Proces management uitbesteden geeft rust

Een ingevulde aanvraag, voorzien van alle handtekeningen, klaar voor indiening. Dat is het eindpunt van een traject dat heel wat meer vraagt dan het zetten van mooie zinnen op papier. Het vraagt om te beginnen goed management van het proces van eerste projectidee naar die ingevulde aanvraag. Goed management betekent niet alleen efficiënt werken, maar ook zorgen dat u laat zien dat uw project goed aansluit bij de doelstellingen en voorwaarden van de subsidiegever, waardoor de kans van slagen toeneemt. Subsidie aanvragen betekent bijna altijd dat er met anderen moet worden samengewerkt. Een samenwerking maakt goede coördinatie, een gefaseerde aanpak en heldere onderlinge afspraken extra belangrijk.

De match van het projectidee met de subsidieregeling

De adviseurs van Evers + Manders kunnen u bij het procesmanagement ondersteunen en u veel van het werk voor de aanvraag uit handen nemen. Het begint bij het vinden van een goede match tussen uw projectidee en een subsidieregeling. De adviseur zal met u samen een analyse maken van de sterke en zwakke punten van uw idee in relatie tot de subsidieregeling. Wat moet er in ieder geval geregeld worden om aan de formele voorwaarden te voldoen? Wat kan er nog meer worden gedaan om de slagingskans te verhogen? Zijn alle partners aan boord, moeten er nog partners gezocht worden. En blijven de partners aan boord?

Procesmanagent is de sleutel tot een kansrijke aanvraag

Vervolgens zal de adviseur u helpen het projectidee uit te werken in de subsidie aanvraag. Dit vergt onder meer een heldere projectstructuur met een verdeling van activiteiten en budget over de partners. Vaak zal aan het begin van het aanvraagtraject een startbijeenkomst worden georganiseerd waarbij de partners de uitgangspunten vastleggen, de eigen belangen in lijn brengen met het consortium belang, en afspraken maken over de verdere acties. Ook later in het traject zal de adviseur de discussie tussen de partners faciliteren om deze efficiënt en effectief te laten verlopen met een hechte samenwerking als resultaat. Onze adviseur kan de voortgang en de kwaliteit van de informatie van de partners bewaken en zo nodig najagen. De adviseur zal ook organiseren dat degenen die de aanvraag moeten tekenen, bijtijds de informatie krijgen die hiervoor nodig is. Kortom, een subsidieaanvraag is inhoud en proces en bij beide kunnen wij u helpen.

 


Rolf Kunneke, hoogleraar economie van infrastructuren TU Delft

Evers + Manders heeft ons geholpen bij een Horizon 2020 aanvraag. Samen met hen hebben we het doel duidelijk gedefinieerd; het product dat we met het project willen opleveren. Onderweg naar de aanvraag hebben zij ons op het goede spoor gehouden en regelmatig een zetje in de rug gegeven. Zo bleef de voortgang erin. Dat heeft ons veel werk uit handen genomen en de rust gecreëerd om goed na te denken over de inhoud van de werkpakketten. Daar gaat het ons per slot van rekening om. En dat blijven we toch het leukst vinden.


hoe kunnen wij u helpen?

Projectidee toetsen, subsidieregeling zoeken, het aanvraagproces managen, teksten redigeren, etc. Evers + Manders Subsidieadviseurs kan u bij al die zaken helpen. Samen met u kunnen wij een maatwerkpakket samenstellen.

Lust for LIFE 2017!

Wist u dat klimaatadaptatie maatregelen in Rotterdam en Putten, maar ook grondstoffen- en energiehergebruik uit de waterketen door de EU medegefinancierd worden? Voorbeeldprojecten met deze thematiek zijn de afgelopen jaren door het EU LIFE-programma ondersteund met een aantrekkelijke subsidie die op kan lopen tot wel 60% van de kosten!

Drie thema’s

Het goede nieuws is dat het LIFE-programma ook in 2017 weer projecten subsidieert die bijdragen aan de verbetering van natuur en klimaat. Innovatieve ideeën rondom het hergebruik van grondstoffen, circulaire economie, natuurbeheer en klimaatadaptatie kunnen in september weer meedingen binnen de drie thema’s van LIFE:

 • Natuur en Biodiversiteit
 • Klimaat
 • Milieu en efficiënt gebruik van grondstoffen

Ten opzichte van voorafgaande rondes is het daarbij wel van belang om te weten dat het voor Nederland gealloceerde budget voor de periode 2014-2017 op is (Nationale allocatie geldt niet voor het thema Klimaat).

Nederlands budget is op. Wat nu?

Voor Nederlandse projecten zijn er echter twee manieren om alsnog succesvol te zijn binnen het LIFE-programma 2017:

 • Zorg voor een substantiële bijdrage van een buitenlandse partner, waardoor de nationale allocatie vervalt
 • Projecten die hoog genoeg scoren maar geen gealloceerd budget hebben komen op de reservelijst terecht. Doordat niet alle landen hun allocatie volledig gebruiken zijn in het verleden verschillende projecten van de reservelijst alsnog gefinancierd ondanks een gebrek aan nationaal budget.

In beide gevallen is het wel van belang om een goede projectopzet te hebben waaruit duidelijk de meerwaarde van het project en de deelnemende partners blijkt. Een Nederlands project heeft dus zeker kans van slagen, maar de lat ligt wel hoog!

Uw projectidee doorspreken is nuttig

Evers + Manders heeft veel ervaring met het begeleiden van LIFE-aanvraagtrajecten en een bijzonder constante en hoge slaagkans. Wij dragen dan ook graag bij aan het omzetten van uw idee naar een succesvolle aanvraag. Bent u niet zeker of uw idee wel onder de LIFE-regeling past en kansrijk is? Neem dan gerust een keer een kijkje op de websites van onderstaande, door ons succesvol begeleide projecten om inspiratie op te doen.

Vanzelfsprekend zijn we ook beschikbaar om het met u over indieningsmogelijkheden bij andere regelingen te hebben.

 


KLIMAAT – LIFE URBAN ADAPT –  https://www.urbanadapt.eu/

Het LIFE URBAN ADAPT project is een samenwerking tussen de Gemeente Rotterdam, RWS en WNF om de effecten van klimaatverandering in het stedelijk gebied te verminderen. Om Rotterdam klimaatbestendig en groener te maken worden in de demonstratiegebieden Nieuwe Maas en Zomerhofkwartier nieuwe maatregelen getest en geëvalueerd. De participatieve aanpak met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties staat daarbij centraal.

 

MILIEU –  LIFE OMZET- https://www.omzetpuntamersfoort.nl/

LIFE-OMZET is een samenwerking tussen Waterschap Vallei en Veluwe en STOWA. Rioolwaterzuiveringen zijn ontwikkeld om afvalwater op een optimale en efficiënte manier te zuiveren. Zo ontstaat schoon water, wat geloosd kan worden op het oppervlaktewater. De resterende afvalstoffen worden afgevoerd. Tegenwoordig wordt afvalwater ook gezien als een waardevolle bron van energie, maar ook van grondstoffen als fosfaat. Het doel van Omzetpunt Amersfoort is een bijdrage leveren aan de oplossing van het klimaatprobleem door op een duurzame manier afvalwater te zuiveren en doelmatig gebruik te maken van grondstoffen en energie.


 

 

Meer dan subsidies alleen

Het gaat er om wat je met subsidies kunt verwezenlijken. Daar ga ik voor. Dan moet je begrijpen waar een bedrijf mee zit, wat is het probleem en waar de uitdaging in zit. Dan zie je de oplossingen en de weg er naar toe en hoe subsidies hierin een rol kunnen spelen.

Neem de aanpak voor ontgassing van binnenvaartschepen waarmee een einde komt aan de vele tonnen aan vluchtige organische stoffen als benzeen die ieder jaar de lucht in worden geblazen, een onderschat gezondheids- en milieuprobleem dat niet thuis hoort in onze samenleving.

In 2012 stak Marc Freriks van BFT tanker logistics, een middelgroot tankvaartagentschap, zijn nek uit. Hij beloofde zijn personeel een einde aan de ongecontroleerde ontgassing te maken. Dit zonder te vermoeden aan welk een traject hij begon.

Niet lang daarna zat hij met een aantal partijen om tafel om te bespreken welke aanpak van dit probleem haalbaar was. Dit in een veld waar menig industrieel en menig innovatie al gesneuveld was. Met een subsidieaanvraag als katalysator was het mogelijk partijen bij elkaar te brengen en samen te laten werken aan de ontwikkeling van een nieuwe innovatieve dampverwerkingsinstallatie voor de scheepvaart.

Met toegekende subsidies als MIT samenwerking, een Stimulering Duurzame Initiatieven bij de Rotterdamse Haven / Deltalinqs en Duurzame zeehavens bij provincie Noord-Holland als mede een MIA-Vamil aanvraag is er nu een installatie beschikbaar in Rotterdam. In Amsterdam komt er binnenkort ook een. Niet alleen subsidies, maar ook een aanvullende crowd funding, hebben deze ontwikkeling mogelijk gemaakt, iets wat het maatschappelijk draagvlak nog eens duidelijk onderstreept.

Na jaren van bestuurlijk touwtrekken van Freriks met de overheid mag de Don Quichot in Rotterdam ook binnenvaartschepen ontgassen. Dit dankzij een ontheffing van de Nederlandse overheid. Dit samen met het provinciale verbod op ontgassing legt de basis voor het uitbannen van deze praktijk in Nederland. De volgende stap is de acceptatie en implementatie op Europese schaal, een horde die nog keer op keer hoog blijkt. Een vervolg van dit schoolvoorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen is in alle opzichten internationale navolging waard.

Met nieuwe Horizon 2020 subsidieaanvragen begin je nu

Het nieuwe concept Horizon 2020 programma Health, Demographic change and Wellbeing voor de periode 2018 – 2020 is bekend. Zoals het er nu naar uit ziet zal het op 6 november 2017 worden opengesteld voor het indienen van aanvragen voor vele onderwerpen in dit programma. De deadline ligt voor de meeste calls naar verwachting op 10 april 2018.

Hogere kans op succes

Dat duurt nog even, zou je kunnen zeggen. Echter, onze ervaring is dat alleen die aanvragen kans maken die voldragen zijn en waarin alles tot in detail klopt. Inclusief een inhoudelijk uitgebalanceerd consortium met passende ambities van de partners die naadloos aansluit op de strategische doelstellingen van de EU. De praktijk leert dat het vormen van een consortium en het bepalen van een passende en strategische benadering van de aanvraag veel doorlooptijd vergt.  Als het je ambitie is om echt een goede kans op succes te hebben, dan adviseren wij nu al te beginnen met de voorbereidingen.

Meer weten?

Gun je zelf de ruimte om hier voldoende tijd voor te nemen. Wij spreken graag het programma met je door om de mogelijkheden te bepalen en een aanpak te ontwikkelen die de meeste kans op succes oplevert.

ISO 9001:2015 summa cum laude

Zonder dat non-conformities zijn geconstateerd is Evers + Manders Subsidieadviseurs gecertificeerd voor de ISO 9001:2015 kwaliteitsnorm. Met de hoogste lof. Summa cum laude. Waarom vindt Evers + Manders de erkenning van kwaliteit in de bedrijfsprocessen zo belangrijk? Dit blog geeft het antwoord.

Kwaliteit + vertrouwen

Evers + Manders Subsidieadviseurs werkt voor haar dienstverlening alweer een tijdje volgens de nieuwste kwaliteitsnorm ISO 9001:2015. Als kroon op de transitie van de oude naar deze nieuwe norm ontving Evers + Manders op 4 april 2017 van Lloyds Register LRQA het bijbehorende kwaliteitscertificaat. Er zijn maar heel weinig subsidieadviesbureaus gecertificeerd. Evers + Manders is bovendien de eerste die het kwaliteitsmanagementsysteem volgens de nieuwe norm heeft gecertificeerd.

Het antwoord op het waarom van certificering is eigenlijk heel eenvoudig. Evers + Manders werkt permanent aan “het verbeteren van de algehele prestaties van de organisatie” en wil door certificering de kwaliteit van de organisatie borgen en aantonen. Voor topprestaties in subsidieadvisering is goed immers eenvoudigweg niet goed genoeg.

Plan-Do-Check-Act werkprocescyclus

Risico gebaseerd denken staat centraal in de nieuwe norm. Zo ook zijn alle bedrijfsprocessen van Evers + Manders doordrenkt met de Plan-Do-Check-Act werkprocescyclus. In het complimenteuze verslag van het assessment stelt Lloyds in het verlengde hiervan niet alleen met genoegen vast dat klanttevredenheid op systematische wijze wordt gemeten, maar ook dat de score op tevreden klanten duidt. Heel vanzelfsprekend voor de aard van het bureau is de dienstverlening  in overeenstemming met de wet- en regelgeving, concludeert Lloyds.

Competentiemanagement

Subsidieadvisering is mensenwerk. De medewerkers moeten hun vak beheersen. Evers + Manders zet hier flink op in. Het is dan ook niet vreemd dat Lloyds een goed ingevoerd, professioneel bedreven en effectief systeem van competentiemanagement aantrof. Lloyds zag onder meer een goede benutting van kansen bij het inwerktraject van 4 nieuwe medewerkers door op onderdelen andere adviseurs meteen bij te scholen.

Dit alles draagt bij aan de kwaliteit van op te stellen subsidieaanvragen én aan het financieel management en compliance van toegekende subsidies.

Projectdefinitie

Evers +Manders komt in een heldere aanpak met scherp oog voor zowel de belangen van opdrachtgevers als de doelstelling van subsidieregelingen steevast tot klinkend resultaat. Dit doet Evers + Manders onder andere door samen met de opdrachtgevers bij de start van de samenwerking het project voor de subsidieaanvraag scherp en goed te definiëren.

Vanuit de projectdefinitie worden vervolgens alle aspecten uitgelicht, uitgewerkt, gewikt en gewogen om tot een scorende aanvraag te komen. Deze van grof naar fijn aanpak met tussentijdse toets momenten voorkomt dat bij de aanvraag betrokkenen door de details onderweg de rode draad kwijt raken en niet optimaal kunnen bijdragen.

Innovatie na Horizon 2020

Horizon 2020, EU’s kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, is een groot succes. Dit is met een aantal belangrijke kanttekeningen ook de conclusie van de mid-term evaluatie van het programma. Het concept rapport presenteert ook aanbevelingen voor het 9de kaderprogramma, de opvolger van Horizon 2020.

In deze blog hebben we de belangrijkste zaken op een rijtje gezet.

Meer geld naar onderzoek en innovatie

De EU en haar lidstaten investeren te weinig in onderzoek en innovatie. Het advies is 3% van het bruto binnenlands product, oplopend naar 4%. Momenteel staat de teller op iets meer dan 2%. Voor het 9de kaderprogramma wordt daarom ingezet op een budget van € 100 miljard. Met deze budgetverhoging van ongeveer 25% verwacht de commissie dat ook het honoreringspercentage van subsidieaanvragen omhoog gaat.

Wetenschappelijk onderzoek versus close-to-market projecten

Een groot verschil tussen Horizon 2020 en haar voorganger, het 7de kaderprogramma (FP7), is de verschuiving naar close-to-market projecten. Met name binnen de pilaren “Societal Challenges” en “Industrial Leadership” focust Horizon 2020 zich sterk op de hogere Technology Readiness Levels (TRLs).

Volgens het rapport is dit te ver doorgeslagen:

 • De focus op close-to-market projecten biedt te weinig ruimte voor disruptieve innovaties.
 • De impact van industrie gedreven Joint Technology Initiatives is onzeker.
 • Er is te weinig ruimte voor universiteiten en kennisinstellingen.

De schrijvers van het rapport willen daarom onderscheid gaan maken tussen opkomende en gevestigde sectoren. Voor grotere industriële partijen uit “mature” sectoren zou een lagere vergoeding kunnen gaan gelden of zou de Commissie kunnen overstappen op leningen in plaats van subsidies. Dit zou ook de private investering in R&D moeten vergroten.

Excellentie als belangrijkste evaluatiecriterium

De focus bij evaluaties moet gericht blijven op excellentie. Vooral bij fundamenteel onderzoek zou impact minder zwaar mee moeten gaan wegen. Verder worden twee nieuwe evaluatie sub-criteria voorgesteld:

 • Social Sciences & Humanities integration and geographical balance (onderdeel van impact).
 • Verhouding projectgrootte en doelstellingen (onderdeel van implementation).

Rondom impact blijken veel onduidelijkheden te bestaan, zowel bij aanvragers als bij evaluatoren. Er moet daarom een betere definitie voor impact komen. Daarnaast pleit het rapport voor onderscheid tussen verschillende typen projecten of projecten met verschillende TRL niveaus.

Een andere belangrijke conclusie is dat de kwaliteit van de evaluatie moet verbeteren. Allereerst moeten reviewers beter geëvalueerd worden. Daarnaast moet het Evaluation Summary Report meer diepgang krijgen, zodat duidelijker wordt waarom voorstellen wel of niet scoren.

Overige aandachtspunten/aanbevelingen

 • Oplossen van het verschil tussen Noord-Zuid en Oost-West (participation gap, brain drain)
 • Verdere versimpeling en transparantie
 • Meer internationale samenwerking tussen EU en niet-EU landen
 • Sterkere focus op Social Sciences & Humanities
 • Sterkere focus op gender equality
 • SME-instrument en Fast Track to Innovation blijven
 • Meer focus op agriculture en health
 • Nieuw programma voor early-stage researchers (binnen 3 jaar na hun PhD)
 • Blijven inzetten op Open Access en Open Science.

Conclusie

De verwachting is dat het 9de kaderprogramma in grote lijnen gaat lijken op Horizon 2020. Wel zullen er nuanceverschillen zijn. Over de rol van close-to-market projecten is het rapport minder duidelijk. Gesteld wordt dat dit te veel de focus heeft gekregen binnen Horizon 2020. Tegelijkertijd is het rapport zeer enthousiast over de rol en impact van het SME-instrument en Fast Track to Innovation.

Voordat het tijd is voor het 9de kaderprogramma hebben we nog de laatste Werkprogramma’s van Horizon 2020 tegoed (2018 – 2020). Heeft u innovatieve plannen en u wilt deze met Europese partners tot een succes brengen, dan komen we graag met u in contact. Wij helpen u graag verder.

Bron: DRAFT REPORT on the assessment of Horizon 2020 implementation in view of its interim evaluation and the Framework Programme 9 proposal (2016/2147(INI))

 

Investeringskansen in de woonsector

Het Energieakkoord en Woonakkoord hebben geresulteerd in een aantal subsidies voor nieuwbouw, renovatie en verbetering van de energieprestatie van woningen en bedrijfspanden. Deze subsidies zijn van belang voor woningcorporaties en particuliere verhuurders van woningen, eigenaren van woningen en bedrijfspanden voor eigen gebruik en ook bedrijven in de bouwsector en projectontwikkelaars.

Renovatie, nieuwbouw, Sloop en Samenvoeging: RVV

Eigenaren van sociale huurwoningen die verhuurderheffing betalen kunnen via de RVV (Regeling Vermindering Verhuurderheffing) een deel van die heffing terug krijgen. De mogelijkheid van RVV is afhankelijk van de locatie van de huurwoningen. 

 

RVV per woningNieuwbouwOmzetten naar woonfunctieSloop en samenvoegingVerbouw
Rotterdam-Zuid€ 25 - 35.000€ 10.000€ 25.000€10 - 25.000
Krimpgebieden*€ 10.000€ 25.000
Schaarstegebieden**€20.000€10.000
Heel Nederland€ 10.000€ 10.000

* Oost Groningen, Noordoost Friesland, Achterhoek, Zuid Limburg en delen van Zeeuws Vlaanderen
** Provincie Utrecht, Oosten van Noord Brabant, Betuwe, Veluwe en delen van Noord en Zuid Holland.

 

Om in aanmerking te komen voor RVV moet een minimumbedrag per woning worden geïnvesteerd, gelijk aan tenminste 2,5 maal de mogelijke heffingvermindering.

Verbetering energieprestatie: STEP, SEEH en ISDE

Huursector

STEP (Stimuleringsregeling Energieprestatie huursector) kan worden aangevraagd door eigenaren van huurwoningen. Zij kunnen subsidie krijgen voor investeringen die leiden tot een verbetering van de energieprestatie van de huurwoningen. De Energie-index moet per woning vóór en na de investering worden bepaald. De grootte van de verandering in de index bepaalt de hoogte van de STEP subsidie. Deze kan oplopen tot € 9500,– per woning. STEP kan in ieder geval worden aangevraagd tot eind 2018.

Eigenaren van huizen en bedrijfspanden voor eigen gebruik

SEEH (Subsidie Energiebesparing Eigen Huis) en ISDE (Investeringssubsidie Duurzame Energie) kunnen worden aangevraagd door particuliere huiseigenaren en verenigingen van eigenaren (VvE). SEEH kan, tot eind 2018, worden aangevraagd voor investeringen in tenminste twee energiebesparende maatregelen als isolatie van dak, vloer, gevel en spouwmuur, het vervangen van, glas, deuren en kozijnen, het aanleggen van ventilatiesystemen en voorzieningen voor warmteterugwinning. Per woning wordt maximaal € 20.000 subsidie verstrekt. Voor een VvE is een gemiddeld maximumbedrag van € 20.000 per woning van toepassing. ISDE kan, in ieder geval tot eind 2017, worden aangevraagd voor investeringen in zonneboilers, warmtepompen, biomassakachels en pelletkachels. De maximale subsidie is € 2500,– per woning. Bedrijven kunnen ook ISDE aanvragen.

Expertise + Maatwerk

Bent u van plan om te investeren in uw woningen of bedrijfspand? Evers + Manders Subsidieadviseurs helpt u graag verder met een passend advies. Wij leveren het maatwerk bij uw project. Wist u dat STEP en RVV ook in combinatie kunnen worden gebruikt? Wij kunnen u helpen om die mogelijkheid maximaal te benutten.

Horizon 2020: Personalised medicine

The final work programme under Horizon 2020 for the years 2018-2020 is currently being shaped. Recently, the European Commission published 17 scoping papers, which highlight the Commission’s key priorities for each part of the Horizon 2020 Work Programme. The largest priority of the ‘Health, demographic change and well-being’ societal challenge 1 will be: Better health and care, economic growth and sustainable health systems. This priority reflects the Union’s aspiration for better health and healthy ageing, but at the same time the need for sustainable and accessible health care.

Paradigm shift in health care

The traditional medical approach of “one-size-fits-all” is slowly being replaced by the concept of personalised medicine, which refers to a medical model that uses individuals’ phenotypes and genotypes (e.g. molecular profiling, medical imaging, lifestyle data) to manage treatment, predisposition or prevention of disease. The overall goal of personalised medicine is to provide tailored health care to individual patients. Personalised medicine has been a recurring research topic in past work programmes and it will make a reappearance in the forthcoming one.

Despite rapid advances in “omics” technologies and our better understanding of the molecular basis of various diseases, the implementation of personalised medicine in health care has been slow. This is in part due to the lack evidence supporting the benefit of personalised medicine for patients and the health care system. The EU wishes to establish Europe as a global leader in personalised medicine research and accelerate translation of new knowledge on disease aetiology and technological innovation into personalised health and care solutions.

Translation into calls

Invited research areas within the sub-priority of personalised medicine will include chronic, rare and transmittable diseases. The ageing population, minorities and high-risk groups are a few examples of targeted populations.

Publication of the 2018-2020 Work Programme is expected in October 2017. If your R&D is directly in line with the ambitions of the EU, we suggest to start early with your preparations. Horizon 2020 is a highly competitive funding programme and to increase your chances of securing funding it is vital to start early with formulating a strategic approach and building a consortium.

If you would need advice on how to prepare yourself for the upcoming Horizon 2020 programme or are looking for information on other challenges, priorities and research lines, you are welcome to get in touch with Evers + Manders for a non-committal talk.

Grondstoffenakkoord: op weg naar een circulaire economie!

In september 2016 is het Rijksbrede programma Circulaire Economie gestart. In dit programma staat wat nodig is om zuiniger en slimmer met grondstoffen, producten en diensten om te gaan. Het Grondstoffenakkoord is het startpunt voor deze samenwerking. Op  24 januari 2017 ondertekenden ministers Henk Kamp, Sharon Dijksma en 180 partijen het Grondstoffenakkoord. Hiermee is een belangrijke horde genomen in de ambitie van Nederland om in 2050 een volledig circulaire economie te zijn.

Het grondstoffenakkoord vormt een extra stimulans bovenop de Green Deals die al zijn afgesloten en die nog komen. Zo heeft de watersector onder andere greendeals op het gebied van energie en hergebruik en terugwinning van grondstoffen afgesloten.

Evers + Manders en de circulaire economie

Evers + Manders ondersteunt actief verschillende projecten en ontwikkelingen die direct bijdragen aan het verduurzamen van processen en het circulair worden van de economie. Wij doen dit onder andere door

 • Het opzetten van circulaire innovatieprojecten met ketenpartijen
 • Het realiseren van succesvolle consortia
 • Het schrijven van succesvolle projectvoorstellen voor het verkrijgen van financiering
 • Het begeleiden van de projecten tijdens de uitvoering

Uw ambities in de circulaire economie

Succesvolle projecten die reeds volop bijdragen aan de doelstellingen van het Grondstoffenakkoord zijn onder andere de ombouw van rioolwaterzuivering Amersfoort tot een Energie- en grondstoffenfabriek (www.omzetpuntamersfoort.nl) en het terugwinnen van cellulose uit afvalwater met als doel hieruit hoogwaardig bioplastic te produceren (www.cellu2pla.nl/nl).

Hebt u een project of idee waarmee u bijdraagt aan de Nederlandse ambities om circulair te worden? Wij verkennen graag met u  de mogelijkheden om hiervoor financiering te vinden! 

Horizon 2020 Challenge 1: Health, demographic change and well-being

Europe faces emerging and potentially unsustainable healthcare costs, due to the increase in chronic diseases, to an ageing population and to increasing societal demands. If nothing changes, the quality of care and accessibility to care will be in jeopardy, leading to enhanced inequality.

Innovative health and care delivery services

To address this challenge, the European Union is expected to aim for better health and care, economic growth and sustainable health systems. To achieve this the EU formulated priorities and a strategic direction for the period 2018-2020 of the Horizon 2020 grant programme.

Within the priority ‘Innovative health and care delivery services and the integration of care’ is proposed as research line.

It is interesting to know that this research line aims at:

 • Providing for a path to innovation and implementation of integrated care programmes,
 • providing for evidence of benefits to the society,
 • Focussing on the user engagement,
 • Addressing societal needs by high impact disruptive technologies,
 • Strengthening the procurement communities and the links between the demand and supply sides.

This, by promoting the creation, the assessment and scaling-up of demand-driven open innovation health and care eco-systems for more effective approaches on key challenges, such as cancer, cardiovascular diseases, dementia, mental health and multi-morbidities.

Aspects to consider are organisational, financing and business models, workforce training, hospital and telemedicine services, home care, self-care, patient centeredness and patient empowerment.

This research line includes the integration of the care dimension, by the promotion of health literacy, and by better coordinating the primary and community care with the specific needs of the patient.

first Deadlines: end 2017

The work program is now under construction and the first draft is expected to be available in a few months’ time. The first deadlines for calls will be at the end of this year.

If your R&D is directly in line with the ambitions of the EU, we suggest to start early with your preparations. The latest calls show a high competition and to stand a chance it is vital to start early with the strategic approach and the composition of a consortium.

If you would like to have some advice on how to prepare yourself for the upcoming Horizon 2020 programme for the years 2018-2020, or are interested in information on other challenges, priorities and research lines you are welcome to get in touch with us for a non-committal talk. 

Energie-innovatie binnen Horizon 2020 (2018 – 2020)

klimaattop Parijs en Europa

Het mag duidelijk zijn, de klimaattop in Parijs heeft veel losgemaakt. Tijdens de top hebben meer dan 200 landen afgesproken dat er alles aan gedaan moet worden om de opwarming van de aarde te beperken. Je ziet nu dat overheden hierop reageren, ermee aan de slag gaan en plannen beginnen te maken. Zo wil de Nederlandse overheid in de toekomst gaan sturen op CO2-reductie in plaats van hernieuwbare energie.

De klimaattop heeft ook duidelijk zijn stempel gedrukt op de scoping papers van Horizon 2020 voor de periode 2018-2020. In deze scoping papers wordt uiteengezet waarop de Europese Unie in de laatste drie jaar van het innovatieprogramma Horizon 2020 haar pijlen gaat richten. Dit document vormt de basis voor de werkprogramma’s die later dit jaar zullen gepubliceerd worden.

Werkprogramma Secure, Clean and Efficient Energy 2018 – 2020

Europa wil graag koploper zijn als het gaat om hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en de koolstofarme economie. Dit zijn dan ook de belangrijkste thema’s binnen het Werkprogramma Secure, Clean and Efficient Energy, onderdeel van het subsidieprogramma Horizon 2020. Hierbij wordt, zoals altijd, gekozen voor een goede balans tussen de ontwikkeling en de exploitatie van nieuwe energie-innovaties.

Het programma voor 2018-2020 is gericht op de volgende thema’s:

 • Global leadership in renewables. Zoals hierboven beschreven, wil Europa voorop lopen als het gaat om hernieuwbare energie. Horizon 2020 wordt ingezet om deze positie te versterken. Niet alleen door stappen te zetten op technologiegebied, maar ook door aandacht te besteden aan maatschappelijke, culturele en politieke knelpunten.
 • A smart citizen-centered energy system. Europa wil meer ruimte creëren voor de “prosumer”, de consument die tegelijkertijd energieproducent is. Dit vraagt om nieuwe technologische oplossingen, infrastructurele aanpassingen en de ontwikkeling van nieuwe business modellen. Hierbij moet gedacht worden aan slimme distributie en gebruik, slimme interfaces tussen opwekking en grids, en slimme steden en communities.
 • Efficient energy use. De Europese Unie ziet ook een belangrijke rol weggelegd voor energiebesparing. Dit leidt tot een directe CO2-reductie. Hierin trekt het werkprogramma op met het NMBP programma (Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Processing, and Biotechnology) en de Public Private Partnerships Energy-efficient Buildings en Sustainable Process Industry through Resource and Energy Efficiency.
 • Carbon Capture and Storage/Utilization. De Europese Commissie onderkent dat we in transitie zijn. We zijn niet van vandaag op morgen over op een volledig hernieuwbare energievoorziening. Horizon 2020 wordt daarom ook in 2018-2020 ingezet voor het afvangen van CO2 in combinatie met opslag of, beter nog, de omzetting van CO2 in nuttige producten.

Europees, nationaal of regionaal inzetten?

Horizon 2020 biedt mooie kansen, ook voor het Nederlandse bedrijfsleven. Echter, Nederland heeft ook eigen subsidieprogramma’s die zich richten op de energietransitie. De Topsector Energie kent een pakket aan mogelijkheden. Daarnaast is de koolstofarme economie één van de thema’s binnen de verschillende Interreg en EFRO programma’s.

Welk programma het meest geschikt is voor uw project hangt af van diverse factoren. En, natuurlijk, van uw ambities. Hierbij is het ook van belang om te kijken met wie u wilt samenwerken en wat u uiteindelijk met een project wilt bereiken.

Binnen Evers + Manders helpen wij bedrijven ook in deze vroege fase van een subsidieaanvraag. Samen met u kijken we naar de mogelijkheden. We geven een wel afgewogen advies waar u mee uit de voeten kunt. Hierbij spelen we altijd open kaart. Het gaat erom dat het uiteindelijk gekozen programma, als het inderdaad komt tot een subsidieaanvraag, past bij uw wensen, mogelijkheden en strategie.

How an EU grant can sort a global impact

How grants can facilitate the implementation of governmental policies: A great example!

2004 Ballast Water Management Convention in jeopardy

In 2009 the International Maritime Organization (IMO) was facing huge challenges for ratification and implementation of the 2004 Ballast Water Management Convention. Although important for the ecosystem and fishery industry the Ballast Water Management convention was not getting lifted:

 • There was a strong opposition from shipping
 • There was need for innovation for treatment of ballast water to meet the requirements
 • There was no technology available to track offenders and enforce the convention
 • The authorities had no idea how to implement the convention.

North Sea Ballast Water Opportunity Project to the rescue

Thus, ratification was nearly on a hold. With the support money from the Interreg North Sea IVB Regional Program, the North Sea Ballast Water Opportunity Project helped to overcome these problems. The impact of the project was on innovation for treatment, testing and enforcement, awareness, transnational exchange of information and discussion on implementation between authorities. It facilitated the IMO and national authorities in the ratification and implementation of the convention not only in Europe, but worldwide. In this, the scope and impact of this Interreg project was unprecedented.

With the ratification of Finland in the second half of 2016 the IMO Ballast Water Management Convention can come into force in September 2017. Finland was one of the countries that utilized the outcomes of the North Sea Ballast Water Opportunity Project.

It shows: EU grants can help solve global challenges!

There are more challenges that can benefit from a similar support by an EU grant. Whether you are a company developing innovations that may solve such a challenge, a governmental or non governmental agency or a science institute that wishes to pick up a challenge, these programs are there to help you to make the difference. They are looking for solution on topics as:

 • Energy transition
 • Greening transport, reducing CO2, SOx, NO2 and Shoot emission
 • Reducing emission of toxic hydrocarbons
 • Sustainable use of resources
 • Improving mobility

Amongst others, programs as Horizon 2020, Interreg, CEF-T and LIFE focus on helping to solve these global challenges. These programs hope to support the next idea that can help to face these challenges in a successful way!

If you have such an idea or challenge, lets meet and see how we can make it into a success.