POP3 + subsidie: Ontwikkelingsprogramma platteland met een Plusje

Hollands landschap - POP3

Bijplussen: Transitieperiode 2021-2022

Het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) richt zich op het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector, in lijn met Europees Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en het Nationaal Strategisch Plan (NSP).

Het jaar 2020 markeerde de afsluiting van het huidige GLB. Het nieuwe GLB zal pas begin 2023 worden geïmplementeerd. Om deze overgangsperiode te overbruggen, is besloten het bestaande POP3 programma te verlengen. Onder de naam POP3 + zullen in de jaren 2021 en 2022 verscheidene nieuwe regelingen worden geopend.

Regionale subsidieregelingen: Thema’s

De POP3+ subsidieregelingen worden uitgevoerd door de provincies, met de volgende thema’s:

 • Versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht
 • Jonge boeren
 • Natuur en landschap
 • Verbetering van waterkwaliteit
 • LEADER (versterken landelijk gebied)

Thema 2 (jonge boeren) is bestemd voor jonge agrarisch ondernemers die willen verduurzamen en investeren, bijvoorbeeld tijdens de bedrijfsopvolging. Het gaat hierbij om relatief kleine bijdragen van max. €20,000. In wat volgt, gaan we verder in op de thema’s 1, 3, 4 en 5.

Doelgroepen

Potentiele aanvragers voor thema’s 1, 3, 4 en 5 zijn:

 • Agrarische ondernemers
 • Grondeigenaren en -gebruikers
 • Landbouworganisaties
 • Natuur- en landschapsorganisaties
 • Provincies
 • Waterschappen
 • Gemeenten
 • Samenwerkingsverbanden tussen bovengenoemde partijen

Voorwaarden

De specifieke voorwaarden verschillen per regeling. De volgende voorwaarden zijn algemeen van toepassing:

 • Aanvrager valt onder één van de bovengenoemde doelgroepen.
 • Aanvraag geeft een omschrijving van de uit te voeren activiteiten/investeringen, evenals een begroting en een toelichting bij deze begroting en een financieringsplan.
 • Daarnaast worden de noodzaak, doelstellingen, uitvoering, en beoogde resultaten van het project weergegeven in een projectplan.
 • Veelal geldt een minimale projectomvang van €200,000.
 • Voor de meeste regelingen geldt een subsidiepercentage van 100%.
 • Beoordelingscriteria zijn veelal effectiviteit; haalbaarheid, efficiëntie; en urgentie.

Het totaal te vergeven bedrag aan subsidie, evenals specifieke subsidiabele kosten en projectactiviteiten, verschillen per regeling. Hieronder geven we kort een overzicht van de mogelijke activiteiten per thema. Daarnaast laten we zien voor welke provincies binnen deze thema’s momenteel openstellingen zijn.

 

 1. 1. Versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht

 2.  
 3. Deze subsidie betreft een bijdrage aan investeringen in het platteland die bijdragen aan verduurzaming en vergroening.

Binnen dit thema wordt de samenwerking tussen agrariërs, waterschappen en kennisinstellingen gestimuleerd, om samen te werken aan innovatie en verduurzaming van de landbouw.

De focus verschilt per provincie:

 • Noord-Brabant legt de nadruk op innovatieve concepten voor de transitie naar agrofood en plattelandsontwikkeling (regeling inmiddels gesloten);
 • Zuid-Holland zoekt naar innovaties die de landbouw in de Krimpenerwaard verduurzamen, met een specifieke focus op grondgebonden landbouw en melkrundveehouderij (regeling inmiddels gesloten);
 • Overijssel biedt subsidie voor het ontwikkelen van infrastructuur, modernisering en aanpassing van landbouwbedrijven (regeling inmiddels gesloten);
 • In Gelderland kan van 7 februari t/m 21 maart 2022 subsidie worden aangevraagd voor het verplaatsen van glastuinbouwbedrijven naar glastuinbouwconcentratiegebieden. Per m2 te saneren glas is €25 euro subsidie te verkrijgen, met een maximum van €1 miljoen per project. In totaal is er €4 miljoen te vergeven;
 • Flevoland opent naar verwachting een nieuwe regeling met een focus op fysieke investeringen;
 • Zeeland zal omstreeks half 2021 de Investeringsregeling Groen-economisch herstel en de Samenwerkingsregeling Groen-economisch publiceren; Bovendien kunnen consortia die een innovatief idee willen uitwerken m.b.t verduurzaming van de landbouw en/of het verbeteren van de biodiversiteit ook subsidie aanvragen (regeling inmiddels gesloten);
 • Utrecht steunt demonstraties, trainingen, workshops en coaching aan landbouwondernemers rondom de thema’s meerwaardestrategie, geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, klimaatmitigatie, biodiversiteit en de omgevingskwaliteit (regeling inmiddels gesloten). Voor dezelfde thema’s kunnen consortia bovendien binnen het programma ‘Samenwerking voor innovaties EIP’ subsidie ontvangen voor het uitwerken van een projectplan dat nieuwe verdienmodellen met betrekking tot natuur/inclusieve, klimaatneutrale landbouw of kringlooplandbouw dichter bij de praktijk brengt. (regeling inmiddels gesloten);
 • Van 3 januari  t/m 3 februari 2022 kunnen aanvragen worden ingediend voor Investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven binnen de provincie Friesland. Het subsidiepercentage bedraagt 100%; het totale budget is € 400.000;
 • Noord-Holland publiceert binnenkort een nieuwe subsidie voor de verplaatsing van glastuinbouw en ondersteunt samenwerking voor Europese Innovatiepartnerschappen (regelingen inmiddels gesloten).

 

 1. 2. Natuur en landschap

 2.  

De subsidies die hier onder vallen, hebben betrekking op niet-productieve investeringen in natuurherstel en -realisatie.

De regelingen onder dit thema verschillen per provincie. Soms er sprake van een bredere oproep, terwijl andere provincies een aantal specifieke gebieden hebben aangewezen waarbinnen de voorgestelde maatregelen kunnen plaatsvinden.

 • Flevoland verwacht binnenkort een nieuwe regeling onder dit thema;

 • Van 3 januari  t/m 3 februari 2022 kunnen in Friesland aanvragen worden ingediend voor niet-productieve hydrologische maatregelen PAS en niet-productieve investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor natuur, landschap, biodiversiteit met een aangetoonde directe link met de landbouw. Het subsidiepercentage bedraagt 100%; het totale budget is € 2,6 miljoen.
 • Vanaf 31 januari 2022 kan binnen de provincie Zeeland subsidie worden aangevraagd voor niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur en landschap m.b.t. aanleg, herstel en inrichting (deadline 1 april).

3. Verbetering van waterkwaliteit

 1.  

Subsidies die binnen dit thema vallen, hebben opnieuw betrekking op niet-productieve investeringen. Dit programma is bij uitstek geschikt voor activiteiten met als primair doel het verbeteren van natuur- en milieuwaarden.

Activiteiten die in aanmerking komen, hebben betrekking op de (her)inrichting of transformatie en het beheer van het watersysteem voor landbouw-, water- en klimaatdoelen. Activiteiten dienen bovendien bij te dragen aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) doelen. Momenteel staan er vijf regelingen open onder dit thema:

 •  
 • Drenthe opent de ‘Niet-productieve investeringen water 2021’ (regeling inmiddels gesloten)
 • Friesland legt de nadruk op verbreding en/of natuurvriendelijke inrichting van KRW-hoofdwatergangen, -boezemkanalen; aanleg of inrichting van KRW-meren of -plassen; vispassages; en klimaatmaatregelen (regeling inmiddels gesloten);
 • Zuid-Holland focust op de realisatie van natuurvriendelijke oevers en maatregelen die bodemdaling tegengaan in een viertal geselecteerde hoogheemraadschappen (regeling inmiddels gesloten);
 • Zeeland biedt subsidie voor (her)inrichting, aanpassing en/of het beheer van het watersysteem voor landbouw-, water- en klimaatdoelen (regeling inmiddels gesloten);
 • Overijssel heeft eenzelfde focus als Zeeland, maar dan in een viertal geselecteerde wateren binnen de provincie (regeling inmiddels gesloten); Daarnaast kan vanaf 2 augustus subsidie worden aangevraagd voor niet-productieve investeringen water in de gebieden Vecht/Vechtdal en/of de Kramerswatergang (regeling inmiddels gesloten);
 • Gelderland accepteert voorstellen voor niet-productieve investeringen water KRW/EVZ en klimaatadaptatie (regeling inmiddels gesloten);
 • Noord-Holland publiceert binnenkort een nieuwe subsidie voor niet-productieve investeringen water (regeling inmiddels gesloten);
 • Utrecht accepteert voorstellen voor niet-productieve investeringen water in Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en Waterschap Rivierenland (regeling inmiddels gesloten).
 • Groningen accepteert voorstellen voor niet-productieve investeringen water met betrekking tot waterberging, herinrichting of beheer van het watersysteem voor landbouw-, water-, KRW- en klimaatdoelen in het Zuidlaardermeer, Oldambtmeer en Paterswoldsemeer (regeling inmiddels gesloten).

 

 1. 4. LEADER (versterken landelijk gebied)

 2.  

Alle LEADER projecten hebben als gemeenschappelijk doel het samenwerken tussen verschillende partijen – agrariërs, ondernemers, waterschappen, lokale overheden, kennisinstellingen, etc.— om zo de versterking van het landelijk gebied te stimuleren. De focus van de regelingen binnen dit thema verschilt per provincie.

Sommige provincies stimuleren samenwerking in het algemeen rondom bepaalde thema’s:

 • Het inmiddels gesloten Noord-Hollandse KOPKRACHT hanteerde de bredere thema’s Anticiperen op demografische ontwikkelingen; Circulaire economie, bio-based economie en duurzame energie; en (Agro)toeristische infrastructuur.
 • Limburg is in bredere zin op zoek naar samenwerkingsverbanden die zich in willen zetten voor een innovatieopgave. Het gaat hier om projecten die antwoord geven op een concrete vraag of kans uit de praktijk, met als doel deze dichter bij de praktijk te brengen (regeling inmiddels gesloten).

Andere provincies definiëren specifieke gemeenten of gebieden waarbinnen men het subsidie geld wil besteden:

 • Zeeland heeft een tweetal geopende regelingen, namelijk voor Midden- en Noord Zeeland; en Zeeuws-Vlaanderen (deadline 31 december 2022);
 • Overijssel heeft 4 geopende regelingen, voor de gebieden Zuidwest Twente; Salland; Noordoost Twente; en Noord Overijssel (deadline 31 december 2022);
 • Zuid-Holland kent een tweetal regelingen, namelijk Rijnland en Polders met Waarden (deadline november 2022);
 • Drenthe heeft momenteel 4 geopende regelingen ten behoeve van het vergroten van leefbaarheid en een sterkere economie in een aantal geselecteerde gemeentes (regeling inmiddels gesloten);
 • Oost-Groningen focust op leefbaarheid en een sterkere economie (deadline 24 februari 2022);
 • Utrecht kent een drietal regelingen met betrekking tot vernieuwende initiatieven binnen de plattelandseconomie, genaamd Weidse Veenweiden; Utrecht Oost; en Polders met Waarden in Vijfheerenlanden (deadline 31 december 2022);
 • Gelderland heeft momenteel 2 geopende regelingen, namelijk Achterhoek uitvoering en Achterhoek samenwerkingsactiviteiten (1 januari 2022). Op 1 januari 2022 opent de regeling bovendien opnieuw met een nieuw subsidieplafond van € 826.000. Het subsidiepercentage is 50% en projecten hebben een omvang van ten minste € 30.000 en maximaal € 120.000 (deadline 31 december 2022).
 • Friesland verwacht twee nieuwe openstellen (regeling inmiddels gesloten);
 • Limburg subsidieert projecten die uitvoering geven aan de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) Nationaal Landschap Zuid-Limburg (deadline 31 december 2022);
 • Noord-Holland ondersteunt de sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland in de Kop van Noord-Holland (deadline 10 februari 2022).

Waar liggen uw kansen?

Zoals blijkt uit het genoemde overzicht, biedt POP3+ een groot aantal mogelijkheden. Om u te helpen kansen te identificeren, geven wij de volgende globale suggesties.

AmbitiePOP3+ thema
Investering ten behoeve van zowel duurzaamheid en vergroening als economische groeiThema 1
Niet-productieve investering in natuurrealisatie en -herstelThema 3
Niet-productieve investering in waterkwaliteitThema 4
Innovatieve ideeen dichter bij de praktijk brengen in een samenwerkingsverbandThema 5

Heeft u een innovatief concept of investering die mogelijk in aanmerking komt voor POP3+? Of bent u van plan natuurherstellingsmaatregelen toe te passen in één van de bovengenoemde provincies? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om uw idee te toetsen. 

 

 

 

 

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook