Klimaatakkoord en subsidies: energie-innovatie en industrie

Energie en klimaat

Een drieluik over het klimaatakkoord, deel 1

Het zal niemand ontgaan zijn: we hebben een klimaatakkoord! Het klimaatakkoord is een pakket aan maatregelen met als doel de klimaatverandering tegen te gaan. Nederland wil de jaarlijkse CO2-uitstoot in 2030 met 49% terugdringen, ten opzichte van 1990. Voor wie het is vergeten: 1990 was het jaar van de Flippo en het jaar dat Sinéad O’Connor de hitparades domineerde met Nothing Compares 2 U, maar ook het jaar dat Groen Links werd opgericht.

Het tegengaan van klimaatverandering gaat gepaard met wortel en stok. Aan de ene kant wordt goed gedrag beloond, aan de andere kant is het de bedoeling dat de vervuiler gaat betalen.

Uiteraard heeft dit ook zo zijn uitwerking op subsidieprogramma’s. In een serie van drie blogs laten wij de belangrijkste ontwikkelingen de revue passeren, beginnend bij de thema’s energie-innovatie en industrie.

Stimulering Duurzame Energie

De subsidieregeling Stimulering Duurzame Energie (SDE+) is een belangrijke exploitatiesubsidie voor de grootschalige productie van duurzame energie. In 2020 zal de regeling worden verbreed en is het criterium niet langer de productie van duurzame energie, maar het reduceren van de CO2-uitstoot. Hiermee komt er binnen de SDE++, zoals de regeling gaat heten, ook ruimte voor andere technologieën dan duurzame opwekking die klimaatverandering tegengaan. In het klimaatakkoord staat verder dat er plannen zijn dat het instrumentarium na 2025 verder op de schop gaat, om de kosteneffectiviteit van de regeling te waarborgen.

Innovatieregelingen

  • Subsidieregeling Hernieuwbare Energie (HER+). De HER heeft als doel om de toekomstige uitgaven op de SDE+ te verminderen door de productiekosten van hernieuwbare energie te verlagen. De regeling wordt voortgezet tot en met 2025. Wel wordt vanaf 2023 het budget afgebouwd. Tot die tijd zijn er voldoende kansen om innovatieve technologieën de belangrijke stap richting de markt te laten maken, vindt het Kabinet. Naast de productie van hernieuwbare energie biedt de HER ook ruimte voor technieken die een toename van de productie van hernieuwbare energie mogelijk maken, zoals energieopslag en Smart Grids.
  • Demonstratie Energie-Innovatie (DEI+). De DEI+ richt zich op pilotprojecten en demonstratieprojecten gericht op innovatieve technologieën die bijdragen aan CO2 De regeling wordt doorgetrokken tot en met 2030. Hierbij wordt de verbreding van de regeling die dit jaar is gestart voortgezet. Vanaf dit jaar is er geld beschikbaar voor CO2-reductie binnen de industrie, flexibilisering van het elektriciteitssysteem, innovaties voor aardgasloze woningen, wijken en gebouwen en de ruimtelijke inpassing van grootschalige duurzame energieopwekking.
  • Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s). Vanuit een integrale kennis- en innovatieagenda (IKIA) hebben de sectortafels van het Klimaatakkoord 13 MMIP’s gedefinieerd, zoals Hernieuwbare Elektriciteit op zee (MMIP 1), sluiting van industriële kringlopen (MMIP 6) en Elektrificatie en radicaal vernieuwende processen (MMIP 8). Deze programma’s bieden langjarige commitment om nieuwe innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor de klimaatopgave. Voor de eerste MMIP’s zijn inmiddels subsidieprogramma’s in het leven geroepen. Naar verwachting zullen de overige MMIP’s volgen.
  • Nationale Wetenschapsagenda (NWA). In het kader van de Nationale Wetenschapsagenda worden specifieke calls uitgezet voor wetenschappelijk onderzoek. De NWA heeft als doel antwoorden te vinden op vragen rondom maatschappelijke uitdagingen, zoals de energietransitie. Een recent voorbeeld is de ECCM-themacall (ElektroChemische Conversie en Materialen). Het doel van deze call is om via elektrochemische conversie energiedragers te maken die kunnen worden gebruikt voor grootschalige opslag.

Naast bovengenoemde regelingen geeft het klimaatakkoord aan dat er tevens ruimte blijft voor nieuwe instrumenten, daar waar dat nodig is. Daarnaast zijn er generieke programma’s waar kansen liggen voor energie-innovatie en CO2-reductie.

Specifieke thema’s

Specifiek wil het Klimaatakkoord dat er meer geld gaat naar een drietal innovatiethema’s:

  • Opslag en conversie (10 – 15 miljoen euro)
  • Waterstof (30 – 40 miljoen euro)
  • Ruimtelijke inpassing duurzame energie (10 – 20 miljoen euro).

Deze bedragen worden jaarlijks beschikbaar gesteld, met name voor pilot en demonstratieprojecten. Ook dit jaar was er extra geld beschikbaar voor deze thema’s (Demonstratie Energie-Innovatie, Waterstofregeling).

Evers + Manders en het klimaatakkoord

Evers + Manders subsidieadviseurs heeft jarenlange ervaring op het gebied van subsidies op het gebied van duurzame innovaties. Zo richten wij ons specifiek op de thema’s energie en circulaire economie (energiesystemen, duurzame energie, duurzaamheid en circulair). We weten waar de mogelijkheden liggen en zijn sparringpartner in het opzetten van samenwerkingsprojecten. Meer weten? Neem contact met ons op en we gaan graag met u in gesprek.

Dit artikel delen via: LinkedIn