Onderdeel van de woningbouwketen? Check LIFE!

woningbouw

LIFE financiert demonstraties van slimme oplossingen voor klimaat- en milieugerelateerde problemen die breed inzetbaar zijn in Europa. Voorbeelden zijn de introductie van nieuwe technologie, nieuwe vormen van samenwerking tussen stakeholders en nieuwe financieringsarrangementen. Voor de periode 2021-2027 is € 5,43 miljard beschikbaar. Op 17 mei 2022 worden de nieuwe calls voor het LIFE programma 2022 gepubliceerd. Maar welke kansen biedt LIFE eigenlijk voor de Nederlandse gebouwde omgeving? In dit blog brengen we de mogelijkheden voor innovatieve/duurzame partijen voor u in kaart.

LIFE en de gebouwde omgeving

LIFE biedt mogelijkheden voor gemeentes ( zie onze blogs over LIFE en gemeenten). Het is ook interessant voor andere partijen die actief zijn in de gebouwde omgeving over de hele waardeketen van materiaalontwikkeling tot het slim en circulair bouwen. De volgende LIFE thema’s zijn voor de gebouwde omgeving van belang: 

  • Klimaatmitigatie en -adaptatie
  • Schone energietransitie
  • Circulaire economie en kwaliteit van leven

Klimaatmitigatie en -adaptatie heeft betrekking op het verminderen van zaken die bijdragen aan de klimaatverandering en op slimme oplossingen en maatregelen die ons beter in staat stellen om te gaan met klimaatverandering. Het gaat hierbij om demonstratie-, pilot- of best practice-projecten voor technologie die bijdragen aan het verbeteren van de milieu. Voorbeelden hiervan zijn verlagen van de uitstoot van ozonafbrekende en broeikasgassen door nieuwe technologie of recyclen en hergebruik, het klimaatbestendig maken van infrastructuur en gebouwen en het voorkomen van waterlast.

Schone energietransitie richt zich op het versnellen van de transitie naar een energie-efficiënte, klimaatneutrale en op hernieuwbare energie gebaseerde economie. Er worden projecten ondersteund die zich niet zozeer richten op oplossingen van specifieke problemen, maar op bredere, beleidsmatige en markttechnische randvoorwaarden. Prioritaire thema’s voor 2022 zijn:

  • de renovatie van gebouwen om ze meer energie-efficiënt te maken;
  • het opleiden van professionals voor het uitvoeren van renoveren en bouwen van meer energie-efficiënte infrastructuur;
  • het bouwen van energiezuinige gebouwen;
  • voorkomen van energie-armoede en
  • bereiken van energie-efficiëntie in de industrie.

Daarbij zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan ondersteunende acties zoals versnelde inzet en betaalbaarheid van warmtepompen. In 2022 gaat het alleen om ondersteunende acties. Vanaf 2023 komt er ook budget beschikbaar voor demonstratieprojecten.

Circulaire economie en kwaliteit van leven ondersteunt demonstratie-, pilot- of best practice-projecten die bijdragen aan de overgang naar een duurzame, circulaire, energie-efficiënte, klimaatbestendige economie en aan verbetering of behoud van de kwaliteit van het milieu. Binnen deze lijn is het thema ‘New European Bauhaus (NEB)’ specifiek op de gebouwde omgeving gericht. NEB is een initiatief waarin duurzaamheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid worden gecombineerd met ecologische, economische en culturele aspecten van design. Projectvoorbeelden zijn onder meer het demonstreren van biodiversiteitsvriendelijke praktijken voor isolatie van gebouwen of de ontwikkeling en inzet van circulair beton.

Belangrijkste voorwaarden

Voor demonstratie-, pilot-, of best practice-projecten is het subsidiepercentage 60% met een gemiddelde subsidie-omvang van €2-6 miljoen. Dit betreft de thema’s klimaatadaptatie en -mitigatie, en circulaire economie en kwaliteit van leven. Typische projectduren zijn 3 tot 5 jaar. Het monitoren van het effect van uw acties is verplicht, evenals kennisdeling met andere stakeholders. Daarnaast moet repliceerbaarheid van de oplossing worden aangetoond door in een ander EU-lidstaat een soortgelijke demonstratie (vaak op wat kleinere schaal) uit te voeren.

Clean energy transition projecten worden typisch uitgevoerd door meerdere kleine en middelgrote stakeholders, waaronder lokale en regionale overheden, non-profitorganisaties en consumenten. Een belangrijk beoordelingscriterium is de omvang van de geplande investeringen en het aantal betrokken stakeholders. Samenwerking tussen landen met meer en minder ontwikkelde beleidsplannen wordt aangemoedigd. Het subsidiepercentage is 95%, waarbij de typische begroting alleen bestaat uit kosten voor de inzet van personeel. De gemiddelde subsidie-omvang is €1-2 miljoen met een maximale projectduur van 5 jaar. 

LIFE en Evers + Manders

Evers + Manders Subsidieadviseurs heeft veel ervaring met het succesvol begeleiden van LIFE subsidieaanvragen. Onze werkzaamheden bestaan daarbij bijvoorbeeld uit het bij elkaar brengen van diverse partijen, het uitwerken van een plan van aanpak en het opstellen van aanvragen. Ook beschikt Evers + Manders Subsidieadviseurs over de expertise om uw project tijdens de uitvoering te begeleiden. Voor elk traject bieden wij een maatwerkoplossing die maximaal aansluit bij uw wensen en behoeften. Wij komen dan ook graag met u in contact!

Volgt u ons al op LinkedIn?

 

Dit artikel delen via: LinkedIn