Veelgestelde vragen

Werkgebieden

 • Waarom kiest E+M voor bepaalde sectoren?
  • Bij Evers + Manders subsidieadviseurs geloven we in specialisatie. Alleen zo kunnen we optimale ondersteuning bieden bij subsidiezaken en u de meeste meerwaarde bieden. Wij spreken uw taal, kennen de sector en de daarvoor relevante regelingen en kunnen zo een compleet subsidieadvies leveren die aansluit bij uw strategie.
 • Op welke werkgebieden is E+M actief?
  • Evers + Manders subsidieadviseurs heeft zich gespecialiseerd in vier werkgebieden:
  • Water en deltatechnologie: drinkwaterproductie, afvalwaterbehandeling, water- en natuurbeheer, deltatechnologie, maritieme technologie, water internationaal;
   Medische technologie en innovatie: medisch onderzoek en technologie, gezondheidszorg en preventie;
   Energie en biobased economy: energiesystemen en duurzame energie, duurzaamheid en circulaire economie.
   Duurzame en innovatieve regionale ontwikkeling: subsidies kunnen helpen innovatie en duurzaamheid nog beter te verankeren in de plannen voor ruimtelijke ontwikkeling. 
   Innovatieve technieken: behalve toegespitste activiteiten op specifieke sectoren, werken we ook mee aan sectoroverschrijdende projecten 
 • Kan ik ook bij E+M terecht als ik niet actief ben in één van de E+M sectoren?
  • Ja. Ook als uw project niet valt binnen een van de sectoren waarin wij zijn gespecialiseerd, kunt u zondermeer terecht bij Evers + Manders Subsidieadviseurs. Bij E+M werken hoogopgeleide subsidieadviseurs die nieuwe en complexe materie snel kunnen doorgronden. Zo heeft u altijd een gesprekspartner die snel begrijpt waar u het over heeft en die u verder kan helpen.

Subsidieregelingen

 • In welke subsidieregelingen is E+M actief?
  • Evers + Manders Subsidieadviseurs is actief in R&D en innovatiesubsidies. Hierbij ligt de focus op Europese regelingen, nationale regelingen, regionaal georganiseerde regelingen en internationale waterregelingen. Naast een basis regeling, zoals de WBSO, richten wij ons met name op de complexere regelingen, waarbij samenwerking en innovatie voorop staan.
 • Zijn alle subsidieregelingen ingewikkeld?
  • Er zijn eenvoudige en heel toegankelijke algemene regelingen zoals de WBSO, Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk, een belastingteruggave op de loonkosten. Een ander voorbeeld is de energie- en milieuaftrek waarvan lijsten beschikbaar zijn welke bedrijfsmiddelen onder de regeling vallen. Deze regelingen zijn doorgaans niet ingewikkeld, maar ook hier toont de praktijk aan  dat het meerwaarde brengt om E+M in te schakelen.

   Regelingen kunnen ook complex en specialistisch zijn. Deze zijn juist heel geschikt voor uw bedrijf of organisatie en de aanvraag heft een grote slagingskans, of helemaal niet. Het is belangrijk dat u zich hier vooraf goed op oriënteert voordat u er tijd en geld insteekt. De slagingskans van uw aanvraag is groter als dit samen met een sparringspartner als E+M opstelt.

 • Wanneer en waar kun je een subsidie aanvragen?
  • De RVO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, is in Nederland een belangrijk loket voor subsidieregelingen. Voor Europese of provinciale regelingen zijn de ingangen voor informatie en aanvragen vaak anders. Een beperkt aantal subsidieregelingen kunnen doorlopend aangevraagd worden. Voor de meesten geldt dat er een of meer indieningsdata per jaar zijn. De toekenning kan op basis van beoordelingen zijn (de beste aanvragen worden gehonoreerd). Ook komt voor dat wie het eerst aanvraagt, het eerst toegekend krijgt en zo verder totdat de subsidiepot uitgeput is. Andere vormen komen ook voor. E+M weet waar u wanneer moet zijn.
 • Worden aanvragen altijd toegekend?
  • Projecten waar subsidie voor wordt aangevraagd moeten om te beginnen levensvatbaar zijn. Subsidieregelingen zijn niet bedoeld om bedrijven overeind te houden, maar om het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, innovatie en/of economische groei te bevorderen. Subsidies zijn het gevolg van beleidsdoelstellingen die zijn uitgewerkt in roadmaps en dergelijke. Hier wordt altijd op getoetst. Een goede subsidieaanvraag moet dan ook naadloos aansluiten op de onderliggende doelstellingen van de regeling. Een aanvraag kan het ook om administratieve redenen niet halen als niet aan alle vereisten is voldaan. Daarom heeft Evers en Manders ook hier controlemechanismen ingebouwd in haar werkproces.
 • In welke fase van een idee of productontwikkeling kan subsidie aangevraagd worden?
  • Er zijn regelingen voor alle mogelijke fasen van het eerste idee, fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek, prototype of pilot projecten, en het marktgereed maken. Marketing moet u altijd zelf doen. Er zijn regelingen die vereisen dat universiteiten, hogescholen of nationale of buitenlandse onderzoeksinstellingen zijn betrokken bij het project. Ook kan het nodig zijn dat u een consortium vormt met eindgebruikers. Voor de slagingskans is het daarom van groot belang dat u bij een passende subsidieregeling aanvraagt. En dat u – voor zover van toepassing – dit met geschikte partners doet.
 • Zijn er regelingen specifiek voor innovatieve mkb-ers?
  • Voor het innovatieve midden- en kleinbedrijf bestaan er zowel nationaal als Europees een groot aantal subsidies die zich richten op innovatieve projecten die nieuwe producten naar de markt brengen. Daarnaast bestaan er kredieten die zich richten op deze laatste en cruciale fase van idee tot marktintroductie. De grote uitdaging is het vinden van het juiste programma voor uw specifieke situatie. Bij Evers + Manders Subsidieadviseurs hebben wij veel ervaring met regelingen voor het MKB. Wij verkennen graag samen met u de mogelijkheden.
 • Ik ben ondernemer en wil met andere Nederlandse ondernemers samenwerken. Is hier subsidie voor?
  • Veel subsidieregelingen stimuleren samenwerking. Die samenwerking moet dan wel een doel hebben. Bij E+M draaien we het daarom liever om en stellen we de vraag welke aanpak en subsidieregeling past bij uw behoefte en het stadium waarin uw innovatieve idee zich bevindt.
 • Ik ben ondernemer en wil samenwerken met Nederlandse universiteiten. Is hier subsidie voor?
  • Er zijn diverse mogelijkheden. Bij deze vraag denken wij als eerste aan de TKI’s. Om innovatie te stimuleren zijn er binnen de negen Nederlandse topsectoren Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) opgezet. Deze TKI’s stimuleren publiek-private samenwerkingsprojecten. In de TKI’s zoeken ondernemers en wetenschappers samen naar manieren om vernieuwende producten en diensten op de markt te brengen. Onderzoek in de TKI’s kan puur wetenschappelijk zijn, bijvoorbeeld in een laboratorium. Maar de onderzoeken kunnen ook praktisch van aard zijn, zoals de bouw van een prototype voor een nieuwe uitvinding. De producten en diensten die ontwikkeld worden, dragen bij aan oplossingen voor maatschappelijke problemen. Bovendien leveren ze een bijdrage aan hogere arbeidsproductiviteit en economische welvaart.
 • Ik wil in Europees verband samenwerken. Is hier subsidie voor?
  • De Europese Unie heeft grote bedragen beschikbaar voor subsidieregelingen en andere financieringsmogelijkheden. Ook deze zijn bedoeld om de doelstellingen te realiseren op de verschillende beleidsterreinen van de EU. De subsidies die de Europese Unie verleent zijn meestal bedoeld als cofinanciering. Dit wil zeggen dat een deel door de EU wordt betaald. Interessante voorbeelden van de vele Europese regelingen zijn LIFE en Horizon2020. Of het bij uitstek voor MKB geschikte SME instrument of Eurostars. Een algemeen antwoord valt eenvoudig weg niet te geven. Laten we het er even over hebben.
 • Wat zijn de mogelijkheden als ik met een organisatie in een ander Europees land wil samenwerken?
  • Bij deze vraag denken we meteen aan het Interreg programma. Interreg heeft als doel de economische verschillen tussen Europese regio’s en lidstaten te verkleinen en stimuleert samenwerkingsprojecten gericht op innovatie, milieu, klimaat, duurzame energie, CO2-reductie en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen en materialen. Interreg bestaat uit verschillende programma’s, onderverdeeld naar Europese regio’s. Nederland participeert in een aantal Europese, transnationale en grensoverschrijdende programma’s. Het budget voor de verschillende programma’s komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Vanzelfsprekend zijn we beschikbaar om hier nader met u over van gedachten te wisselen.
 • Mijn innovatie heeft een laatste duwtje in de rug nodig. Is hier subsidie voor?
  • De Europese regeling Fast Track to Innovation Pilot (FTIP) lijkt erg op het SME-instrument. De grote verschillen zijn dat FTIP zich niet specifiek richt op het MKB en dat het programma niet werkt met een drie-fasen aanpak met haalbaarheidsstudies, innovatieprojecten en business coaching. Daarnaast werkt FTIP niet met een thematische aanpak, waarbij de innovatiethema’s vooraf zijn gedefinieerd door de Europese Commissie. De slagingskans van FTIP is niet groot vanwege de enorme belangstelling voor deze regeling, tenzij de aanvraag goed in elkaar steekt en de goede en passende doelen nastreeft. Dat maatwerk kunnen wij u bieden.

Diensten

 • Ik heb een geweldig idee, maar weet niet waar ik moet beginnen. Kunnen jullie hierbij ondersteunen?
  • Voor ons staat uw belang voorop. Niet de subsidieregeling is het vertrekpunt, maar uw organisatie en uw doelstellingen. Van daaruit gaan we kijken hoe we die kunnen koppelen aan de doelstellingen achter een subsidieregeling. Vandaar dat onze dienstverlening een paar stappen verder gaat. En ook een paar stappen terug. Daarnaast kijken we ook welke andere mogelijkheden er voor u zijn, zoals samenwerking met partijen die complementair zijn aan uw onderzoeks- of ontwikkelingsproject.
 • Ik ontvang subsidie, maar loop tegen een administratieve muur. Kunnen jullie hierbij ondersteunen?
  • Geen enkele overheid geeft zomaar subsidie zonder een vorm van verantwoording. Als uw project is goedgekeurd en de subsidie formeel toegekend, bent u nog niet klaar. U zult de toegekende subsidie volgens de regels moeten verantwoorden. Dat is een vak apart. We kunnen er samen met u voor zorgen dat alle regels en voorwaarden van de subsidieverstrekker worden geïmplementeerd in het administratieve systeem van uw organisatie. Onze tussentijdse controles geven u de mogelijkheid tijdig bij te sturen. Op die manier haalt u het maximale rendement uit de toegekende subsidie

 

Dit artikel delen via: LinkedIn