Duurzaamheid en circulaire economie

subsidie duurzaamheid en circulaire economy

 

Een selectie uit onze successen:

In de sector Duurzaamheid en circulaire economie vinden we vooral organisaties uit de publieke sector, die verantwoordelijk zijn voor het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen. Voorbeelden zijn waterschappen en drinkwaterbedrijven, kennismakelaars als STOWA en RIONED, gemeentelijke overheden, kennisinstellingen en technologieleveranciers.

Thema’s in duurzaamheid en circulaire economie

Biobased economy en duurzaamheid zijn kernthema’s in zowel Nederland als Europa. Er is sprake van een transitie naar een koolstofarme economie, waarin energie van duurzame herkomst (zon, wind, biomassa) en biobased grondstoffen en producten een hoofdrol spelen. Dit leidt tot anders denken over traditionele vraagstukken.

Zo wordt afvalwater niet meer gezien als een probleem, maar juist als kans om de duurzaamheid van onze economie te vergroten door grondstoffenhergebruik en energielevering. Door snelle innovatieve ontwikkelingen op dit gebied kan de waterketen over 30 jaar een belangrijke leverancier zijn van duurzame grondstoffen en energie.

Thema’s:

  • Efficiënt grondstoffengebruik (resource efficiency): reduceren, hergebruiken en terugwinnen staan centraal. Organisaties ontplooien activiteiten om kringlopen te sluiten en schaarse grondstoffen zo efficiënt mogelijk te gebruiken.
  • Ontwikkeling biobased processen: het bedrijfsleven ontwikkelt met (publieke) partners processen om het gebruik van fossiele grondstoffen voor chemie, transport, warmte en elektriciteit te vervangen door alternatieven verkregen uit biomassa (onder andere PLA uit cellulose en alginaat uit zuiveringsslib).
  • Duurzame energie speelt een steeds belangrijker rol. Organisaties onderzoeken de mogelijkheden om hernieuwbare energie te produceren en te benutten (windmolens op eigen terreinen en dijken, zonnepanelen, productie en inzet biogas).
  • Strategische samenwerking. De transitie naar een circulaire economie vraagt om nieuwe samenwerkingsvormen. Denk aan samenwerking tussen publieke organisaties met ontwikkelaars van recyclingtechniek en recyclingtechnologie, energiebedrijven, afvalbedrijven en ketenpartners. Deze samenwerking leidt tot nieuwe producten, diensten en technologieën.

Relevante subsidieregelingen

 

Volg ons op LinkedIn!

 

Dit artikel delen via: LinkedIn