Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) verlengd

Fabriek - SIM regeling

Voor onderhoud en verduurzaming van monumentaal vastgoed bestaan in Nederland verschillende mogelijkheden op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau. Het  gaat hierbij zowel om subsidies als leningen. Een van de bekendste regelingen voor monumentaal vastgoed is de Subsidieregeling Instandhouding Rijksmonumenten (SIM).

Subsidieregeling Instandhouding Rijksmonumenten

De SIM is een nationale regeling die specifiek bedoeld is voor rijksmonumenten zoals kerken, molens en fabrieken. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze regeling. Rijksmonumenten met een woonhuisfunctie zijn uitgesloten voor de SIM.

De SIM is bedoeld voor reguliere onderhoudskosten op basis van een zesjarig onderhoudsplan. Uitgangspunt hierbij is dat het regulier onderhoud sober en doelmatig is. Het gaat dus puur om het in stand houden van het monument. De SIM is niet bedoeld voor verduurzaming van monumentaal vastgoed. Hier bestaan andere regelingen voor.

Regeling voor vijf jaar verlengd

De SIM bestaat al jaren en is onlangs weer verlengd voor een nieuwe periode van vijf jaar. De SIM wordt ieder jaar opengesteld van 1 februari tot en met 31 maart. Alleen aanvragen die in deze periode worden ingediend komen in aanmerking. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) voert de SIM uit. De RCE beoordeelt de aanvragen en verdeelt het beschikbare budget. De subsidie wordt uitgekeerd in jaarlijkse voorschotten. Afhankelijk van de hoogte van de verleende subsidie stelt de RCE​ na 6 jaar de subsidie vast aan de hand van een verantwoording. 

Vanaf 2022 bedraagt het subsidiepercentage 40% voor eigenaren die hun rijksmonument bedrijfsmatig gebruiken. Voor overige eigenaren en Professionele organisaties voor monumentenbehoud (POM) blijft het subsidiepercentage 60%. Lopende subsidieaanvragen houden het percentage dat op het moment van aanvragen van toepassing was (50% of 60%).

Advies op maat

Tussen provincies en gemeenten zijn er grote verschillen in regelingen en specifieke doelgroepen. Het gebruik van deze mogelijkheden vereist dan ook een maatwerkaanpak. In sommige gevallen kan voor monumentaal vastgoed een combinatie van regelingen worden gemaakt. Hierbij is wel van belang om ongeoorloofd stapelen van subsidies te vermijden. Het vinden van de juiste monumentensubsidie of -lening is afhankelijk van onder meer het type monument en de locatie van het monument.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden of interesse in een maatwerkadvies voor uw monument? Neem dan contact met ons op! Zeker in het geval van een rijksmonument is het raadzaam om snel contact op te nemen omdat de SIM al op korte termijn wordt geopend.

 

 

Volg ons op LinkedIn!       

 

Dit artikel delen via: LinkedIn