Gemeenten opgelet: Woningbouwimpuls de redder in woningnood!

Woningbouw

Het woningtekort in Nederland blijft een urgent vraagstuk. Zo blijkt uit onderzoek dat in Nederland 300.000 mensen noodgedwongen geen eigen huur- of koopwoning hebben. Vijfentwintig plussers die nog bij hun ouders wonen, young professionals in antikraak woningen, mensen die inwonen bij een ander gezin – allemaal veel voorkomende voorbeelden van groepen mensen die graag een eigen huis zouden huren of kopen, maar dat op dit moment niet kunnen. Omdat de woningen er niet zijn, of omdat zij de beschikbare huizen simpelweg niet kunnen betalen. Betaalbare woningen zijn dun gezaaid—een trend die bovendien haar piek in 2025 nog moet bereiken. Het verstrekken van minder bouwvergunningen vanwege de welbekende stikstof en PFAS problematiek heeft bovendien geleid tot een daling in de woningbouw.

De Woningbouwimpuls

De Woningbouwimpuls is een subsidieregeling voor gemeenten met als doel de versnelde realisatie van in totaal 96.000 woningen, samen goed voor 10% van de totale opgave voor de komende tien jaar zoals vastgesteld door het kabinet.

De regeling bereikt dit door het publiek financieel tekort van woningbouwprojecten aan te vullen. Het publiek tekort is een knelpunt wat bij gemeenten vaak voorkomt. Uit tussentijdse evaluatie van de Woningbouwimpuls is gebleken dat het publieke tekort per woning kan oplopen tot ruim € 12.000. Een dergelijk tekort kan ontstaan, bijvoorbeeld door de verminderde opbrengsten van een betaalbaar woningbouwprogramma, of het maken van niet-verhaalbare kosten van noodzakelijke maatregelen om het project te realiseren.

Door het aanvullen van dit tekort, komt de Woningbouwimpuls ook expliciet (maar niet uitsluitend) ten goede aan de realisatie van betaalbare woningen voor starters of mensen met een middeninkomen. Vijfenzestig procent van de woningen die steun krijgen van de Woningbouwimpuls, vallen in de categorie “betaalbaar”.

Naast de woningbouw zelf komen ook noodzakelijke maatregelen in aanmerking. Het gaat hierbij om:

 • Infrastructurele ontsluiting van de woningen;
 • Terugbrengen van de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden;
 • Bodemsanering;
 • Uitplaatsen van hinderende activiteiten;
 • Inrichting van de openbare ruimte; en
 • Betaalbaar maken van de woningen.

Aanvraag

Aanvragen kunnen gedaan worden door alle Nederlandse gemeenten

Evaluatiecriteria zijn:

 • Noodzaak
 • Effectiviteit
 • Efficiëntie; en
 • Urgentie

Tijdens de twee eerdere rondes van de Woningbouwimpuls, financierde de regeling maar liefst 57 van de 100 aanvragen.

Voorwaarden

Voor regio’s die voor meer dan 75% uit kleine gemeenten (minder dan 50.000 inwoners) bestaan, geldt een minimum aantal van 200 woningen per aanvraag. Voor andere regio’s geldt een minimum van 500 woningen.

Overige voorwaarden zijn:

 • De aanvraag heeft betrekking op een afgebakend projectgebied.
 • De realisatie van het project is nog niet begonnen op het moment van de aanvraag.
 • De bouw dient max. 3 jaar na toekenning van start te gaan; de laatste woningen moeten binnen 10 jaar na toekenning zijn gerealiseerd.
 • Het publiek financieel tekort waaraan het project tegemoet komt, moet aantoonbaar zijn. Maatregelen binnen het project moeten bovendien publieke investeringen zijn die noodzakelijk zijn voor de woningbouw.
 • Minstens 50% van de totale projectkosten moet gefinancierd worden door medeoverheden (d.w.z., gemeenten, provincies en waterschappen).
 • Minimaal 50% van de woningen binnen een project moet binnen de categorie “betaalbaar” vallen. Hieronder worden sociale huurwoningen gerekend; huurwoningen van max. €1.000 per maand; en koopwoningen met een verkoopprijs onder de NHG-kostengrens.

Subsidiabele kosten

Het totale budget bedraagt € 250 miljoen. Zoals hierboven ook benoemd, betreft de subsidie max. 50% van de totale projectkosten.

Rekenvoorbeeld

Om een rekenvoorbeeld te geven: Een gemeente brengt bij de Woningbouwimpuls een project in wat betrekking heeft op 500 woningen. Per woning is er in deze gemeente een publiek tekort van €12.000,-. Dit resulteert in een project met € 6.000.000 aan subsidiabele kosten. Rekening houdend met een maximale subsidie van 50% levert dit een potentiële subsidieopbrengst van € 3.000.000 op.

Deadlines

Het derde aanvraagtijdvak van deze regeling wordt geopend van 1 september tot en met 17 september 2021. Men streeft ernaar de uitslag bekend te maken in december. Plant u een woningbouwproject waarbij sprake is van een publiek financieel tekort? Neem dan gerust contact met ons op om de mogelijkheden in kaart te brengen.

 

 

Volg ons op LinkedIn!

 

Dit artikel delen via: LinkedIn