingen gestimuleerd, om samen te werken aan innovatie en verduurzaming van de landbouw.

De focus verschilt per provincie:

 • In Groningen kan men subsidie aanvragen voor het organiseren van workshops en trainingen op het gebied van modernisering en innovatie binnen de landbouw, met extra aandacht voor natuur-inclusieve landbouw en verzilting (deadline 28 januari 2022).
 • In Friesland kunnen vanaf 3 januari aanvragen worden ingediend voor investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven. Het subsidiepercentage bedraagt 100%; het totale budget is € 400.000 (deadline 3 februari 2022). Daarnaast is subsidie beschikbaar voor kavelruilen ter verbetering van duurzaamheid en efficiëntie (deadline 3 februari 2022). 
 • In de provincie Drenthe kan vanaf 1 februari tevens subsidie worden aangevraagd voor de verduurzaming van verkaveling (deadline 31 maart).
 • Zeeland opende op 20 december 2021 het Groen-Economisch Herstelfonds. Agrarische bedrijven die willen investering in verduurzaming of willen samenwerken aan duurzaamheid en economisch herstel kunnen subsidie aanvragen (deadline 14 februari 2022).
 • Ook in de provincie Brabant kan vanaf 20 december 2021 subsidie aangevraagd worden bij het Groen-Economisch Herstelfonds zoals hierboven aangegeven (deadline 14 februari 2022).
 • In Gelderland kan vanaf 7 februari subsidie worden aangevraagd voor het verplaatsen van glastuinbouwbedrijven naar glastuinbouwconcentratiegebieden. Per m2 te saneren glas is €25 euro subsidie te verkrijgen, met een maximum van €1 miljoen per project. In totaal is er €4 miljoen te vergeven (deadline 21 maart 2022). Vanaf mei 2022 wordt er tevens een nieuwe regeling verwacht voor innovatieve samenwerkingsprojecten binnen de agrarische sector die een positieve impact hebben op de natuur, biodiversiteit en het klimaat. Vanaf 4 mei openen bovendien twee nieuwe regelingen: professionalisering van korte ketens (dat wil zeggen, ketens met één schakel tussen producent en afnemer, bijvoorbeeld van een streekproduct; deadline 11 mei 2022); en innovatieve samenwerkingsprojecten binnen de agrarische sector die een positieve impact hebben op de natuur, biodiversiteit en het klimaat (deadline 15 juni 2022).
 1. 2. Natuur en landschap

De subsidies die hier onder vallen, hebben betrekking op niet-productieve investeringen in natuurherstel en -realisatie.

De regelingen onder dit thema verschillen per provincie. Soms er sprake van een bredere oproep, terwijl andere provincies een aantal specifieke gebieden hebben aangewezen waarbinnen de voorgestelde maatregelen kunnen plaatsvinden.

 • In Friesland kunnen vanaf 3 januari aanvragen worden ingediend voor niet-productieve hydrologische maatregelen PAS en niet-productieve investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor natuur, landschap, biodiversiteit met een aangetoonde directe link met de landbouw. Het subsidiepercentage bedraagt 100%; het totale budget is € 2,6 miljoen (deadline februari 2022).
 • Vanaf 31 januari 2022 kan binnen de provincie Zeeland subsidie worden aangevraagd voor niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur en landschap m.b.t. aanleg, herstel en inrichting (deadline 1 april 2022).
 1. 3. Verbetering van waterkwaliteit

Subsidies die binnen dit thema vallen, hebben opnieuw betrekking op niet-productieve investeringen. Dit programma is bij uitstek geschikt voor activiteiten met als primair doel het verbeteren van natuur- en milieuwaarden.

Activiteiten die in aanmerking komen, hebben betrekking op de (her)inrichting of transformatie en het beheer van het watersysteem voor landbouw-, water- en klimaatdoelen. Activiteiten dienen bovendien bij te dragen aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) doelen. Momenteel staat er één regeling open onder dit thema:

 • Vanaf 1 december 2021 kan binnen de provincie Zeeland subsidie worden aangevraagd voor niet-productieve investeringen water m.b.t. verduurzaming van de landbouw, watergebruik en klimaat (deadline 28 februari 2022).

4. LEADER (versterken landelijk gebied)

Alle LEADER projecten hebben als gemeenschappelijk doel het samenwerken tussen verschillende partijen – agrariërs, ondernemers, waterschappen, lokale overheden, kennisinstellingen, etc.— om zo de versterking van het landelijk gebied te stimuleren. De focus van de regelingen binnen dit thema verschilt per provincie.

Sommige provincies stimuleren samenwerking in het algemeen rondom bepaalde thema’s. Andere provincies definiëren specifieke gemeenten of gebieden waarbinnen men het subsidie geld wil besteden.

 • De provincie Drenthe opent twee nieuwe programma’s ter versterking van de sociaaleconomische vitaliteit van Zuidoost- en Zuidwest-Drenthe, respectievelijk geopend vanaf 9 mei (deadline 12 september 2022) en 14 februari (deadline 21 maart 2022). Het LEADER programma Zuidwest-Drenthe kent bovendien een tweede openstelling, te beginnen op 9 mei (deadline 24 oktober 2022). 
 • Noord-Holland ondersteunt de sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland in de Kop van Noord-Holland (deadline 10 februari 2022).
 • Oost-Groningen focust op leefbaarheid en een sterkere economie (deadline 24 februari 2022).
 • Zuid-Holland’s LEADER programma is gebaseerd op de plannen van lokale actiegroepen (LAG) Holland Rijnland en LAG Polders met Waarden (deadline 28 november 2022).
 • Friesland kent vier LEADER programma’s, namelijk Noardwest Fryslân en Noardoost Fryslân ter algemene verbetering van de leefbaarheid van het plattenland (deadline 9 juni 2022); en Noardwest Fryslân en Noardoost Fryslân samenwerkingsprojecten (deadline 31 december 2022).
 • Utrecht kent een drietal regelingen met betrekking tot vernieuwende initiatieven binnen de plattelandseconomie, genaamd Weidse Veenweiden; Utrecht Oost; en Polders met Waarden in Vijfheerenlanden (deadline 31 december 2022).
 • In Gelderland openen de regelingen Achterhoek uitvoering en Achterhoek samenwerkingsactiviteiten vanaf 1 januari 2022 met een nieuw subsidieplafond van € 826.000. Het subsidiepercentage is 50% en projecten hebben een omvang van ten minste € 30.000 en maximaal € 120.000 (deadline 31 december 2022).
 • Limburg subsidieert projecten die uitvoering geven aan de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) Nationaal Landschap Zuid-Limburg (deadline 31 december 2022).
 • Overrijssel kent in totaal 4 LEADER programma’s gebaseerd op LAGs Noord-Overrijssel; Noord-Oost Overrijssel; Salland; en Zuidwest Twente (deadline 31 december 2022).
 • Zeeland stelt subsidie ter beschikking voor projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van het Zeeuwse plattenland (deadline 31 december 2022).

Waar liggen uw kansen?

Zoals blijkt uit het genoemde overzicht, biedt POP3+ een groot aantal mogelijkheden. Om u te helpen kansen te identificeren, geven wij de volgende globale suggesties.

AmbitiePOP3+ thema
Investering ten behoeve van zowel duurzaamheid en vergroening als economische groeiThema 1
Niet-productieve investering in natuurrealisatie en -herstelThema 2
Niet-productieve investering in waterkwaliteitThema 3
Innovatieve ideeën dichter bij de praktijk brengen in een samenwerkingsverbandThema 4

Heeft u een innovatief concept of investering die mogelijk in aanmerking komt voor POP3+? Of bent u van plan natuurherstellingsmaatregelen toe te passen in één van de bovengenoemde provincies? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om uw idee te toetsen. 

 

 

Volgt u ons al op LinkedIn?

 

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook