Investeringskansen in gebouwde omgeving

Voor investeringen in de gebouwde omgeving zijn er dit jaar volop kansen. Zo biedt de RVV op drie onderdelen mogelijkheden voor woningcorporaties. Maar ook voor particuliere en zakelijke woninggebruikers zijn er meerdere opties om financiële ondersteuning te verkrijgen:

Regeling Vermindering Verhuurderaftrek (RVV)

RVV biedt in 2020 weer nieuwe kansen voor woningcorporaties. Deze regeling is bedoeld voor partijen die minimaal 50 sociale huurwoningen verhuren en verhuurderheffing betalen. Het ministerie van BZK heeft voor de RVV voor de komende 10 jaar een budget van 1 miljard euro ter beschikking gesteld.

De openstelling voor 2020 kent drie onderdelen:

 • RVV Nieuwbouw

Woningcorporaties die investeren in nieuwbouw van sociale woningen kunnen een heffingsvermindering krijgen van minimaal € 12.500,– per woning. Het voordeel kan oplopen tot € 25.000,– voor gemeenten waar de woningschaarste nu en/of in de toekomst groot is. De huurprijs van de nieuwe woningen moet onder de 1ste aftoppingsgrens vallen.

 • RVV Tijdelijke woningen

Woningcorporaties die nieuwe tijdelijke woningen realiseren of bestaande gebouwen als kantoren of verzorgingshuizen ombouwen tot tijdelijke huurwoningen, kunnen . Gedurende 15 jaar vrijstelling krijgen van afdracht van de verhuurderheffing. De vrijstelling voor tijdelijke woningen staat open tot medio 2025.

 • RVV Aankoop woningen

Woningcorporaties die woningen aankopen in de zogenaamde krimpregio’s –waar enerzijds een overschot is van particuliere woningen en anderzijds een tekort aan sociale huurwoningen – kunnen een vrijstelling van 20 jaar van de verhuurderheffing krijgen voor aangekochte woningen. De krimpregio’s zijn een aantal gemeenten in Zuid-Limburg, de Achterhoek en delen van Groningen en Friesland.

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

De ISDE is in 2020 ook weer aan te vragen door particulieren en zakelijke gebruikers. Wel is de ISDE sinds begin dit jaar ingeperkt. Er kan geen subsidie meer worden aangevraagd voor pelletkachels en biomassaketels. Ook is de nadruk komen te liggen op de bestaande bouw: Nieuwbouwprojecten waarvan de omgevingsvergunning na 30 juni 2018 is aangevraagd komen niet meer in aanmerking. Voor warmtepompen en zonneboilers in de bestaande bouw is de ISDE ook in 2020 van toepassing. Het subsidiebedrag voor een warmtepomp ligt tussen de 500 en de 2.000 euro. Voor een zonneboiler is het indicatieve bedrag 500 euro.

Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH)

In 2019 was de SEEH alleen aan te vragen voor VvE’s. Dit jaar kunnen particulieren die eigenaar en bewoner zijn ook weer gebruik maken van de SEEH. Er moet sprake zijn van twee of meer energiebesparende isolatiemaatregelen: bijvoorbeeld vloerisolatie en hoogrendementsglas. Naast subsidie voor specifieke maatregelen kan ook subsidie worden verkregen voor een maatwerkadviesrapport (voor particuliere eigenaren) of energieadvies eventueel in combinatie met procesbegeleiding en een meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

Energie investeringsaftrek (EIA)

De EIA is een fiscale stimuleringsmaatregel die onder meer op de gebouwde omgeving toepasbaar is. De EIA leidt tot een verlaging van de vennootschapsbelasting (Vpb); 45% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen kunnen worden afgetrokken van de fiscale winst. Dit levert een gemiddeld netto voordeel van 11% op. Organisaties die niet Vpb-plichtig zijn kunnen de EIA gebruiken in een leaseconstructie. De energiebesparende bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen staan op de Energielijst, die elk jaar ververst wordt. De Energielijst van 2020 is onlangs gepubliceerd. Op deze lijst staan onder meer de volgende maatregelen voor bedrijfsgebouwen:

 • HR-glas voor bedrijfsgebouwen
 • Warmtepompen/ -boilers
 • LED-verlichtingssysteem
 • Warmte- en koudeopslag in de bodem
 • Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking

Milieu investeringsaftrek/ Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA en Vamil)

De MIA en Vamil zijn eveneens fiscale stimuleringsmaatregelen voor Vpb-plichtigen. Deze zijn echter met name op CO2-reductie gericht. De MIA levert een maximale aftrek van 36% van de investeringskosten van de fiscale winst op. Daarnaast biedt Vamil de mogelijkheid om 75% van de investering op een willekeurig moment af te schrijven. Interessante opties voor de gebouwde omgeving zijn:

 • Circulair utiliteitsgebouw/ woning/ gevel
 • Renovatie of nieuwbouw van utiliteitsgebouwen volgens BREAAM-NL, GPR-Gebouw 4.3 of LEED 4BD+C
 • Materiaalgebruik: o.a. bio-asfalt, duurzaam beton, duurzame dakbedekking
 • Diverse installaties voor klimaatadaptatie zoals groene daken, gevelbegroeiing, infiltratiesystemen en regenwaterbuffers

Maatwerkaanpak

Evers + Manders Subsidieadviseurs beschikt over brede ervaring met bovengenoemde regelingen. In de praktijk blijkt dat voor elk vastgoedobject een maatwerkaanpak noodzakelijk is. Onder specifieke voorwaarden zijn combinaties van subsidiekansen mogelijk. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op!

Dit artikel delen via: LinkedIn