Water- en natuurbeheer

Natuurbeheer en waterbeheer

De sector omvat organisaties die verantwoordelijk zijn voor het beheer van (oppervlakte)water en het natuurbeheer. Belangrijke organisaties zijn Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer, de waterschappen, drinkwaterbedrijven, overige natuurbeheerders, STOWA als kennismakelaar, overige overheden (m.n. provincies en gemeenten), kennisinstellingen en technologieleveranciers.

Thema’s in waterbeheer en natuurbeheer

De Europese wetgeving stelt steeds verdergaande eisen aan de waterkwaliteit. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het behoud en herstel van biodiversiteit en natuurwaarden. Het is noodzakelijk om maatregelen te nemen tegen de negatieve effecten van klimaatverandering (klimaatadaptatie). Hierbij speelt zowel een tijdelijk teveel aan water (door steeds extremere neerslag) als een tekort aan water met verzilting en verdroging als gevolg. De uitdaging is om van een sectorale naar een integrale aanpak te komen, waarbij alle aspecten worden meegenomen.

Om deze uitdagingen aan te gaan, is een aantal relevante ontwikkelingen van belang:

  • Goede oppervlaktewaterkwaliteit: afvalwater wordt op een efficiënte manier behandeld om een goede waterkwaliteit te bereiken. Innovaties spelen hierbij een grote rol (zie ook Afvalwaterbehandeling). Daarnaast worden maatregelen genomen om het oppervlaktewater ook gezond te houden. Denk hierbij aan blauwalgenbestrijding, het verwijderen van invasieve soorten begroeiing (grote waternavel) en de aanleg van natuurvriendelijke oevers.
  • Effectieve dijken om het water binnen te houden. In Nederland zijn nieuwe kaders en normen vastgelegd waar dijken aan moeten voldoen. Uitgangspunt vormt het model van meerlaagse veiligheid, waarbij preventie (voldoende robuuste dijken), ruimtelijke ordening (wat mag en kan in een gebied) en risicobeheersing (voor, tijdens en na een calamiteit) centraal staan. Innovatieve ontwikkelingen op het gebied van dijkaanleg (onder andere nature based solutions), monitoring en risicomanagement spelen hierbij een belangrijke rol.
  • Strategische samenwerking: waterschappen werken strategisch samen met een aantal andere partijen. Dit kan op vaste of tijdelijke basis zijn. Denk aan de samenwerking met gespecialiseerde bedrijven in de waterbouw, ontwikkelaars en leveranciers van sensortechniek en sensortechnologie en overheden. Waterschappen ontwikkelen samen met deze partners nieuwe producten, diensten en technologieën om samen het watervraagstuk beheersbaar èn betaalbaar te houden.

Relevante subsidieregelingen

  • LIFE, Interreg voor demonstratieprojecten
  • Horizon 2020 voor wetenschappelijk onderzoek
  • MIT, EFRO voor samenwerking tussen bedrijven en onderzoeksinstellingen
  • WBSO voor eigen onderzoek en ontwikkeling

Projectvoorbeelden water- en natuurbeheer

 

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook