Prinsjesdag 2018: energie en klimaat

Prinsjesdag

“Regelingen komen en gaan, maar beleid blijft langer bestaan”. Dit motto gebruiken we vaak bij presentaties van subsidiemogelijkheden. Subsidies zijn een beleidsinstrument, de overheid wil daarmee zaken stimuleren die maatschappelijk wenselijk zijn. En ja, er zijn veel verschillende subsidies, die komen en gaan en waarvan budgetten en voorwaarden regelmatig veranderen. Volgen van beleidsontwikkelingen is dan ook nuttig, zeker in het beginstadium van een project, dat biedt meer zicht op kansen op subsidie, op de korte of langere termijn. Evers + Manders analyseert elk jaar de begrotingen van een aantal ministeries om te zien of er voor u nog interessante ontwikkelingen zijn. Dit jaar is verduurzaming van de energievoorziening en verminderen van klimaateffecten een duidelijk thema.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

In de beleidsprioriteiten van EZK zijn twee belangrijke ontwikkelingen aan te geven:

  • Er zal nog sterker worden ingezet op de transitie naar een duurzame energievoorziening en CO2-reductie. Als belangrijke onderwerpen worden aangemerkt CCU (Carbon Capture Usage)/CCS (Carbon Capture and Storage) en geothermie. De laatste wordt gezien als één van de gunstigste opties binnen de SDE+.
  • Er komt een verschuiving naar missiegedreven innovatie. Er wordt in 2019 door de betrokken ministeries concreet beleid uitgewerkt rond 4 thema’s: water & voedsel, gezondheid & zorg, energietransitie & duurzaamheid en veiligheid. Deze verschuiving in beleid zal ook effect hebben op de invulling van het topsectorenbeleid.

Een paar interessante wijzigingen in de regelingen:

  • Het budget voor innovatiestimulering wordt verruimd. Zo worden bijvoorbeeld de PPS-toeslag, en de bijdrage aan de MIT-regeling verhoogd. Het budget voor de WBSO blijft gelijk.
  • De budgetten voor de Topsector Energieregelingen DEI en HER blijven ongeveer gelijk. Voor de andere topsectorregelingen zijn er ook al budgetten bekend. Afhankelijk van het Klimaatakkoord komen hier mogelijk nog aanvullingen op.
  • Het budget voor de Subsidieregeling Duurzame Scheepvaart wordt ruim verdubbeld.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

In relatie tot energie en klimaat speelt dit ministerie een belangrijke rol bij de verduurzaming van het Nederlandse woningbestand. Eén van de speerpunten is het aardgasvrij maken van woningen.

Een paar interessante wijzigingen in de regelingen:

  • STEP, de regeling voor het verbeteren van de energieprestatie van woningen stopt. Verbetering van de energieprestatie wordt nu een voorwaarde voor de nieuwe RVV (vermindering verhuurdersheffing). Voor de ‘RVV Verduurzaming’ is in de periode 2019-2021 €156 miljoen beschikbaar en vanaf 2022 structureel €100 miljoen/jaar.
  • De SEEH (Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis) kan in 2019 alleen nog worden gebruikt door VVE’s.
  • Het NEF (Nationaal Energiebespaarfonds), dat leningen met lage rente verstrekt voor energiebesparing van eigen woningen wordt in 2019 voortgezet.
  • De invulling van subsidies voor het aardgasvrij maken van woningen (bijvoorbeeld al of niet voortzetting van de regeling proeftuinen aardgasvrije wijken), is nog niet bekend. Hierover moeten nog afspraken worden gemaakt in het Klimaatakkoord.

Ook in 2019 liggen er dus weer volop kansen voor projecten die gericht zijn op energiebesparing en duurzame opwekking van energie. Heeft u een projectidee, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over daadwerkelijke opties.

Dit artikel delen via: LinkedIn