LIFE subsidie voor Nederlandse gemeentes (2): Klimaatmitigatie en -adaptatie

Klimaatadaptatie is noodzakelijk

LIFE financiert demonstraties van slimme oplossingen die breed inzetbaar zijn in Europa. Voorbeelden zijn de introductie van nieuwe technologie, nieuwe vormen van samenwerking tussen stakeholders en nieuwe financieringsarrangementen. Op 17 mei 2022 worden de nieuwe calls voor het LIFE programma 2022 gepubliceerd. Maar welke kansen biedt LIFE eigenlijk voor de Nederlandse gemeentes? In deze serie van drie blogs brengen we de mogelijkheden voor u in kaart.

Het LIFE programma Klimaatactie kent twee smaken:

 • Klimaatmitigatie
 • Klimaatadaptatie

De eerste heeft betrekking op het verminderen van zaken die bijdragen aan de klimaatveranderingen. De tweede is gericht op slimme oplossingen en maatregelen die ons beter in staat stellen om te gaan met klimaatverandering.

Doelstellingen

Beide deelprogramma’s zijn relevant voor lokale overheden die zich bezighouden met klimaatvraagstukken in hun gemeente. Er gelden de volgende doelstellingen:

Klimaatmitigatie

 • Het tegengaan van broeikasgasemissies, met betrekking tot de volgende thema’s:
  • Hernieuwbare energie
  • Energie-efficiëntie
  • Emissie-compensatie systemen
  • Energie- en broeikasgas-intensieve industriële productie
  • Landgebruik, landbouw en bosbouw
  • Behoud en verbetering van natuurlijke carbon sinks
  • Transport en brandstof
  • Gefluoreerde gassen en stoffen die de ozonlaag afbreken
  • Carbon capture, gebruik en opslag

Klimaatadaptatie

 • Het in 2050 geheel klimaatadaptatief maken van Europa door adaptatie, met als belangrijkste thema’s:
  • Wateroverlast en droogte
  • Hitte-eilanden
  • Stedelijke klimaatbestendigheid

Voorbeelden van activiteiten en projecten

Klimaatmitigatie

Mogelijke projecten hebben betrekking op de thema’s die hierboven zijn benoemd. Waar kun je als gemeente dan concreet aan denken?

De overbelasting van het net is in veel gemeentes een probleem. Slimme oplossingen voor dergelijke overbelasting zijn een mogelijk thema, zoals bijvoorbeeld de demonstratie van nieuwe technieken om duurzame energie lokaal op te wekken en op te slaan, of systemen die vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen.

U kunt ook denken aan maatregelen die uitstoot verminderen door vang en berging van koolstof, bijvoorbeeld door het herstellen van de veengebieden of het demonstreren van een nieuwe technologie voor het afvangen van emissies die worden uitgestoten door bestaande vuilstortplaatsen binnen uw gemeente.

Ook hier geldt weer dat het gaat om pilot- en demonstratieprojecten die ook andere Europese gemeentes tot voorbeeld kunnen dienen. U kunt als gemeente samenwerken met andere stakeholders, zoals bedrijven, maar ook burgerinitiatieven. U kunt subsidie ontvangen voor voorbereidende activiteiten, uitvoering, monitoren, disseminatie en communicatie en projectmanagement.

 

LIFE Project NEW HYTS

Klimaatadaptatie

Projecten binnen het onderdeel klimaatadaptatie demonstreren een slimme oplossing in de praktijk. Dat wil zeggen dat een fysieke investering, bijvoorbeeld in groene infrastructuur, altijd onderdeel is van het project. Daarbij kan het gaan om nieuwe technologie, maar ook om slimme toepassing van bestaande technologie, bijvoorbeeld door een nieuwe manier van samenwerken van stakeholders.

Er is extra aandacht binnen dit programma voor de demonstratie van natuurlijke oplossingen, zoals het herstellen van overstroomgebieden, of alternatieve waterberging. Ook het ontwikkelen en demonstreren van tools om risico’s in te schatten komen in aanmerking. Belangrijk speerpunt is het adaptief maken van het stedelijk gebied, gebouwen en infrastructuur.

 

 

LIFE project URBAN ADAPT

Belangrijke voorwaarden klimaatmitigatie en – adaptatieprojecten

 • Subsidiepercentage 60% van subsidiabele kosten
 • Gemiddelde subsidie-omvang €2-6 miljoen
 • Typische projectduur 3-5 jaar
 • Monitoren van het effect van uw acties is verplicht, evenals kennisdeling met andere gemeentes en stakeholders
 • De repliceerbaarheid van de oplossing moet worden aangetoond door in een gemeente in een ander EU-lidstaat een soortgelijke demonstratie (vaak op wat kleinere schaal) uit te voeren.

 

Volg ons op LinkedIn!

 

Dit artikel delen via: LinkedIn