POP3 + subsidie: Ontwikkelingsprogramma platteland met een Plusje

Hollands landschap - POP3

Bijplussen: Transitieperiode 2021-2022

Het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) richt zich op het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector, in lijn met Europees Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en het Nationaal Strategisch Plan (NSP).

Het jaar 2020 markeerde de afsluiting van het huidige GLB. Het nieuwe GLB zal pas begin 2023 worden geïmplementeerd. Om deze overgangsperiode te overbruggen, is besloten het bestaande POP3 programma te verlengen. Onder de naam POP3 + zullen in de jaren 2021 en 2022 verscheidene nieuwe regelingen worden geopend.

Regionale subsidieregelingen: Thema’s

De POP3+ subsidieregelingen worden uitgevoerd door de provincies, met de volgende thema’s:

 • Versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht
 • Jonge boeren
 • Natuur en landschap
 • Verbetering van waterkwaliteit
 • LEADER (versterken landelijk gebied)

Thema 2 (jonge boeren) is bestemd voor jonge agrarisch ondernemers die willen verduurzamen en investeren, bijvoorbeeld tijdens de bedrijfsopvolging. Het gaat hierbij om relatief kleine bijdragen van max. €20,000. In wat volgt, gaan we verder in op de thema’s 1, 3, 4 en 5.

Doelgroepen

Potentiele aanvragers voor thema’s 1, 3, 4 en 5 zijn:

 • Agrarische ondernemers
 • Grondeigenaren en -gebruikers
 • Landbouworganisaties
 • Natuur- en landschapsorganisaties
 • Provincies
 • Waterschappen
 • Gemeenten
 • Samenwerkingsverbanden tussen bovengenoemde partijen

Voorwaarden

De specifieke voorwaarden verschillen per regeling. De volgende voorwaarden zijn algemeen van toepassing:

 • Aanvrager valt onder één van de bovengenoemde doelgroepen.
 • Aanvraag geeft een omschrijving van de uit te voeren activiteiten/investeringen, evenals een begroting en een toelichting bij deze begroting en een financieringsplan.
 • Daarnaast worden de noodzaak, doelstellingen, uitvoering, en beoogde resultaten van het project weergegeven in een projectplan.
 • Veelal geldt een minimale projectomvang van €200,000.
 • Voor de meeste regelingen geldt een subsidiepercentage van 100%.
 • Beoordelingscriteria zijn veelal effectiviteit; haalbaarheid, efficiëntie; en urgentie.

Het totaal te vergeven bedrag aan subsidie, evenals specifieke subsidiabele kosten en projectactiviteiten, verschillen per regeling. Hieronder geven we kort een overzicht van de mogelijke activiteiten per thema. Daarnaast laten we zien voor welke provincies binnen deze thema’s momenteel openstellingen zijn.

 

 1. 1. Versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht

 2.  
 3. Deze subsidie betreft een bijdrage aan investeringen in het platteland die bijdragen aan verduurzaming en vergroening.

Binnen dit thema wordt de samenwerking tussen agrariërs, waterschappen en kennisinstellingen gestimuleerd, om samen te werken aan innovatie en verduurzaming van de landbouw.

De focus verschilt per provincie:

 • Binnen de provincie Zeeland kan vanaf 1 juli subsidie aangevraagd worden voor fysieke investeringen in infrastructuur ten behoeve van de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven. Financiering kan worden aangevraagd voor zowel de draagvlakontwikkeling voor, als het verbeteren van de verkavelingsstructuur van landbouwbedrijven, of een combinatie van beiden (deadline 1 september 2022).
 • Flevoland opent naar verwachting een nieuwe regeling met een focus op fysieke investeringen.

 

 1. 2. Natuur en landschap

 2.  

De subsidies die hier onder vallen, hebben betrekking op niet-productieve investeringen in natuurherstel en -realisatie.

De regelingen onder dit thema verschillen per provincie. Soms er sprake van een bredere oproep, terwijl andere provincies een aantal specifieke gebieden hebben aangewezen waarbinnen de voorgestelde maatregelen kunnen plaatsvinden.

 • In de provincie Flevoland kan vanaf 6 juni subsidie worden aangevraagd voor Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen Stikstof in het kader van vismigratie (deadline 8 juli 2022).

3. Verbetering van waterkwaliteit

 1.  

Subsidies die binnen dit thema vallen, hebben opnieuw betrekking op niet-productieve investeringen. Dit programma is bij uitstek geschikt voor activiteiten met als primair doel het verbeteren van natuur- en milieuwaarden.

Activiteiten die in aanmerking komen, hebben betrekking op de (her)inrichting of transformatie en het beheer van het watersysteem voor landbouw-, water- en klimaatdoelen. Activiteiten dienen bovendien bij te dragen aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) doelen. Momenteel staan er vijf regelingen open onder dit thema:

 

 1. 4. LEADER (versterken landelijk gebied)

 2.  

Alle LEADER projecten hebben als gemeenschappelijk doel het samenwerken tussen verschillende partijen – agrariërs, ondernemers, waterschappen, lokale overheden, kennisinstellingen, etc.— om zo de versterking van het landelijk gebied te stimuleren. De focus van de regelingen binnen dit thema verschilt per provincie.

Sommige provincies stimuleren samenwerking in het algemeen rondom bepaalde thema’s.

Andere provincies definiëren specifieke gemeenten of gebieden waarbinnen men het subsidie geld wil besteden:

 • Zeeland heeft een tweetal geopende regelingen, namelijk voor Midden- en Noord Zeeland; en Zeeuws-Vlaanderen (deadline 31 december 2022);
 • Overijssel heeft 4 geopende regelingen, voor de gebieden Zuidwest Twente; Salland; Noordoost Twente; en Noord Overijssel (deadline 31 december 2022);
 • Zuid-Holland kent een tweetal regelingen, namelijk Rijnland en Polders met Waarden (deadline november 2022);
 • Utrecht kent een drietal regelingen met betrekking tot vernieuwende initiatieven binnen de plattelandseconomie, genaamd Weidse Veenweiden; Utrecht Oost; en Polders met Waarden in Vijfheerenlanden (deadline 31 december 2022);
 • Gelderland heeft momenteel 2 geopende regelingen, namelijk Achterhoek uitvoering en Achterhoek samenwerkingsactiviteiten (1 januari 2022). Op 1 januari 2022 opent de regeling bovendien opnieuw met een nieuw subsidieplafond van € 826.000. Het subsidiepercentage is 50% en projecten hebben een omvang van ten minste € 30.000 en maximaal € 120.000 (deadline 31 december 2022).
 • Limburg subsidieert projecten die uitvoering geven aan de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) Nationaal Landschap Zuid-Limburg (deadline 31 december 2022);

Waar liggen uw kansen?

Zoals blijkt uit het genoemde overzicht, biedt POP3+ een groot aantal mogelijkheden. Om u te helpen kansen te identificeren, geven wij de volgende globale suggesties.

AmbitiePOP3+ thema
Investering ten behoeve van zowel duurzaamheid en vergroening als economische groeiThema 1
Niet-productieve investering in natuurrealisatie en -herstelThema 3
Niet-productieve investering in waterkwaliteitThema 4
Innovatieve ideeen dichter bij de praktijk brengen in een samenwerkingsverbandThema 5

Heeft u een innovatief concept of investering die mogelijk in aanmerking komt voor POP3+? Of bent u van plan natuurherstellingsmaatregelen toe te passen in één van de bovengenoemde provincies? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om uw idee te toetsen. 

 

 

 

 

Dit artikel delen via: LinkedIn