Tijd voor de Topsector CO2

CO2 uitstoot

Energietransitie in dienst van CO2-mitigatie

De transitie naar een duurzaam energiesysteem is in volle gang. Of het snel genoeg gaat is een tweede. Daarnaast gaan er steeds meer geluiden op of het niet beter is om te sturen op CO2 in plaats van energie. Dat is niet zo’n gekke gedachte. Energiebesparing en de overgang naar hernieuwbare energie staan per slot van rekening in dienst van een ander, nog groter doel: Het terugdringen van de concentratie aan broeikasgassen in de atmosfeer. Maar waar vind je subsidie voor CO2-reductie?

Klimaatconferentie Parijs

De noodzaak om CO2-emissies te beperken is een jaar geleden nog een keer onderstreept tijdens de veelbesproken klimaatconferentie in Parijs (COP21). Tijdens deze top is gelukt wat in de twintig klimaatakkoorden daarvoor onmogelijk bleek. Bijna 200 landen hebben een akkoord getekend met als centrale doelstelling het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen om zo de opwarming van de aarde, in ieder geval tot twee graden, te beperken.

Topsector CO2

Het is niet zo dat CO2 geen aandacht krijgt binnen de innovatieagenda’s van de Nederlandse Topsectoren. Toch moeten we de harde conclusie trekken dat CO2-mitigatie niet de aandacht krijgt die nodig is. Het is daarom tijd voor een nieuwe Topsector: Topsector CO2.

Met een Topsector CO2 kan een duidelijke focus aangebracht worden binnen het onderzoek en de innovaties op dit gebeid. Een ander voordeel is dat CO2 reducerende technologieën die niet primair energie gerelateerd zijn zo ook een kans krijgen. Denk bijvoorbeeld aan projecten gericht op de omzetting van CO2 naar chemicaliën of brandstoffen, of innovatieve projecten in de cementindustrie, waarbij het verminderen van het gehalte aan kalksteen leidt tot een directe reductie van de CO2-uitstoot.

Naast het bundelen van de krachten nodigt het oprichten van een Topsector CO2 de overheid uit om doelgericht te investeren in deze technologieën. Goede CO2 -projecten zijn er genoeg.

Subsidiekansen voor CO2-mitigatie

Gelukkig bestaan er binnen het huidige Nederlandse Topsectorenbeleid ook nu al kansen voor CO2-mitigatie. Het is soms alleen wel even zoeken. Daarnaast kan subsidie gezocht worden in Europese en regionale programma’s, zoals:

  • Horizon Europe, het Europese programma voor onderzoek en innovatie
  • LIFE, het Europese programma gericht op milieu
  • EFRO, regionale programma’s met onder andere het thema koolstofarme economie
  • Interreg, interregionale programma’s onder andere gericht op de koolstofarme economie.

Bij Evers + Manders Subsidieadviseurs kennen we de weg in subsidieland. Wij helpen u daarom graag bij uw zoektocht naar de subsidiekansen voor innovatieve CO2-projecten. Daarnaast helpen we u natuurlijk graag bij het opstellen en schrijven van de aanvraag en het realiseren van uw ambities.

Dit artikel delen via: LinkedIn