Geslaagde ISO9001:2015 controle beoordeling

Evers + Manders Subsidieadviseurs levert al vanaf 2012 gecertificeerde kwaliteit. In 2016 zijn we gecertificeerd tegen de nieuwe ISO 9001:2015 norm en augustus 2017 zijn we opnieuw zonder non-conformities geslaagd voor de ISO 9001:2015 controle beoordeling. De ISO 9001 certificering helpt ons bij het leveren van kwaliteit in subsidieadvies.

Kwaliteit en continue verbetering

De ISO 9001 certificering maakt dat de door Evers + Manders Subsidieadviseurs geleverde kwaliteit  aantoonbaar is en dat de prestaties van de organisatie continu verbeteren. Het kwaliteitssysteem helpt ons op consistente wijze subsidieaanvragen en financieel subsidiemanagementdiensten te leveren die voldoen aan de eisen van opdrachtgevers, subsidieverleners en wet- en regelgeving. Met een doortimmert opleidingsplan en een scherp luisterend oor voor opdrachtgevers en subsidieverleners werken wij voortdurend aan onze werkwijze en kwaliteit.

Voordelen opdrachtgevers

Een ISO 9001 certificaat  bevestigt het vertrouwen dat opdrachtgevers mogen hebben in de kwaliteit van de subsidieadvisering van Evers + Manders Subsidieadviseurs.

De onafhankelijke ISO 9001 certificering door Lloyd’s Register Quality Assurance bevestigt dat Evers + Manders Subsidieadviseurs

  • een consistente werkwijze heeft voor het leveren van advies, het opstellen van succesrijke aanvragen en het accuraat beheren en uitvoeren van financieel management projecten, zodat opdrachtgevers het bedrag aan subsidie verwerven dat hen toekomt;
  • medewerkers met een hoog kennisniveau van innovatieve projecten, subsidieregelingen, subsidievoorwaarden en projectmanagement in dienst heeft, die regelmatig worden bijgeschoold en die een volwaardige partner zijn bij het identificeren van de mogelijkheden en bij het aanvragen en verantwoorden van subsidies.
  • werkzaamheden en opdrachten evalueert en waar nodig verbetering aanbrengt, zodat toekomstige werkzaamheden en opdrachten nog beter uitgevoerd kunnen worden (PDCA cyclus).

Klanttevredenheid

Klanttevredenheid is belangrijk voor de continuïteit van elke organisatie en zeker voor een subsidieadviesbureau. Het helpt ons de afstemming met de verwachtingen en behoeften van opdrachtgevers te structuren. Wij gebruiken de reacties van onze opdrachtgevers om onze processen nog beter te maken.

Enkele reacties van onze tevreden klanten vindt u hier.

Proces management uitbesteden geeft rust

Een ingevulde aanvraag, voorzien van alle handtekeningen, klaar voor indiening. Dat is het eindpunt van een traject dat heel wat meer vraagt dan het zetten van mooie zinnen op papier. Het vraagt om te beginnen goed management van het proces van eerste projectidee naar die ingevulde aanvraag. Goed management betekent niet alleen efficiënt werken, maar ook zorgen dat u laat zien dat uw project goed aansluit bij de doelstellingen en voorwaarden van de subsidiegever, waardoor de kans van slagen toeneemt. Subsidie aanvragen betekent bijna altijd dat er met anderen moet worden samengewerkt. Een samenwerking maakt goede coördinatie, een gefaseerde aanpak en heldere onderlinge afspraken extra belangrijk.

De match van het projectidee met de subsidieregeling

De adviseurs van Evers + Manders kunnen u bij het procesmanagement ondersteunen en u veel van het werk voor de aanvraag uit handen nemen. Het begint bij het vinden van een goede match tussen uw projectidee en een subsidieregeling. De adviseur zal met u samen een analyse maken van de sterke en zwakke punten van uw idee in relatie tot de subsidieregeling. Wat moet er in ieder geval geregeld worden om aan de formele voorwaarden te voldoen? Wat kan er nog meer worden gedaan om de slagingskans te verhogen? Zijn alle partners aan boord, moeten er nog partners gezocht worden. En blijven de partners aan boord?

Procesmanagent is de sleutel tot een kansrijke aanvraag

Vervolgens zal de adviseur u helpen het projectidee uit te werken in de subsidie aanvraag. Dit vergt onder meer een heldere projectstructuur met een verdeling van activiteiten en budget over de partners. Vaak zal aan het begin van het aanvraagtraject een startbijeenkomst worden georganiseerd waarbij de partners de uitgangspunten vastleggen, de eigen belangen in lijn brengen met het consortium belang, en afspraken maken over de verdere acties. Ook later in het traject zal de adviseur de discussie tussen de partners faciliteren om deze efficiënt en effectief te laten verlopen met een hechte samenwerking als resultaat. Onze adviseur kan de voortgang en de kwaliteit van de informatie van de partners bewaken en zo nodig najagen. De adviseur zal ook organiseren dat degenen die de aanvraag moeten tekenen, bijtijds de informatie krijgen die hiervoor nodig is. Kortom, een subsidieaanvraag is inhoud en proces en bij beide kunnen wij u helpen.

 


Rolf Kunneke, hoogleraar economie van infrastructuren TU Delft

Evers + Manders heeft ons geholpen bij een Horizon 2020 aanvraag. Samen met hen hebben we het doel duidelijk gedefinieerd; het product dat we met het project willen opleveren. Onderweg naar de aanvraag hebben zij ons op het goede spoor gehouden en regelmatig een zetje in de rug gegeven. Zo bleef de voortgang erin. Dat heeft ons veel werk uit handen genomen en de rust gecreëerd om goed na te denken over de inhoud van de werkpakketten. Daar gaat het ons per slot van rekening om. En dat blijven we toch het leukst vinden.


hoe kunnen wij u helpen?

Projectidee toetsen, subsidieregeling zoeken, het aanvraagproces managen, teksten redigeren, etc. Evers + Manders Subsidieadviseurs kan u bij al die zaken helpen. Samen met u kunnen wij een maatwerkpakket samenstellen.

ISO 9001:2015 summa cum laude

Zonder dat non-conformities zijn geconstateerd is Evers + Manders Subsidieadviseurs gecertificeerd voor de ISO 9001:2015 kwaliteitsnorm. Met de hoogste lof. Summa cum laude. Waarom vindt Evers + Manders de erkenning van kwaliteit in de bedrijfsprocessen zo belangrijk? Dit blog geeft het antwoord.

Kwaliteit + vertrouwen

Evers + Manders Subsidieadviseurs werkt voor haar dienstverlening alweer een tijdje volgens de nieuwste kwaliteitsnorm ISO 9001:2015. Als kroon op de transitie van de oude naar deze nieuwe norm ontving Evers + Manders op 4 april 2017 van Lloyds Register LRQA het bijbehorende kwaliteitscertificaat. Er zijn maar heel weinig subsidieadviesbureaus gecertificeerd. Evers + Manders is bovendien de eerste die het kwaliteitsmanagementsysteem volgens de nieuwe norm heeft gecertificeerd.

Het antwoord op het waarom van certificering is eigenlijk heel eenvoudig. Evers + Manders werkt permanent aan “het verbeteren van de algehele prestaties van de organisatie” en wil door certificering de kwaliteit van de organisatie borgen en aantonen. Voor topprestaties in subsidieadvisering is goed immers eenvoudigweg niet goed genoeg.

Plan-Do-Check-Act werkprocescyclus

Risico gebaseerd denken staat centraal in de nieuwe norm. Zo ook zijn alle bedrijfsprocessen van Evers + Manders doordrenkt met de Plan-Do-Check-Act werkprocescyclus. In het complimenteuze verslag van het assessment stelt Lloyds in het verlengde hiervan niet alleen met genoegen vast dat klanttevredenheid op systematische wijze wordt gemeten, maar ook dat de score op tevreden klanten duidt. Heel vanzelfsprekend voor de aard van het bureau is de dienstverlening  in overeenstemming met de wet- en regelgeving, concludeert Lloyds.

Competentiemanagement

Subsidieadvisering is mensenwerk. De medewerkers moeten hun vak beheersen. Evers + Manders zet hier flink op in. Het is dan ook niet vreemd dat Lloyds een goed ingevoerd, professioneel bedreven en effectief systeem van competentiemanagement aantrof. Lloyds zag onder meer een goede benutting van kansen bij het inwerktraject van 4 nieuwe medewerkers door op onderdelen andere adviseurs meteen bij te scholen.

Dit alles draagt bij aan de kwaliteit van op te stellen subsidieaanvragen én aan het financieel management en compliance van toegekende subsidies.

Projectdefinitie

Evers +Manders komt in een heldere aanpak met scherp oog voor zowel de belangen van opdrachtgevers als de doelstelling van subsidieregelingen steevast tot klinkend resultaat. Dit doet Evers + Manders onder andere door samen met de opdrachtgevers bij de start van de samenwerking het project voor de subsidieaanvraag scherp en goed te definiëren.

Vanuit de projectdefinitie worden vervolgens alle aspecten uitgelicht, uitgewerkt, gewikt en gewogen om tot een scorende aanvraag te komen. Deze van grof naar fijn aanpak met tussentijdse toets momenten voorkomt dat bij de aanvraag betrokkenen door de details onderweg de rode draad kwijt raken en niet optimaal kunnen bijdragen.

Grondstoffenakkoord: op weg naar een circulaire economie!

In september 2016 is het Rijksbrede programma Circulaire Economie gestart. In dit programma staat wat nodig is om zuiniger en slimmer met grondstoffen, producten en diensten om te gaan. Het Grondstoffenakkoord is het startpunt voor deze samenwerking. Op  24 januari 2017 ondertekenden ministers Henk Kamp, Sharon Dijksma en 180 partijen het Grondstoffenakkoord. Hiermee is een belangrijke horde genomen in de ambitie van Nederland om in 2050 een volledig circulaire economie te zijn.

Het grondstoffenakkoord vormt een extra stimulans bovenop de Green Deals die al zijn afgesloten en die nog komen. Zo heeft de watersector onder andere greendeals op het gebied van energie en hergebruik en terugwinning van grondstoffen afgesloten.

Evers + Manders en de circulaire economie

Evers + Manders ondersteunt actief verschillende projecten en ontwikkelingen die direct bijdragen aan het verduurzamen van processen en het circulair worden van de economie. Wij doen dit onder andere door

  • Het opzetten van circulaire innovatieprojecten met ketenpartijen
  • Het realiseren van succesvolle consortia
  • Het schrijven van succesvolle projectvoorstellen voor het verkrijgen van financiering
  • Het begeleiden van de projecten tijdens de uitvoering

Uw ambities in de circulaire economie

Succesvolle projecten die reeds volop bijdragen aan de doelstellingen van het Grondstoffenakkoord zijn onder andere de ombouw van rioolwaterzuivering Amersfoort tot een Energie- en grondstoffenfabriek (www.omzetpuntamersfoort.nl) en het terugwinnen van cellulose uit afvalwater met als doel hieruit hoogwaardig bioplastic te produceren (www.cellu2pla.nl/nl).

Hebt u een project of idee waarmee u bijdraagt aan de Nederlandse ambities om circulair te worden? Wij verkennen graag met u  de mogelijkheden om hiervoor financiering te vinden! 

ISO 9001 certificering brengt kwaliteit in subsidieadvies

In september 2015 is de nieuwe ISO 9001:2015 kwaliteitsnorm geïntroduceerd. Evers + Manders Subsidieadviseurs levert al vanaf 2012 gecertificeerde kwaliteit en kan nu melden dat het eigen kwaliteitssysteem op orde is voor deze nieuwe norm. Er zijn maar heel weinig subsidieadviesbureaus gecertificeerd. Dat is bijzonder, want certificering helpt bij kwaliteit in subsidieadvies. 

Risicogebaseerd denken

In de inleiding van de nieuwe norm staat de noodzaak van certificering kernachtig samengevat: “Het besluit om een kwaliteitsmanagementsysteem in te voeren is een strategische beslissing voor een organisatie die kan bijdragen aan het verbeteren van de algehele prestaties van de organisatie”.

Een van de belangrijkste nieuwe elementen in deze internationale kwaliteitsnorm is de Plan-Do-Check-Act-werkprocescyclus (PDCA-cyclus) die risicogebaseerd denken impliceert.

Onze ervaring is al langer dat een dergelijke aanpak in de praktijk goed werkt. Subsidieaanvragen komen veelal onder de druk van een deadline in een dynamisch proces tot stand. Zeker als er sprake is van consortia die gezamenlijk een aanvraag doen kan dit in een complexe omgeving zijn (bijvoorbeeld bij Horizon 2020 aanvragen). De kwaliteit van een aanvraag is aantoonbaar beter als van meet af aan een consequent werkproces wordt gevolgd. De uitdaging komt dan te liggen waar het hoort: bij de kwaliteit van de aanvraag.

Aantoonbare kwaliteit

Voor Evers + Manders Subsidieadviseurs is het grootste belang van haar ISO 9001 certificering dat het de geleverde kwaliteit ook aantoonbaar maakt. Het kwaliteitssysteem helpt op consistente wijze subsidieaanvragen en financieel subsidiemanagementdiensten te leveren die voldoen aan de eisen van opdrachtgevers, subsidieverleners en wet -en regelgeving.

Lloyds Register voelt ons daarover jaarlijks stevig aan de tand en controleert zo of Evers + Manders Subsidieadviseurs doet wat het zegt dat ze doet. Een schouderklop van Lloyds in de vorm van het ISO 9001 certificaat is daarom voor opdrachtgevers een belangrijk kwaliteitskenmerk van het subsidieadviesbureau.

Kansrijke subsidieaanvragen en scherp financieel management

Klanttevredenheid is belangrijk voor de continuïteit van elke organisatie en zeker voor een subsidieadviesbureau. ISO 9001 helpt de afstemming met de verwachtingen en behoeften van opdrachtgevers te structuren. De ISO 9001 norm dwingt om werk te maken van klanttevredenheid. Vanzelfsprekend in een PDCA-cyclus. Ook al werd dit al gedaan, Evers + Manders ontkomt er zo niet aan klanttevredenheid serieus te nemen én wat te doen met klantreacties. Het helpt invulling te geven aan het belangrijkste doel van de dienstverlening van Evers + Manders: met kansrijke subsidieaanvragen en scherp financieel management kwaliteit leveren aan tevreden opdrachtgevers.

Bijzonder eigenlijk dat zo weinig subsidieadviesbureaus de dienstverlening hebben gecertificeerd.