LIFE subsidie voor Nederlandse gemeentes (1): Kwaliteit leefomgeving

Daktuin Rotterdam

LIFE financiert demonstraties van slimme oplossingen die breed inzetbaar zijn in Europa. Voorbeelden zijn de introductie van nieuwe technologie, nieuwe vormen van samenwerking tussen stakeholders en nieuwe financieringsarrangementen. Op 17 mei 2022 worden de nieuwe calls voor het LIFE programma 2022 gepubliceerd. Maar welke kansen biedt LIFE eigenlijk voor de Nederlandse gemeentes? In deze serie van drie blogs brengen we de mogelijkheden voor u in kaart.

Het onderdeel Kwaliteit leefomgeving kent twee smaken:

 • Circulaire economie en levenskwaliteit
 • Natuur en biodiversiteit

Doelstellingen

Beide onderdelen zijn relevant voor lokale overheden die de kwaliteit van de leefomgeving in hun gemeente willen verbeteren. Er gelden de volgende doelstellingen:

Circulaire economie en levenskwaliteit

 • Het beschermen, herstellen en verbeteren van de omgevingskwaliteit, met betrekking op de volgende thema’s:
  • Circulaire economie en afval
  • Lucht
  • Water
  • Bodem
  • Chemicaliën
  • Bouw

Natuur en biodiversiteit

 • Het beschermen van habitatten en soorten die onder de EU Habitat Directive vallen, met een focus op het Natura 2000 netwerk.

Voorbeelden van activiteiten en projecten

Circulaire economie en levenskwaliteit

Waar kun je als gemeente concreet aan denken?

Mogelijke onderwerpen zijn innovatieve concepten voor afvalscheiding — een onderwerp waar alle gemeentes mee te maken hebben. Ook kunt u denken aan maatregelen die luchtvervuiling (voornamelijk in de stedelijke ruimte) tegengaan, waarbij schoon transport een mogelijk thema is. Voor de onderwerpen water en bodem komen projecten in aanmerking die vervuiling tegengaan, met aandacht voor de rol die gezonde bodem- en watersystemen kunnen spelen in het aandragen van natuurlijke oplossingen voor problemen zoals hittestress en overstromingsgevaar. Ook geluidsvervuiling is een mogelijk thema. Tot slot is er speciale aandacht voor circulaire en natuur-inclusieve bouwconcepten.

LIFE is geschikt voor pilot- en demonstratieprojecten die ook andere Europese gemeentes tot voorbeeld kunnen dienen. Daarnaast kunt u als gemeente samenwerken met andere stakeholders, zoals bedrijven, maar ook burgerinitiatieven. U kunt subsidie ontvangen voor voorbereidende activiteiten, uitvoering, monitoren, disseminatie en communicatie en project management. Als u kunt laten zien dat dit noodzakelijk is, komt de aankoop van grond ook in aanmerking.

LOCAL WATER ADAPT - LIFE PROJECT

Natuur en biodiversiteit

Zoals hierboven aangegeven, gaat het binnen dit onderdeel om het behoud van habitatten en soorten die worden beschermd onder de EU Habitat Richtlijn. Uw acties moeten het Natura 2000 netwerk ten goede komen. Dit kan direct (omdat u acties implementeert binnen het netwerk, of een nieuw stuk grond aansluit bij het netwerk), maar ook indirect, bijvoorbeeld door het aanleggen van blauwgroene infrastructuur in een stedelijk gebied dat grenst aan het netwerk en daardoor van belang is voor de gezondheid van het gebied als geheel.

De focus moet liggen op natuurbehoud. Dit moet minimaal 35% uitmaken van uw budget. De aankoop van grond is een mogelijke budgetcategorie, als u bijvoorbeeld het Natura 2000 gebied in uw gemeente wilt uitbreiden. Kosten voor infrastructurele werken (bijvoorbeeld de aanleg van een fietspad of -brug) komen niet in aanmerking, tenzij het om zeer kleinschalige infrastructuur gaat die noodzakelijk is om het gebied toegankelijk te houden;

Belangrijke voorwaarden

 • Subsidiepercentage 60% van subsidiabele kosten
 • Gemiddelde subsidie-omvang €2-6 miljoen
 • Typische projectduur 3-5 jaar
 • Monitoren van het effect van uw acties is verplicht, evenals kennisdeling met andere partijen en het scheppen van mogelijkheden voor replicatie in een gemeente in een ander Europees land.

 

Volg ons op LinkedIn!

 

Dit artikel delen via: LinkedIn