Subsidie voor gemeentes voor bereiken van gedecentraliseerde opgaven

Woningbouw

Met de decentralisering van de overheid krijgen gemeentes steeds meer verantwoordelijkheden. Daar horen ook financiële verplichtingen bij, die niet altijd even gemakkelijk op te vangen zijn. Recent is er een aantal subsidies aangekondigd, die gemeentes financieel kunnen ondersteunen bij het bereiken van de opgaven. 

Versnelling woningbouw

In Nederland is sprake van een groot woningtekort. Naar schatting zijn tot 2030 jaarlijks 85.000 extra woningen nodig. Omdat de regionale verschillen groot zijn zet het kabinet in op gebieds-specifiek versnellen en aanjagen van planvorming en investeringen. Via provincies worden hier extra middelen voor ter beschikking gesteld. Een aantal provincies heeft de plannen voor versnelling al bekend gemaakt:

Zuid Holland:

 • Vliegende brigade Zuid-Holland (VBZH): voor de inhuur van expertise en capaciteit
 • Knelpuntenpot sociale en middenhuur (KHZH): voor het financieel tekort blijkens een grondexploitatie of anterieure overeenkomst
 • Sociale woningbouw regio Haaglanden Zuid-holland (SWH): activiteiten ter stimulering van de bouw van zelfstandige sociale huurwoningen van woningcorporaties
 • Sociale woningbouw regio Holland Rijnlanden Zuid-Holland (SWHR): activiteiten ter stimulering van de bouw van zelfstandige sociale huurwoningen van woningcorporaties.

Daarnaast wordt de Subsidieregeling spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam Zuid-holland (SWR) licht aangepast.

Aanvragen kunnen worden ingediend van 19 april tot en met 31 december 2021.

Noord-Holland:

 • De provincie Noord-Holland stelt haar ‘uitvoeringsregeling subsidie versnelling woningbouw gemeenten Noord-Holland’ ook open in 2021. Deze regeling is bedoeld voor alle Noord-Hollandse gemeenten met uitzondering van Amsterdam, Alkmaar, Hoorn, Purmerend, Haarlem, Haarlemmermeer, Zaanstad, Hilversum en Heerhugowaard. Met de uitvoeringsregeling kunnen gemeenten extra expertise inhuren. De subsidie is maximaal €100.000 per gemeente en 50% van de subsidiabele kosten. Wanneer de versnelling voor 50% betrekking heeft op betaalbare woningen is het subsidiepercentage 75%.
 • De Noord-Hollandse gemeenten die geen gebruik kunnen maken van de uitvoeringsregeling kunnen terecht bij de flexibele schil Metropool Regio Amsterdam (MRA) voor de inzet van extra expertise.

Utrecht:

 • Versnellen woningbouw: plancapaciteit tot uitvoering brengen, versterken samenwerking overheden en marktpartijen en faciliteren (nieuwe) woonvormen: o.a. inhuur expertise/ subsidies knelpuntenaanpak/ financiële ondersteuning plankostenfase, proactieve ondersteuning vergunningverlening
 • Versterken sociaal en midden segment: o.a. financiële ondersteuning, agendering en lobby en stimuleren samenwerking: financieringsconstructie middensegment, onderzoek subsidie betaalbare huurwoningen, verkennen KoopGarantfonds, inhuur expertise
 • Bestaande voorraad: stimuleren doorstroming en benutten kansen herstructurering en transformatie: o.a. onderzoek financieel instrumentarium, onderzoek datatool ontwikkeling, inhuur expertise
 • Kennisbank: optimaliseren monitoring en proactief kennisdelen: o.a. inzet diverse monitoring en bijeenkomsten

Gelderland:

De provincie Gelderland stelt middelen ter beschikking aan gemeenten die woningbouw willen versnellen maar tegen problemen aanlopen op het gebied van bijvoorbeeld stikstof, bestemmingsplanprocedures, afhandelen van vergunningen, natuur inclusief bouwen, mobiliteit of flora en fauna. De subsidie bedraagt 50% met een maximum van € 25.000.

Overijssel:

De Provincie Overijssel verstrekt onder de noemer ‘Flexpools versnellen woningbouw’ subsidie aan gemeenten voor de versnelling van de voorfase van woningbouwprojecten. De subsidie is maximaal 75% met een maximum van € 65.000.

Noord-Brabant:

In de provincie Noord-Brabant kunnen gemeenten vanaf begin 2021 een beroep doen op een flexpool  om het bouwtempo te versnellen. Daarnaast heeft Noord-Brabant voor kleinschalige projecten op het gebied van flexwonen een subsidieregeling voor particuliere initiatiefnemers en woningbouwcorporaties in het leven geroepen waar €10.000 per aanvraag wordt verstrekt.

Tijdelijk regeling specifieke uitkering bodem overbruggingsjaar 2021

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft deze regeling in het leven geroepen om gemeentes in staat te stellen een aantal taken rond bodemsanering goed af te ronden en nieuwe opgaven te signaleren en daarvoor een passende aanpak te ontwikkelen. Er zijn twee typen uitkeringen:

 • Buitenproportionele uitgaven (40 miljoen euro): waaronder diffuus verspreid lood en PFAS
 • Oude afspraken(23 miljoen euro): gericht op de afronding van reeds bestaande geval-specifieke afspraken

Aanvragen kunnen van 1 april tot en met 30 april 2021 (buitenproportionele opgaven) en van 15 oktober tot en met 31 december 2021 (oude afspraken) worden ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

European City Facility

De European City Facility is een initiatief van de EU gericht op het ondersteunen van gemeentes en lokale overheden bij het ontwikkeling van investeringsconcepten voor een versnelde implementatie van klimaat- en energie-actieplannen. Daarbij gaat de voorkeur uit naar samenwerkende overheden. Te ondersteunen activiteiten kunnen onder meer (technische) haalbaarheidsstudies, marktanalyses, belanghebbendenanalyses, juridische, economische en financiële analyses, risicoanalyses en coördinatie- en organisatieactiviteiten omvatten.

De ondersteuning voor het ontwikkelen van een investeringsconcept bestaat uit een vast subsidiebedrag van € 60.000. Aanvragen kunnen na publicatie van een oproep tot het indienen van voorstellen online worden ingediend bij de EUCF. Het aanvraagproces bestaat uit twee stappen: een eerste check of men in aanmerking komt en vervolgens eventueel een volledige aanvraag.

De al aangekondigde tweede oproep staat open tot en met 31 mei 2021. Voor de tweede oproep is een budget van € 4,14 miljoen te verdelen.

 

Volgt u ons al op LinkedIn?

 

Dit artikel delen via: LinkedIn