Energiesystemen en duurzame energie

subsidie energiesystemen en duurzame energie

 

Een selectie uit onze successen: 

De Europese Unie en de Nederlandse overheid hebben scherpe klimaatdoelstellingen gesteld. Om deze doelstellingen te behalen moet op grote schaal CO2-uitstoot worden gereduceerd. Binnen de energiesector maar ook daarbuiten is deze transitie duidelijk zichtbaar.

Bij Evers + Manders zijn wij sterk bij deze ontwikkelingen betrokken. We hebben ruime ervaring als het gaat om de projecten rondom de productie van hernieuwbare energie, CO2-reducerende technieken, flexibilisering van het energiesysteem, alternatieven voor aardgas in de gebouwde omgeving en opslag- en conversietechnologieën.

Relevante subsidieregelingen

 

Topsector Energieregelingen:

De Topsector Energie stimuleert innovaties voor een betaalbare, betrouwbare en duurzame energietransitie. Vanuit deze beleidsdoelstellingen zijn subsidieregelingen opgesteld voor de ontwikkeling en demonstratie van nieuwe energie-innovaties.

Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie (DEI+):

De DEI+ is een subsidieregeling die CO2-reducerende technologieën ondersteunt door pilots en demonstratieprojecten te financieren. Projecten kunnen worden ingediend in de volgende programmalijnen:

 • Energie efficiëntie
 • Hernieuwbare energie (incl. flexibilisering van het elektriciteitssysteem waaronder waterstof en ruimtelijke inpassing)
 • Lokale infrastructuur
 • Circulaire economie
 • CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage)
 • Overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie of elektriciteitssector

Los hiervan bestaan nog de volgende DEI+ openstellingen:

 • DEI+ Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen
 • DEI+ Circulaire economie

Klik hier voor meer informatie over de DEI+ 2020.

Hernieuwbare Energie Regeling (HER+):

De HER+ heeft tot doel om op een kosteneffectieve wijze de energiedoelstellingen voor 2030 te realiseren. Deze regeling staat open voor een breed scala aan hernieuwbare energiebronnen. Hier staan de volgende projectcategorieën open:

 • SDE+ technieken: Het goedkoper maken van de productie van hernieuwbare energie
 • Windenergie op zee: Het goedkoper maken van de productie van windenergie op zee
 • Opwekking en opslag: Het combineren van opslag en opwekking van hernieuwbare energie
 • Opwekking en smart grids: Het combineren van slimme regelingen met de productie van hernieuwbare energie op decentraal niveau
 • Niet-SDE+ technieken waarbij additionele productie haalbaar is door innovaties.

Hier vindt u meer informatie over de HER+.

Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) regeling

De MOOI regeling heeft tot doel om projecten met een integrale aanpak te ondersteunen die de klimaatdoelen dichterbij brengen. Het betreft multidisciplinaire consortia met minstens drie partijen binnen de thema’s:

 • Wind op Zee
 • Hernieuwbaar op land
 • Gebouwde omgeving
 • Industrie

Projecten vallen binnen de MOOI regeling wanneer deze in de fase zitten van ’toegepast onderzoek en ontwikkeling’. Pilots en demonstratieprojecten vallen dus niet onder de regeling.

De projectomvang moet minimaal €2 miljoen zijn en de maximaal te verkrijgen subsidie is €4 miljoen (€7 miljoen voor projecten in de categorie ‘Gebouwde omgeving’). Deze regeling bestaat uit een vooraanmelding (openstelling: 1 april 2020 tot en met 20 april 2020) en een definitieve aanvraag (1 juli 2020 tot en met 8 september 2020).

Versnelde Klimaatinvesteringen in de Industrie (VEKI) regeling

De VEKI regeling heeft tot doel om ondernemingen die CO2-besparende maatregelen willen nemen te stimuleren. Het gaat hier specifiek om investeringen in technologieën waarvan de werking al is bewezen.

 • De investeringskosten moeten nu nog te hoog zijn
 • De terugverdientijd is langer dan 5 jaar
 • Subsidiabel zijn de extra kosten t.o.v. het conventionele proces/een minder milieuvriendelijke investering

Het budget is €28 miljoen waarbij de subsidiepercentages variëren per soort project:

 • Milieuproject/overige CO2-reducerende maatregelen: 40%
 • Recyclingproject: 35%
 • Lokaal infrastructuurproject: 50%
 • Energie-efficiëntie: 30%

De VEKI kon, op basis van first-come-first-serve worden aangevraagd van 1 augustus 2019 tot en met 30 juni 2020. Op dit moment is de regeling gesloten.

Topsector Energiestudies Industrie

Topsector Energiestudies Industrie is een subsidieregeling gericht op haalbaarheidsonderzoeken door industriële partijen naar innovatieve pilot- of demonstratieprojecten. Het doel is dat in 2030 op een kosteneffectieve wijze CO2-emissies worden gereduceerd. Het betreft hier zowel haalbaarheidsstudies, milieustudies en vergelijkbare studies.

Een studie moet binnen de volgende programmalijnen (PL) vallen:

 • PL1: Sluiting van industriële ketens
 • PL2: een CO2-vrij industrieel warmtesysteem
 • PL3: Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen
 • PL4: CCUS (Carbon Capture Utilization and Storage)
 • PL5: Overige CO2-reducerende maatregelen

Het totale budget is €6 miljoen en per studie kan maximaal een subsidiepercentage worden verkregen van 50% (met mogelijke opslagen voor MKB-partijen). Het maximale subsidiebedrag per project is €2 miljoen. De aanvraagperiode loopt van 15 januari 2020 tot en met 1 september 2020.

Naast de Topsector Energieregelingen kennen we nog meer regelingen op het gebied van energie.

Proeftuinen aardgasvrije wijken

Aardgasvrije woningen, wijken en bedrijventerreinen worden steeds belangrijker met het afbouwen van de gasproductie. De ‘proeftuinenregeling’ biedt gemeenten de mogelijkheid om ervaring op te doen met het aardgasvrij of aardgasvrij-ready maken van wijken. De focus ligt op de uitvoeringsgereedheid van de aanpak en de robuustheid van de plannen. Deze regeling is op dit moment gesloten. 

Energie Investeringsaftrek (EIA)

De EIA is een fiscale aftrekpost om investeringen in energiezuinige technieken en duurzame energie te stimuleren. Ondernemers kunnen een deel van in aanmerking komende investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dit levert een voordeel op bij betaling van de vennootschapsbelasting.

Stimulering Duurzame Energie (SDE+)

Naast de vele subsidieregelingen die hierboven zijn genoemd om innovaties te realiseren bestaat de SDE+ om de exploitatiekosten van hernieuwbare energie te verminderen.  De  SDE+ vergoedt de onrendabele top door het verschil tussen de kosten van grijze energie en hernieuwbaar opgewekte energie te subsidiëren. De regeling richt zich op bedrijven en instellingen. Er bestaan verschillende hernieuwbare energie categorieën waarvoor SDE+ kan worden aangevraagd. Vanaf 2020 gaat de regeling veranderen en verschuift de focus van energieproductie naar CO2-besparingen.

NWO-regelingen

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) financiert wetenschappelijk onderzoek aan universiteiten en kennisinstellingen. De afdeling Toegepaste en Technische Wetenschappen bevordert technisch-wetenschappelijk onderzoek met een impact op mens en maatschappij. Hier is volop ruimte voor fundamenteel en toegepast onderzoek op het gebied van de energietransitie en CO2-reductie.

NWO financiert ook grootschalige onderzoekprogramma’s, zoals het programma Nationale Wetenschapsagenda – Onderzoek op Routes door consortia (ORC) en het Cross-over programma. ORC verleent subsidies voor maatschappelijke vraagstukken en voor versterking van kennisinfrastructuren. De Cross-over regeling is gericht op het bereiken van een significante impact op maatschappelijke uitdagingen waarbij onderzoeksthema’s van meerdere topsectoren en wetenschapsdisciplines worden verbonden.

Horizon Europe:

Horizon Europe is het belangrijkste Europese programma voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie. De belangrijkste overkoepelende thema’s zijn ‘Excellent Science’, ‘Industrial Leadership’ en ‘Societal Challenges’. Onder deze thema’s hangen verschillende subsidieprogramma’s. Onderzoek en ontwikkeling in de energiesector kan in verschillende van deze programma’s vallen. Onder de ‘Societal Challenges’ kunnen onder andere projectenvoorstellen worden ingediend die zijn gericht op een veilige, schone en efficiënte energievoorziening. Meer informatie over Horizon Europe kunt u vinden onder deze link.

 

Projectvoorbeelden

Volg ons op LinkedIn!

 

Dit artikel delen via: LinkedIn