Nieuw voor duurzaam transport: DKTI Transport

Bent u actief op het snijvlak van transport en brandstoftechnologie? Dan is de Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI Transport) er voor u! Met de DKTI Transport kan subsidie worden verkregen voor transportoplossingen die leiden tot reductie van CO₂, fijnstof, NOx en/of geluid.

DKTI Transport

De nieuwe regeling DKTI Transport wordt in de periode 2017-2021 jaarlijks opengesteld. De regeling is voor diverse transportmiddelen bedoeld, maar de prioritering verschilt per jaar. Prioriteiten worden aan de hand van de technologie- en innovatieopgaven uit de Duurzame Brandstofvisie vastgesteld. De deadline van deze eerste openstelling is 21 december 2017. Prioriteiten zijn ditmaal:

  • Versnellen van ontwikkeling van emissiearm wegvervoer
  • Versnellen uitrol en gebruik van infrastructuur alternatieve brandstoffen (waterstof, biobrandstof en elektriciteit)
  • Ondersteuning van innovatieclusters
  1. Ontwikkeling emissiearm wegvervoer

Voor het versnellen van de ontwikkeling van emissiearm wegvervoer heeft DKTI Transport een vrij brede scope: De regeling is er voor innovatieve transporttechnieken die zich in diverse ontwikkelingsstadia bevinden. Via DKTI Transport kan steun worden verkregen voor een haalbaarheidsstudie, experimentele ontwikkeling en proeftuin (demonstratieproject). In het schema zijn per type de maximale subsidie, subsidiepercentages en looptijd weergegeven.

 

Type project Maximale subsidieSubsidiepercentageMaximale looptijd
Haalbaarheidsstudie€ 50.00050%6 maanden
Experimentele ontwikkeling€ 500.00025%-100%*2 jaar
Proeftuin€ 2.000.00025%-100%*3 jaar

* De maximale subsidiepercentages verschillen per type organisatie en type project. Voor onderzoeksorganisaties en NGO’s is deze 100%. Voor het bedrijfsleven geldt een basispercentage van 25%. Hierboven zijn opslagen van toepassing voor het MKB (middelgroot +10%, klein +20%). Voor bepaalde samenwerkingsvormen en/of kennisdeling geldt 15% opslag.

Het type ‘experimentele ontwikkeling’ kan door zowel individuele aanvragers als door een samenwerkingsverband worden aangevraagd. De ‘proeftuin’ is bedoeld voor samenwerkingsverbanden van bedrijven of bedrijven met NGO’s of onderzoeksorganisaties.

 

  1. Uitrol infrastructuur alternatieve brandstoffen

  2. DKTI Transport verstrekt cofinanciering voor investeringen in lokale infrastructuur waarvoor ten dele subsidie is verstrekt vanuit een EU-subsidieprogramma. De maximale subsidie bedraagt 1,6 miljoen euro en het subsidiepercentage is 90% van alle in aanmerking komende kosten verminderd met de exploitatiewinst en na aftrek van Europese financiering. Cofinanciering vanuit DKTI Transport is er zowel voor individuele aanvragers als samenwerkingsprojecten.

 

  1. Ondersteuning innovatieclusters

Een innovatiecluster is een structuur van onderling onafhankelijke partijen die tot doel heeft innovatieve activiteiten te stimuleren door het delen van faciliteiten, bevorderen van kennisuitwisseling, netwerking en samenwerking. Subsidiabele kosten zijn voor aansturing en marketing van het cluster, het beheer van faciliteiten en de organisatie van bijeenkomsten. Een project loopt maximaal 2 jaar. Per jaar kan maximaal € 150.000 subsidie worden verkregen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Evers + Manders subsidieadviseurs beschikt over ervaren specialisten in de transportsector met kennis van de nieuwste transporttechnologieën én de mogelijkheden die DKTI Transport te bieden heeft. Via ons netwerk kunnen wij u desgewenst in contact brengen met interessante samenwerkingspartners.

 

Dit artikel delen via: LinkedIn