POP3 | Vismigratie Waterschap Brabantse Delta

Vismigratieknelpunten Waterschap Brabantse Delta

De migratiepatronen van diverse vissoorten worden verstoord door stuwen, gemalen en overige kunstwerken. Deze kunstwerken zijn in het verleden geplaatst om de waterhuishouding ten behoeve van de landbouw te reguleren. Het oplossen van vismigratieknelpunten is zeer belangrijk binnen Waterschap Brabantse Delta daar de instandhouding van natuurlijke migratiepatronen het voortbestaan van soorten mogelijk maakt. Dit heeft invloed op de biodiversiteit in de regio alsmede het in stand houden en herstellen van het ecosysteem.

Trekvissen moeten het regionale watersysteem weer goed kunnen bereiken en als doorsteek kunnen gebruiken. Om dit mogelijk te maken worden beheers- en inrichtingsmaatregelen gerealiseerd zoals de aanleg van ecologische verbindingszones, beek- en kreekherstel en vispassages.

Aanvrager

  • Waterschap Brabantse Delta

Subsidie

  • Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP3) en STUW

Website met meer informatie

  • https://www.brabantsedelta.nl/aanpak-vismigratieknelpunten

Dit artikel delen via: LinkedIn