Klimaatakkoord en subsidies: mobiliteit

Opladen van elektrische auto's

Een drieluik over het klimaatakkoord, deel 3

Het zal niemand ontgaan zijn: we hebben een klimaatakkoord! Het klimaatakkoord is een pakket aan maatregelen met als doel de klimaatverandering tegen te gaan.

In dit 3e blog gaan we in op wat het klimaatakkoord zegt over de mobiliteitssector en de uitwerking die dit heeft op subsidiemogelijkheden. Omdat zeevaart en luchtvaart grensoverschrijdend zijn en onder internationale afspraken vallen heeft de Mobiliteitstafel zich gericht op vervoer binnen Nederland. De nadruk ligt daarbij op wegvervoer.

De Mobiliteitstafel concludeert dat de kabinetsuitgangspunten ontoereikend zijn om de klimaatdoelen voor CO2-reductie – voor 2030 -49% (t.o.v. 1990) en 2050 -95% – te realiseren. Om de doelen te halen heeft de Mobiliteitstafel voor de periode tot 2030 en 2030-2050 rode draden uitgewerkt op drie thema’s: Schoner, Slimmer, Anders.

Dit is voor de periode nu tot 2030 uitgewerkt in vijf thema’s:

  • Duurzame energiedragers: hernieuwbare energiedragers, stimuleren waterstof en duurzaam inkopen overheden
  • Stimuleren elektrische (personen)vervoer: 100% emissieloze nieuwverkoop in 2030
  • Verduurzaming logistiek: milieuzones in steden, zero emissie bouwverkeer en mobiele werktuigen, klimaatneutrale en circulaire GWW, 30% CO2-reductie door achterland, binnenvaart
  • Verduurzaming personenmobiliteit: Reductie 8 miljard (auto)kilometers
  • Verkenning andere vormen en bekostiging mobiliteit.

De opstellers van het Klimaatakkoord verwijzen wat betreft mobiliteit naar de volgende subsidiekansen:

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++)

Om het veld te ondersteunen in de omslag van fossiele naar hernieuwbare brandstoffen wordt in de nieuwe regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++) € 200 miljoen gereserveerd voor productie en innovatie van duurzame geavanceerde biobrandstoffen en hernieuwbare synthetische brandstoffen.

MIA/ Vamil

Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) zijn fiscale stimuleringsmaatregelen die leiden tot een verlaging van de vennootschapsbelasting. Op de milieulijst staat een breed scala aan mobiliteitsinvesteringen voor wegvervoer, scheepvaart en distributie van alternatieve brandstoffen die voor MIA/Vamil in aanmerking komen. Enkele voorbeelden hiervan zijn de elektrische bus, de waterstofpersonenauto, lithiumhoudende accu voor vaartuigen en aardgasvulpunten.

Demonstratieregeling Klimaat Technologieën en Innovaties in Transport (DKTI)

De DKTI-Regeling is een uitvoering van de Duurzame Brandstofvisie gericht op het reduceren of elimineren van de CO2 uitstoot. Via deze regeling kan subsidie voor demonstratie van duurzame innovatieve technologie op het gebied van transport worden verkregen. De regeling zal in 2020 en 2021 weer worden opengesteld.

Interreg

Interreg is een Europese regeling met als doel de economische verschillen tussen regio’s te verkleinen en transnationale samenwerking te bevorderen. De focus ligt hierbij vooral op CO2 reductie en innovatie. Het moet hierbij gaan om projecten waarbij partijen uit meerdere landen een aantal jaar samenwerken. Omdat in 2020 het meerjarig financiele kader (2014-2020) van de EU afloopt is de exacte invulling van de Interreg-programma’s na 2020 nog niet bekend.

Connecting Europe Facility Transport (CEF-T)

CEF-T is een Europees programma voor het verbeteren van het Europese transportnetwerk. Hiervoor is het zogenoemde Trans European Network for Transport (TEN-T) ontwikkeld. Dit netwerk omvat de belangrijkste Europese transportroutes voor zowel weg, spoor, lucht als over water. Inzet is om deze routes te versterken door te investeren in infrastructuur en vervoermiddelen. Ook hiervoor geldt dat de invulling na 2020 nog niet bekend is. In 2019 en 2020 wordt de regeling nog een aantal keer opengesteld.

Connecting Europe Facility Energy (CEF-E)

Naast CEF-Transport heeft de Europese Unie ook een programma voor het verbeteren van haar energie infrastructuur: CEF-E. Enerzijds kan subsidie worden verkregen voor het upgraden van bestaande energienetwerken en anderzijds voor de ontwikkeling van nieuwe energienetwerken bijvoorbeeld voor hernieuwbare brandstoffen.

Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCHJU)

FCHJU is eveneens een Europese regeling voor onderzoek, ontwikkeling en demonstratie van innovatieve technieken op het gebied van waterstof en brandstofcellen. Het achterliggende beleidsdoel is om waterstof- en brandstofcellen commercieel haalbaar te maken. De regeling stimuleert vooral deelname van het MKB.

Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS)

Hoewel de SDS-regeling niet expliciet wordt benoemd in het Klimaatakkoord is dit wat betreft het verduurzamen van schepen een relevante regeling. De SDS is gericht op de marktintroductie van innovatieve, experimentele scheepsbouw- en scheepsverbouwingstechnologieën die bijdragen aan duurzame ontwikkeling op het gebied van emissiereductie, geluidsreductie, duurzame levenscyclus of scheepvaartactiviteiten.

Green Deal Maritiem

Inmiddels heeft de minister van Infrastructuur en Water bekend gemaakt dat een Green Deal is gesloten voor de scheepvaart met als doelstellingen: klimaatneutrale binnenvaart in 2050 en 70 procent CO2-vermindering voor de zeevaart in datzelfde jaar. Naar verwachting komt ook hiervoor subsidie beschikbaar.

Evers + Manders en het klimaatakkoord

Evers + Manders subsidieadviseurs heeft jarenlange ervaring op het gebied van subsidies op het gebied van duurzame en innovatieve mobiliteit. We weten waar de mogelijkheden liggen en zijn sparringpartner in het opzetten van samenwerkingsprojecten. Meer weten? Neem contact met ons op en we gaan graag met u in gesprek.

Dit artikel delen via: LinkedIn