Investeringskansen in de woonsector

Het Energieakkoord en Woonakkoord hebben geresulteerd in een aantal subsidies voor nieuwbouw, renovatie en verbetering van de energieprestatie van woningen en bedrijfspanden. Deze subsidies zijn van belang voor woningcorporaties en particuliere verhuurders van woningen, eigenaren van woningen en bedrijfspanden voor eigen gebruik en ook bedrijven in de bouwsector en projectontwikkelaars.

Renovatie, nieuwbouw, Sloop en Samenvoeging: RVV

Eigenaren van sociale huurwoningen die verhuurderheffing betalen kunnen via de RVV (Regeling Vermindering Verhuurderheffing) een deel van die heffing terug krijgen. De mogelijkheid van RVV is afhankelijk van de locatie van de huurwoningen. 

 

RVV per woningNieuwbouwOmzetten naar woonfunctieSloop en samenvoegingVerbouw
Rotterdam-Zuid€ 25 - 35.000€ 10.000€ 25.000€10 - 25.000
Krimpgebieden*€ 10.000€ 25.000
Schaarstegebieden**€20.000€10.000
Heel Nederland€ 10.000€ 10.000

* Oost Groningen, Noordoost Friesland, Achterhoek, Zuid Limburg en delen van Zeeuws Vlaanderen
** Provincie Utrecht, Oosten van Noord Brabant, Betuwe, Veluwe en delen van Noord en Zuid Holland.

 

Om in aanmerking te komen voor RVV moet een minimumbedrag per woning worden geïnvesteerd, gelijk aan tenminste 2,5 maal de mogelijke heffingvermindering.

Verbetering energieprestatie: STEP, SEEH en ISDE

Huursector

STEP (Stimuleringsregeling Energieprestatie huursector) kan worden aangevraagd door eigenaren van huurwoningen. Zij kunnen subsidie krijgen voor investeringen die leiden tot een verbetering van de energieprestatie van de huurwoningen. De Energie-index moet per woning vóór en na de investering worden bepaald. De grootte van de verandering in de index bepaalt de hoogte van de STEP subsidie. Deze kan oplopen tot € 9500,– per woning. STEP kan in ieder geval worden aangevraagd tot eind 2018.

Eigenaren van huizen en bedrijfspanden voor eigen gebruik

SEEH (Subsidie Energiebesparing Eigen Huis) en ISDE (Investeringssubsidie Duurzame Energie) kunnen worden aangevraagd door particuliere huiseigenaren en verenigingen van eigenaren (VvE). SEEH kan, tot eind 2018, worden aangevraagd voor investeringen in tenminste twee energiebesparende maatregelen als isolatie van dak, vloer, gevel en spouwmuur, het vervangen van, glas, deuren en kozijnen, het aanleggen van ventilatiesystemen en voorzieningen voor warmteterugwinning. Per woning wordt maximaal € 20.000 subsidie verstrekt. Voor een VvE is een gemiddeld maximumbedrag van € 20.000 per woning van toepassing. ISDE kan, in ieder geval tot eind 2017, worden aangevraagd voor investeringen in zonneboilers, warmtepompen, biomassakachels en pelletkachels. De maximale subsidie is € 2500,– per woning. Bedrijven kunnen ook ISDE aanvragen.

Expertise + Maatwerk

Bent u van plan om te investeren in uw woningen of bedrijfspand? Evers + Manders Subsidieadviseurs helpt u graag verder met een passend advies. Wij leveren het maatwerk bij uw project. Wist u dat STEP en RVV ook in combinatie kunnen worden gebruikt? Wij kunnen u helpen om die mogelijkheid maximaal te benutten.

Energie-innovatie binnen Horizon 2020 (2018 – 2020)

klimaattop Parijs en Europa

Het mag duidelijk zijn, de klimaattop in Parijs heeft veel losgemaakt. Tijdens de top hebben meer dan 200 landen afgesproken dat er alles aan gedaan moet worden om de opwarming van de aarde te beperken. Je ziet nu dat overheden hierop reageren, ermee aan de slag gaan en plannen beginnen te maken. Zo wil de Nederlandse overheid in de toekomst gaan sturen op CO2-reductie in plaats van hernieuwbare energie.

De klimaattop heeft ook duidelijk zijn stempel gedrukt op de scoping papers van Horizon 2020 voor de periode 2018-2020. In deze scoping papers wordt uiteengezet waarop de Europese Unie in de laatste drie jaar van het innovatieprogramma Horizon 2020 haar pijlen gaat richten. Dit document vormt de basis voor de werkprogramma’s die later dit jaar zullen gepubliceerd worden.

Werkprogramma Secure, Clean and Efficient Energy 2018 – 2020

Europa wil graag koploper zijn als het gaat om hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en de koolstofarme economie. Dit zijn dan ook de belangrijkste thema’s binnen het Werkprogramma Secure, Clean and Efficient Energy, onderdeel van het subsidieprogramma Horizon 2020. Hierbij wordt, zoals altijd, gekozen voor een goede balans tussen de ontwikkeling en de exploitatie van nieuwe energie-innovaties.

Het programma voor 2018-2020 is gericht op de volgende thema’s:

 • Global leadership in renewables. Zoals hierboven beschreven, wil Europa voorop lopen als het gaat om hernieuwbare energie. Horizon 2020 wordt ingezet om deze positie te versterken. Niet alleen door stappen te zetten op technologiegebied, maar ook door aandacht te besteden aan maatschappelijke, culturele en politieke knelpunten.
 • A smart citizen-centered energy system. Europa wil meer ruimte creëren voor de “prosumer”, de consument die tegelijkertijd energieproducent is. Dit vraagt om nieuwe technologische oplossingen, infrastructurele aanpassingen en de ontwikkeling van nieuwe business modellen. Hierbij moet gedacht worden aan slimme distributie en gebruik, slimme interfaces tussen opwekking en grids, en slimme steden en communities.
 • Efficient energy use. De Europese Unie ziet ook een belangrijke rol weggelegd voor energiebesparing. Dit leidt tot een directe CO2-reductie. Hierin trekt het werkprogramma op met het NMBP programma (Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Processing, and Biotechnology) en de Public Private Partnerships Energy-efficient Buildings en Sustainable Process Industry through Resource and Energy Efficiency.
 • Carbon Capture and Storage/Utilization. De Europese Commissie onderkent dat we in transitie zijn. We zijn niet van vandaag op morgen over op een volledig hernieuwbare energievoorziening. Horizon 2020 wordt daarom ook in 2018-2020 ingezet voor het afvangen van CO2 in combinatie met opslag of, beter nog, de omzetting van CO2 in nuttige producten.

Europees, nationaal of regionaal inzetten?

Horizon 2020 biedt mooie kansen, ook voor het Nederlandse bedrijfsleven. Echter, Nederland heeft ook eigen subsidieprogramma’s die zich richten op de energietransitie. De Topsector Energie kent een pakket aan mogelijkheden. Daarnaast is de koolstofarme economie één van de thema’s binnen de verschillende Interreg en EFRO programma’s.

Welk programma het meest geschikt is voor uw project hangt af van diverse factoren. En, natuurlijk, van uw ambities. Hierbij is het ook van belang om te kijken met wie u wilt samenwerken en wat u uiteindelijk met een project wilt bereiken.

Binnen Evers + Manders helpen wij bedrijven ook in deze vroege fase van een subsidieaanvraag. Samen met u kijken we naar de mogelijkheden. We geven een wel afgewogen advies waar u mee uit de voeten kunt. Hierbij spelen we altijd open kaart. Het gaat erom dat het uiteindelijk gekozen programma, als het inderdaad komt tot een subsidieaanvraag, past bij uw wensen, mogelijkheden en strategie.

Energieagenda zet in op CO2

Op 7 december heeft Minister Kamp de Energieagenda gepresenteerd. De belangrijkste conclusie: sturen op CO2. In het licht van de klimaattop van Parijs was dat te verwachten. In algemene zin geldt, dat het er in het rapport weinig verrassingen staan. Zeker voor wie de energietransitie een beetje volgt.

Europese emissiehandelssysteem

Met de Energieagenda stelt Nederland zich als doel om in 2050 80-95% CO2 te besparen. De Energieagenda concludeert dat het huidige emissiehandelssysteem (ETS) niet het gewenste resultaat gaat leveren. De CO2-prijs is te laag en zelfs als deze gaat stijgen zullen hier te weinig prikkels vanuit gaan om Nederland te verduurzamen. Nederland wil daarom, in ieder geval voor zichzelf, de lat hoger leggen. Omdat we het beste kindje uit de klas willen zijn? Nee. Nederland ziet een duidelijk economisch belang in de energietransitie.

CO2-ambities realiseren met transitiepaden

De Energieagenda heeft de energievraag ingedeeld naar vier functionaliteiten:

 • Kracht en licht
 • Hoge temperatuur warmte
 • Lage temperatuur warmte

Voor iedere functionaliteit wordt een aantal speerpunten benoemd. Helaas blijft het daarbij. Er worden maar weinig concrete maatregelen genoemd. Wel is duidelijk dat er geen nieuw Energieakkoord gaat komen na 2023. Ongetwijfeld komt hier een CO2-akkoord voor in de plaats.

Focus op innovatie

Om de 80-95% CO2-vermindering te kunnen realiseren is een belangrijke rol weggelegd voor innovatie. Belangrijke thema’s zijn energieopslag, kostprijsverlichting hernieuwbare elektriciteitsproductie, carbon capture and storage/utilization, hergebruik van warmte, power to gas en andere energiedragers, biogas en waterstof. Daarnaast wil het kabinet ook meer ruimte geven aan andere CO2-mitigerende technologieën die niet meteen te maken hebben met energie.

Veel geld naar uitrol

Met de SDE+ regeling investeert het huidige kabinet fors in de productie van duurzame energie. Op 30 november is duidelijk geworden dat het budget voor 2017 verhoogd is en uitkomt op € 12 miljard. Nu de overheid meer op CO2 wil sturen, zal de SDE+ ook gaan veranderen. De huidige systematiek gaat uit van de hoeveelheid elektriciteit die wordt geproduceerd. Hierbij is te weinig ruimte voor CO2-besparende technologieën die niet primair gericht zijn op de productie van energie.

De verduurzaming van Nederland, een iteratief proces

Januari vorig jaar presenteerde Minister Kamp het Energierapport (Transitie naar Duurzaamheid). Dit resulteerde eerder dit jaar in de Energiedialoog. De conclusies van de Energiedialoog hebben nu geleid tot de Energieagenda (Naar een CO₂-arme energievoorziening). De Energieagenda zal volgend jaar gebruikt worden om het gesprek over de transitie verder vorm te geven in de vorm van vier transitiepaden. En wanneer gaan we dan echt beginnen? Wanneer gaan we echt CO2 besparen?

Evers + Manders en de energietransitie

Evers + Manders volgt de energietransitie op de voet. Niet alleen omdat hier interessante subsidiekansen liggen, maar ook omdat wij dit belangrijk vinden. Eerder dit jaar publiceerde Evers + Manders al een tweetal blogs die goed aansluiten bij de gepresenteerde Energieagenda:

Wij blijven de ontwikkelingen en de subsidiekansen voor u volgen.

 

Tijd voor de Topsector CO2

Energietransitie in dienst van CO2-mitigatie

De transitie naar een duurzaam energiesysteem is in volle gang. Of het snel genoeg gaat is een tweede. Daarnaast gaan er steeds meer geluiden op of het niet beter is om te sturen op CO2 in plaats van energie. Dat is niet zo’n gekke gedachte. Energiebesparing en de overgang naar hernieuwbare energie staan per slot van rekening in dienst van een ander, nog groter doel: Het terugdringen van de concentratie aan broeikasgassen in de atmosfeer. Maar waar vind je subsidie voor CO2-reductie?

Klimaatconferentie Parijs

De noodzaak om CO2-emissies te beperken is een jaar geleden nog een keer onderstreept tijdens de veelbesproken klimaatconferentie in Parijs (COP21). Tijdens deze top is gelukt wat in de twintig klimaatakkoorden daarvoor onmogelijk bleek. Bijna 200 landen hebben een akkoord getekend met als centrale doelstelling het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen om zo de opwarming van de aarde, in ieder geval tot twee graden, te beperken.

Topsector CO2

Het is niet zo dat CO2 geen aandacht krijgt binnen de innovatieagenda’s van de Nederlandse Topsectoren. Toch moeten we de harde conclusie trekken dat CO2-mitigatie niet de aandacht krijgt die nodig is. Het is daarom tijd voor een nieuwe Topsector: Topsector CO2.

Met een Topsector CO2 kan een duidelijke focus aangebracht worden binnen het onderzoek en de innovaties op dit gebeid. Een ander voordeel is dat CO2 reducerende technologieën die niet primair energie gerelateerd zijn zo ook een kans krijgen. Denk bijvoorbeeld aan projecten gericht op de omzetting van CO2 naar chemicaliën of brandstoffen, of innovatieve projecten in de cementindustrie, waarbij het verminderen van het gehalte aan kalksteen leidt tot een directe reductie van de CO2-uitstoot.

Naast het bundelen van de krachten nodigt het oprichten van een Topsector CO2 de overheid uit om doelgericht te investeren in deze technologieën. Goede CO2 -projecten zijn er genoeg.

Subsidiekansen voor CO2-mitigatie

Gelukkig bestaan er binnen het huidige Nederlandse Topsectorenbeleid ook nu al kansen voor CO2-mitigatie. Het is soms alleen wel even zoeken. Daarnaast kan subsidie gezocht worden in Europese en regionale programma’s, zoals:

 • Horizon 2020, het Europese programma voor onderzoek en innovatie
 • LIFE, het Europese programma gericht op milieu
 • EFRO, regionale programma’s met onder andere het thema koolstofarme economie
 • Interreg, interregionale programma’s onder andere gericht op de koolstofarme economie.

Bij Evers + Manders Subsidieadviseurs kennen we de weg in subsidieland. Wij helpen u daarom graag bij uw zoektocht naar de subsidiekansen voor innovatieve CO2-projecten. Daarnaast helpen we u natuurlijk graag bij het opstellen en schrijven van de aanvraag en het realiseren van uw ambities.