Generieke subsidies voor IT innovatieprojecten op een rij

IT innovatieprojecten

Bent u actief in het ontwikkelen van IT oplossingen? Hieronder vindt u een aantal subsidieregelingen op een rij die relevant zijn voor ondernemingen die bezig zijn met innovatie op IT of ICT gebied.

Subsidieregelingen voor individuele bedrijven

 

WBSO

De WBSO of languit: Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen, onderdeel speur- en ontwikkelingswerk, is een fiscale stimuleringsregeling van de Nederlandse overheid. Dit houdt in dat een deel van de loonkosten, maar ook overige kosten en uitgaven, op het gebied van speur- en ontwikkelingswerk wordt gecompenseerd door middel van een vermindering van de afdracht van de loonheffingen.

IT-projecten komen in aanmerking voor de WBSO-regeling als er sprake is van ontwikkeling van technisch nieuwe programmatuur. Dit betekent dat er technische uitdagingen moeten worden overwonnen waarvoor nieuwe code dient te worden geschreven in een formele programmeertaal (bijvoorbeeld in .NET, Java, Python of C++). Dit betekent praktisch gezien dat het implementeren van alleen bestaande software elementen, of het verbinden hiervan, niet onder deze regeling valt, aangezien hier geen nieuwe code wordt geschreven.

 

Innovatiebox

De Innovatiebox is net zoals de bovengenoemde WBSO een fiscale stimuleringsregeling. De WBSO is echter gericht op de ontwikkeling van de innovatie, terwijl de Innovatiebox gericht is op de fase nadat de innovatie op de markt is gebracht. Wanneer de Innovatiebox is toegekend, betalen bedrijven die winst maken met innovaties minder vennootschapsbelasting over deze winst.

Om in aanmerking te komen voor de Innovatiebox moet de ontwikkelde innovatie voortkomen uit WBSO-activiteiten (waar een S&O verklaring voor is verkregen) en er moet in bepaalde gevallen ook een patent voor de innovatie zijn toegekend. 

 

EIA

De energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale stimuleringsregeling voor inkomsten- of vennootschapsbelastingplichtige ondernemers, gericht op het stimuleren van investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen.

Om voor de EIA in aanmerking te komen moet er minimaal 2.500 euro worden geïnvesteerd. Daarnaast mag het energiebesparende bedrijfsmiddel niet eerder gebruikt zijn en moet deze op de energielijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) staan. Ook moet het middel binnen 3 maanden nadat de investering is aangegaan worden gemeld. Specifiek voor IT-projecten staan er op de energielijst ook specifieke softwarematige investeringen, en is het daarom zeker de moeite van het bekijken waard.

Subsidieregelingen voor samenwerkingsverbanden

 

MIT

De MIT-regeling (MKB-Innovatiestimulering Topsectoren) richt zich op de ondersteuning van MKB ondernemers die R&D activiteiten uitvoeren binnen de zogenaamde topsectoren. Deze topsectoren bestaan uit:  

  • Agro & Food
  • Chemie
  • Creatieve Industrie
  • Energie
  • High Tech Systems and Materials
  • Life Sciences & Health
  • Logistiek
  • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
  • Water & Maritiem

De MIT-regeling kent een aantal instrumenten gericht op werkzaamheden die bij de verschillende fasen van een IT-innovatieproject horen. Deze instrumenten bestaan uit kennisvouchers, haalbaarheidsprojecten (TRL 3-4) en R&D-samenwerkingsprojecten (TRL 4-6). De Technology Readiness Level (TRL) geeft de fase van de technologische ontwikkeling aan.

De MIT-regeling is aantrekkelijk voor IT-organisaties die samenwerkingsplannen hebben, gericht op innovatie. Daarnaast kunnen ook (individuele) haalbaarheidsstudies worden aangevraagd, om technische en economische risico’s in kaart te brengen van een technische innovatie. 

 

Fasen van technologische ontwikkeling

 

Eurostars

Eurostars is een Europees financieringsprogramma voor MKB-ondernemingen die onderzoek doen en een technologisch innovatief product, proces of dienst in de markt willen zetten. Een onderzoekuitvoerende MKB-er is een MKB-er waarbij ten minste 10% van de omzet of FTE’s wordt besteed aan R&D activiteiten. De regeling biedt kansen voor samenwerking in innovatieprojecten die minder ver in de R&D stadia zitten (TRL 3-6).

Om voor de regeling in aanmerking te komen zijn twee stappen noodzakelijk: Ten eerste moet een projectvoorstel bij het Eurostars secretariaat in Brussel worden ingediend. Vervolgens, wanneer een voorstel wordt goedgekeurd, kan in Nederland subsidie worden aangevraagd via RVO.

Ander punt van belang is dat er altijd een samenwerking moet zijn tussen partijen uit minstens 2 Eurostarslanden. Daarnaast kunnen ook grote bedrijven, kennisinstellingen en universiteiten deelnemen aan een MKB-geleid consortium.

EIC Accelerator 

Het MKB-instrument EIC Accelerator is een regeling van de Europese Commissie (voorheen het SME-instrument) dat innovatieve  MKB ondersteunt met het opschalen en naar de internationale markt brengen van een nieuw product, proces of dienst (TRL 6 of hoger). De regeling omvat “gerichte calls” op basis van in het werkprogramma vastgestelde thema’s of uitdagingen, waaronder Artificial Intelligence.

Deze regeling staat naast samenwerkingsverbanden ook open voor individuele MKB-ondernemingen.

Wij helpen u graag verder

Wilt u meer weten over één van de bovenstaande subsidies, neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend intakegesprek over samenwerkingsmogelijkheden. Wij brengen samen met u de mogelijkheden in kaart en maken een inschatting van de haalbaarheid van uw plannen. Op grond daarvan kunt u een afgewogen beslissing nemen of u het traject aangaat en krijgt u van ons een eerlijk advies over de route en de slagingskansen.

 

 

 

Volgt u ons al op LinkedIn?

 

Dit artikel delen via: LinkedIn