Klimaatakkoord en subsidies: Gebouwde omgeving

Verduurzamen woningen

Een drieluik over het klimaatakkoord, deel 2

Het zal niemand ontgaan zijn: we hebben een klimaatakkoord! Het klimaatakkoord is een pakket aan maatregelen met als doel de klimaatverandering tegen te gaan. In dit 2e blog gaan we in op wat het klimaatakkoord zegt over de gebouwde omgeving en de uitwerking die dit heeft op subsidiemogelijkheden. De nadruk ligt in het Klimaatakkoord op de bestaande bouw.

In Nederland staan ruim 7 miljoen huizen en 1 miljoen andere gebouwen. Om het klimaatdoel te halen moeten gebouwen in een vlot tempo worden verduurzaamd: 50.000 per jaar in 2021 verder opbouwend naar 200.000 per jaar in 2030.

Bestaande bouw: Wijkgerichte aanpak en renovatieversneller

De komende jaren wil het kabinet samen met gemeenten 100 bestaande wijken aardgasvrij maken. Hiervoor is het wijkgerichte programma ‘Proeftuinen Aardgasvrije Wijken’ opgezet. In 2018 hebben de eerste 27 gemeentes met innovatieve plannen voor aardgasvrije wijken ondersteuning vanuit dit programma gekregen. In 2019, 2020 en 2021 zal de regeling opnieuw worden opengesteld. In de proeftuinen zoeken gemeenten samen met bewoners en gebouweigenaren per wijk de beste oplossingen. Dit betekent dat in de ene wijk gekozen wordt voor een warmtenet, terwijl elders voor all electric wordt gekozen of het bestaande aardgasnet wordt gebruikt voor groen gas of waterstof. Het streven is om de omzetting naar aardgasvrij ‘woonlastenneutraal’ uit te voeren. Dit betekent dat de verduurzaming via de (gedaalde) energierekening kan worden terugverdiend.

Naast de proeftuinen komt er ook een ‘renovatieversneller’ voor woningcorporaties. Doel is dat corporaties de vraag naar energiemaatregelen zoveel mogelijk bundelen in homogene, meerjarig voorspelbare pakketten, waarop de markt kan inspelen met standaardisatie, repeteerbaarheid en industrialisatie van haar processen. De aanname is dat dit vervolgens leidt tot een versnelde kennisopbouw en versnelde innovatie. Dit maakt verdere opschaling mogelijk. Voor de wijkgerichte aanpak en renovatieversneller is tot en met 2021 een jaarlijks budget van € 100 miljoen en vanaf 2022 € 70 miljoen gereserveerd.

Innovatie en kostenreductie

Om de benodigde investeringen via energiebesparing en lagere energielasten te kunnen financieren en betaalbaar te maken is nog veel innovatie en kostenreductie nodig. Daarom wordt ingezet op de Proeftuinen Aardgasvrije Wijken voor niet-technische innovaties en een Klimaat Innovatieprogramma voor technische innovaties om systematisch te kunnen experimenteren. Hiermee moeten enerzijds investeringen worden gestimuleerd en anderzijds aantrekkelijke financieringsvormen worden gecreëerd waarmee de investeringen kunnen worden betaald.

In het Klimaatakkoord worden een aantal aanpassingen van bestaande regelingen genoemd en worden nieuwe subsidies aangekondigd:

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

De ISDE-regeling die sinds 2016 bestaat biedt particuliere huiseigenaren en zakelijke gebruikers een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling in zijn huidige vorm zal blijven bestaan tot eind 2020. Vanaf 2021 wordt de ISDE waarschijnlijk verbreed en komen ook energiebesparende isolatiemaatregelen in aanmerking. Tot eind 2020 kan voor isolatiemaatregelen van de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) gebruik worden gemaakt. Voor de ISDE wordt een budget van € 100 miljoen per jaar gereserveerd.

Korting Verhuurderheffing

De afgelopen jaren konden woningbouwcorporaties gebruik maken van de Regeling Vermindering Verhuurderaftrek (RVV) Bij de verduurzaming van bestaande woningen. Deze is inmiddels gesloten. Wel komt er een nieuw instrument voor verhuurders dat in het Klimaatakkoord de werktitel ‘korting Verhuurderheffing’ heeft gekregen. Voor deze regeling wordt een budget van € 100 miljoen per jaar gereserveerd.

Energie Investeringsaftrek voor verhuurders

Via de Energie Investeringsaftrek (EIA) kunnen partijen investeringen in duurzame energie-opwekking en energiebesparende maatregelen aftrekken van de belastbare winst, waardoor zij minder vennootschapsbelasting afdragen. In het Klimaatakkoord wordt benoemd dat er specifiek voor verhuurders voor de periode 2020 t/m 2023 jaarlijks € 50 miljoen wordt uitgetrokken voor  de EIA.

Aanvullende middelen

Naast de bovengenoemde middelen stelt de Rijksoverheid voor de periode 2019-2021 € 150 miljoen aan aanvullende middelen ter beschikking. Deze zijn met name bedoeld voor de beleidsvorming en voorlichting. Onder beleidsvorming wordt verstaan ondersteuning van decentrale overheden bij het realiseren van de Regionale Energiestrategie en de ondersteuning van gemeenten bij de uitwerking van transitievisies warmte. Onder voorlichting wordt het informeren van bewoners en gebouweigenaren verstaan om de totstandkoming van uitvoeringsplannen op wijkniveau te stimuleren. Tenslotte zijn deze middelen bestemd voor laadpalen voor elektrisch vervoer.

 

Niet alleen in regelingen die worden besproken in het Klimaatakkoord zijn ontwikkelingen, ook in een aantal andere:

Demonstratie Energie Innovatie (DEI)Binnen de DEI biedt de programmalijn ‘Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen’ ruimte voor pilotprojecten. Het gaat hierbij om kortlopende projecten van één jaar. Voor dit jaar is snelle actie geboden: de call sluit 13 augustus. Er is een budget beschikbaar van € 11 miljoen.
Urban EnergyPartijen die producten of diensten voor duurzame energie in de gebouwde omgeving ontwikkelen zoals duurzame energieopwekking, energiebesparing of flexibele betrouwbare energie-infrastructuur kunnen gebruik maken van de Urban Energy Regeling. Het gaat hierbij om projecten die maximaal 4 jaar lopen. Enige haast is wel geboden: De call voor 2019 sluit op 10 september. Er is een budget beschikbaar van € 10 miljoen.
Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma's (MMIP's)Op dit moment kan voor de onderwerpen ‘Versnelling energierenovaties in de gebouwde omgeving’ en ‘Duurzame warmte en koude in de gebouwde omgeving’ subsidie worden verkregen vanuit het MMIP. Aanvragen moeten uiterlijk 10 september worden ingediend. Projecten mogen een maximale duur van 5 jaar hebben. Er is voor de openstelling van 2019 € 40 miljoen beschikbaar.

Evers + Manders en het klimaatakkoord

Evers + Manders subsidieadviseurs heeft jarenlange ervaring op het gebied van subsidies op het gebied van duurzame innovaties. Zo richten wij ons specifiek op de thema’s energie en circulaire economie (energiesystemen, duurzame energie, duurzaamheid en circulair). We weten waar de mogelijkheden liggen en zijn sparringpartner in het opzetten van samenwerkingsprojecten. Meer weten? Neem contact met ons op en we gaan graag met u in gesprek.

 

Dit artikel delen via: LinkedIn