Waterbeheer, natuurbeheer en biodiversiteit

Natuurbeheer en waterbeheer

 

Een selectie uit onze successen:

De sector omvat organisaties die verantwoordelijk zijn voor het beheer van (oppervlakte)water, natuurbeheer en biodiversiteit. Belangrijke organisaties zijn Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer, de waterschappen, drinkwaterbedrijven, natuurbeheerders, STOWA als kennismakelaar, overige overheden (met name provincies en gemeenten), kennisinstellingen en technologieleveranciers.

Thema’s in waterbeheer, natuurbeheer en biodiversiteit

De Europese wetgeving stelt steeds verdergaande eisen aan de waterkwaliteit. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het behoud en herstel van biodiversiteit en natuurwaarden. Het is noodzakelijk om maatregelen te nemen tegen de negatieve effecten van klimaatverandering (klimaatadaptatie). Hierbij speelt zowel een tijdelijk teveel aan water (door steeds extremere neerslag) als een tekort aan water met verzilting en verdroging tot gevolg. De uitdaging is om van een sectorale naar een integrale aanpak te komen, waarbij alle aspecten worden meegenomen.

Ook wordt er vanuit de EU steeds meer uitgegaan van ecosysteemdiensten. Daarbij wordt gekeken naar de rol die de natuurlijke functies van de natuur en biodiversiteit spelen in het menselijk welzijn. Een holistische aanpak dus, waarbij menselijke waarden en behoeften, natuurbeheer, -bescherming en -behoud samen worden gebracht.

Om deze uitdagingen aan te gaan, is een aantal relevante ontwikkelingen van belang:

  • Goede oppervlaktewaterkwaliteit: Afvalwater wordt op een efficiënte manier behandeld om een goede waterkwaliteit te bereiken. Innovaties spelen hierbij een grote rol (zie ook Afvalwaterbehandeling). Daarnaast worden maatregelen genomen om het oppervlaktewater gezond te houden. Denk hierbij aan blauwalgenbestrijding, het verwijderen van invasieve soorten begroeiing (grote waternavel) en de aanleg van natuurvriendelijke oevers.
  • Effectieve dijken om het water binnen te houden. In Nederland zijn nieuwe kaders en normen vastgelegd waar dijken aan moeten voldoen. Uitgangspunt vormt het model van meerlaagse veiligheid, waarbij preventie (voldoende robuuste dijken), ruimtelijke ordening (wat mag en kan in een gebied) en risicobeheersing (voor, tijdens en na een calamiteit) centraal staan. Innovatieve ontwikkelingen op het gebied van dijkaanleg (onder andere nature-based solutions), monitoring en risicomanagement spelen hierbij een belangrijke rol.
  • Strategische samenwerking: Waterschappen werken strategisch samen met een aantal andere partijen. Dit kan op vaste of tijdelijke basis zijn. Denk aan de samenwerking met gespecialiseerde bedrijven in de waterbouw, ontwikkelaars en leveranciers van sensortechniek en -technologie en overheden. Waterschappen ontwikkelen samen met deze partners nieuwe producten, diensten en technologieën om samen het watervraagstuk beheersbaar èn betaalbaar te houden.
  • Biodiversiteit: Het beschermen en herstellen van de biodiversiteit is een prioriteit, zowel op nationaal als Europees niveau. Hierbij kan gedacht worden aan het beschermen van kwetsbare natuurgebieden (bijvoorbeeld binnen het Europese netwerk Natura 2000), alsmede plant- en diersoorten die kwetsbaar of bedreigd zijn. Ecosysteemdiensten benadrukken daarbij het belang van biodiversiteit voor het menselijk welzijn, maar ook projecten waarbij de intrinsieke waarde van de natuur voorop staat spelen een rol. Ook voor consortia waarbinnen verschillende partijen hun prioriteiten combineren bestaan diverse mogelijkheden. Denk aan het combineren van bijvoorbeeld klimaatadaptatie, natuurbeheer en het vergroten van de biodiversiteit.

Relevante subsidieregelingen

  • LIFE, Interreg voor demonstratieprojecten
  • Horizon Europe voor wetenschappelijk onderzoek
  • MIT, EFRO voor samenwerking tussen bedrijven en onderzoeksinstellingen
  • WBSO voor eigen onderzoek en ontwikkeling

 

Volg ons op LinkedIn!

 

Dit artikel delen via: LinkedIn